Le­de­na vo­da šte­ti zu­bi­ma i šo­ki­ra že­lu­dac

Le­de­na vo­da ne­će spa­si­ti od de­hi­dra­ci­je, a nije zdra­vo ni pi­ti tri li­tre vo­de dnev­no – ka­že nu­tri­ci­onis­ti­ca Olja Mar­ti­nić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net ZAGREB

Struč­na je pre­po­ru­ka mak­si­mal­no jed­na koc­ki­ca le­da u ča­ši vo­de iz sla­vi­ne, a odje­dan­put se ne smi­je po­pi­ti vi­še od 2,5 de­ci­li­ta­ra Ve­li­ka ča­ša hlad­ne vo­de pu­na koc­ki­ca le­da ru­ti­na je u ljet­nim mje­se­ci­ma, a mno­gi pre­tje­ru­ju i kad je po­sri­je­di ko­li­či­na. Nez­dra­va je to na­vi­ka ko­ja mo­že uz­ro­ko­va­ti oz­bilj­ne zdrav­s­tve­ne pro­ble­me jer se u or­ga­ni­zam uno­si na­pi­tak vi­šes­tru­ko hlad­ni­ji od tje­les­ne tem­pe­ra­tu­re, a ni­ka­kav uči­nak ra­s­hla­đi­va­nja osim onog pri­vre­me­nog u gor­njem di­je­lu or­ga­niz­ma – ne­ma. Struč­na je pre­po­ru­ka mak­si­mal­no jed­na koc­ki­ca le­da u ča­ši vo­de iz sla­vi­ne te odje­dan­put ne po­pi­ti vi­še od 2,5 de­ci­li­tra. Pr­vi na uda­ru ovak­vog pi­ća je­su zu­bi i us­na šup­lji­na.

Po­dra­žaj zub­ne pul­pe

– Ve­li­ke pro­mje­ne tem­pe­ra­tu­re s tje­les­ne od pri­bliž­no 36,5 Cel­zi­je­vih stup­nje­va do one ra­s­hla­đe­nog pi­ća, ko­je se pos­lu­že­no s le­dom mo­že pri­bli­ža­va­ti nu­li, mo­že do­ves­ti do ošte­će­nja zu­bi. Ve­li­ke pro­mje­ne tem­pe­ra­tu­re uz­ro­ku­ju mi­kro­pu­ko­ti­ne zub­nih struk­tu­ra. Mi­kro­pu­ko­ti­ne mo­gu do­ves­ti do po­dra­ža­ja zub­ne pul­pe i po­s­lje­dič­ne upa­le, pul­pi­ti­sa. Pos­to­ji i mo­guć­nost po­ja­ve bol­nih sen­za­ci­ja kod lju­di s den­tal­nom pre­osjet­lji­vos­ti. Koc­ki­ce le­da, ko­je po­vre­me­no ima­mo na­vi­ku za­dr­ža­va­ti u us­ti­ma i po­ne­kad žva­ka­ti, mo­gu do­ves­ti do ot­kr­h­nu­ća, na­puk­li­na cak­li­ne, ošte­će­nja is­pu­na i pro­tet­skih na­do­mjes­ta­ka. Raz­log to­me je raz­li­či­ta sa­vit­lji­vost unu­tar­njeg slo­ja zu­ba – den­ti­na, ko­ji je flek­si­bi­lan, od vanj­skog slo­ja zu­ba – cak­li­ne, ko­ja je iz­ra­zi­to tvr­da. Koc­ki­ce le­da čes­to su na­kon gric­ka­nja oš­tre i mo­gu me­ha­nič­ki ošte­ti­ti me­ke struk­tu­re us­ne šup­lji­ne, kao što je zub­no me­so – objaš­nja­va univ. mag. Želj­ko Ro­tim, dr. med. dent.. Na­kon zu­bi le­de­na vo­da, od­nos­no iz­ra­zi­to hlad­na pi­ća op­će­ni­to uz­ro­ku­ju sti­ska­nje za­štit­nog slo­ja gr­la ko­je je, ka­ko objaš­nja­va dr. Ro­tim, pr­va li­ni­ja obra­ne diš­nog sus­ta­va. Ste­za­nje tog slo­ja re­zul­ti­ra ve­ćom mo­guć­noš­ću pro­do­ra bak­te­ri­ja i vi­ru­sa pa ta­ko i in­fek­ci­je.

Ri­ječ struč­nja­ka

Osim iz­ra­zi­to ni­ske tem­pe­ra­tu­re, pro­blem iz­a­zi­va i ko­li­či­na ko­ja uvi­jek do­la­zi u pa­ke­tu jer se le­de­na vo­da, od­nos­no vo­da s le­dom pi­je dok se taj led ne is­to­pi što zna­či da se u krat­kom vre­me­nu une­se pu­no vi­še ne­go što or­ga­ni­zam mo­že obra­di­ti. – Je­dan je pro­blem kad se pi­je le­de­na vo­da la­žan osje­ćaj da nas ra­s­hla­đu­je. Na­kon što uđe u or­ga­ni­zam i tak­va će vo­da do­ći na tem­pe­ra­tu­ru ti­je­la, a že­lu­cu će iz­a­zva­ti šok i mo­gu­će kon­trak­ci­je. Te kon­trak­ci­je ta­da kod onih što ima­ju pi­je­sak ili ka­men u žu­či mo­gu iz­a­zva­ti nji­ho­vu mo­bi­li­za­ci­ju. Ko­li­či­na je dru­gi pro­blem i pre­tje­ri­va­nje ta­ko­đer iz­a­zi­va kon­trak­ci­je že­lu­ca pa mo­že do­ći do pro­lje­va – objaš­nja­va Olja Mar­ti­nić, di­je­te­ti­čar­ka i nu­tri­ci­onis­ti­ca, na­po­mi­nju­ći da je ide­al­na mje­ra sva­kih 15 mi­nu­ta po tri, če­ti­ri gut­lja­ja vo­de. Le­de­na vo­da, ta­ko­đer, ne­će spa­si­ti od de­hi­dra­ci­je kao što se sma­tra, kao što ne vri­je­di ni ona o “obvez­no tri li­tre dnev­no”. Ta je mje­ra pre­tje­ra­na i mo­že na­šte­ti­ti or­ga­niz­mu od­nos­no uz­ro­ko­va­ti, na­po­mi­nje Mar­ti­nić, tro­va­nje vo­dom. – Mo­ra­mo uvi­jek is­tak­nu­ti da je vo­da kvar­lji­va i da vi­še nije upo­treb­lji­va na­kon što sto­ji dva sa­ta. To je te­ško pre­poz­na­ti, ali pok­va­ri­la se on­da ka­da osje­ti­te da je po­pri­mi­la mi­ris plas­ti­ke ili po­su­de u ko­joj već sto­ji – po­ru­ču­je nu­tri­ci­onis­ti­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.