Na nin­skim pla­ža­ma ‘ča­ro­li­ja ko­ja nas­ta­je i nes­ta­je’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lo­kal­ni.hr)

Dje­cu i sve za­ljub­lje­ni­ke u iz­ra­du pješ­ča­nih skul­p­tu­ra po­zi­va se da danas od 7 sa­ti do­đu na Kra­lji­či­nu i pla­žu Ždri­jac U or­ga­ni­za­ci­ji Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Gra­da Ni­na danas će se odr­ža­ti 3. Fes­ti­val pi­je­ska pod na­zi­vom “Ča­ro­li­ja ko­ja nas­ta­je i nes­ta­je”. Uz vod­stvo ki­pa­ra men­to­ra na pla­ža­ma dje­ca će gra­di­ti poz­na­te nin­ske cr­k­vi­ce i dru­ge skul­p­tu­re, a uz to se i do­bro za­ba­vi­ti te osvo­ji­ti vri­jed­ne i neo­bič­ne na­gra­de. Skul­p­tu­re od pi­je­ska po­čet će se ra­di­ti od 7 sa­ti uju­tro na dvi­je lo­ka­ci­je, dok je ocje­nji­va­nje naj­bo­ljih skul­p­tu­ra pre­dvi­đe­no u 11 sa­ti. Grad Nin ko­ji se iz­dva­ja me­đu mnoš­tvom tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja čak osam ki­lo­me­ta­ra du­gač­kim pre­kras­nim pješ­ča­nim pla­ža­ma ta­ko će po tre­ći put ugos­ti­ti dje­cu i sve za­ljub­lje­ni­ke na pješ­ča­nim spru­do­vi­ma pre­poz­nat­lji­vih pla­ža - Kra­lji­či­noj pla­ži i pla­ži Ždri­jac. Or­ga­ni­za­tor po­zi­va sve, i ma­le i ve­li­ke, da su­dje­lu­ju u ovom je­dins­tve­nom pješ­ča­nom do­živ­lja­ju u ko­jem se spa­ja­ju kul­tur­na i pri­rod­na ba­šti­na Ni­na. Nin­ske pla­že mno­gi ubra­ja­ju me­đu naj­ljep­še u Hr­vat­skoj, pa i u svi­je­tu.

Pješ­ča­ne skul­p­tu­re za­ba­va za sve ge­ne­ra­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.