Po­bi­je­di­li Ta­li­ja­ni na ma­ga­ri­ci Raj­ki

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

TISNO Na tiš­njan­skoj Ru­di­ni odr­ža­na je 12. me­đu­na­rod­na utr­ka to­va­ra. Na­tje­ca­lo se ukup­no 12 eki­pa na 12 ma­ga­ra­ca. Po­bje­du je ove go­di­ne od­ni­je­la eki­pa iz Ita­li­je na ma­ga­ri­ci Raj­ki. Dru­go mjes­to osvo­ji­li su Fran­cu­zi, dok su tre­će mjes­to iz­bo­ri­li Slo­ven­ci. Tiš­njan­ska utr­ka ma­ga­ra­ca me­đu­na­rod­nog je ka­rak­te­ra jer su ve­ći­na ja­ha­ča, tre­ne­ra, hos­te­sa, bar­jak­ta­ra stra­ni tu­ris­ti, dok su ma­gar­ci do­ma­ći. Osim tu­ris­ta ko­ji se bo­re za pres­tiž svo­jih ze­ma­lja, na ovim utr­ka­ma me­đu­sob­no se na­tje­ču i do­ma­će er­ge­le ma­ga­ra­ca. • (lo­kal­ni.hr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.