Pro­mje­ne kli­me utje­ču na iz­li­je­va­nje europ­skih ri­je­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Kli­mat­ske pro­mje­ne u zad­njih su pe­de­se­tak godina znat­no utje­ca­le na vri­je­me ka­da se iz svo­jih ko­ri­ta iz­li­je­va­ju ve­li­ke europ­ske ri­je­ke, za­klju­čak je is­tra­ži­va­nja či­ji su re­zul­ta­ti objav­lje­ni u ča­so­pi­su Sci­en­ce. Ra­ni­je iz­li­je­va­nje utje­če na po­ljo­pri­vre­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.