Fo­rum mla­dih SDP-a: Mla­di vi­še ne­ma­ju vre­me­na za če­ka­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

U po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na mla­dih, ko­ji se obi­lje­ža­va 12. ko­lo­vo­za, Fo­rum mla­dih SDP-a pri­op­ćio je ka­ko “že­li glas­no i jas­no upo­zo­ri­ti na po­lo­žaj mla­dih u Hr­vat­skoj jer mla­di vi­še ne­ma­ju vre­me­na za če­ka­nje” te su iz­ni­je­li niz zah­tje­va i mje­ra za po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja mla­dih. Že­le lak­ši pris­tup tr­ži­štu ra­da u ko­jem će se ogra­ni­či­ti broj rad­nih mjes­ta za ko­je je klju­čan kri­te­rij pret­hod­no is­kus­tvo i struč­no os­po­sob­lja­va­nje za ona za­ni­ma­nja za ko­ja je ono stvar­no po­treb­no i da je pla­će­no na od­go­va­ra­ju­ći na­čin – bez is­ko­ri­šta­va­nja mla­dih. Tra­že iz­mje­ne Pra­vil­ni­ka o po­re­zu na do­ho­dak ko­ji­ma bi se i na­gra­de u obra­zo­va­nju i zna­nos­ti iz­u­ze­le od opo­re­zi­va­nja te sve­obu­hvat­ni Za­kon o mla­di­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.