Strah da će “dru­gi” od­lu­či­va­ti o pi­ta­nji­ma ko­ja se i nas ti­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za­što je nes­la­ga­nje s oso­bom, udru­gom, jav­nom po­li­ti­kom čes­to pra­će­no vri­je­đa­njem i nes­noš­ljo­voš­ću? Re­na­ta Franc, znans­tve­na sa­vjet­ni­ca iz Ins­ti­tu­ta Pi­lar ko­ja se ba­vi so­ci­jal­nom psi­ho­lo­gi­jom ka­že da je uz­rok te nes­noš­lji­vos­ti, osim što smo druš­tvo u ko­jem se ne­do­volj­no uva­ža­va­ju raz­li­ke u miš­lje­nji­ma i ma­njak druš­tve­ne pra­ved­nos­ti. – Sve dok u druš­tvu pos­to­ji zlo­upo­tre­ba, mo­ći te od­lu­či­va­nje ne­ovis­no o jas­nim kri­te­ri­ji­ma, raz­li­ke u miš­lje­nji­ma i svje­to­na­zo­ri­ma mo­gu iz­a­zi­va­ti nes­noš­lji­vost jer se per­ci­pi­ra­ju i kao mo­guć­nost da će ti „dru­gi“do­bi­ti moć od­lu­či­va­nja i utje­ca­ja o pi­ta­nji­ma ko­ja se i nas ti­ču, a da od­lu­ke ne­će bi­ti pra­ved­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.