Ho­će li po­če­ti nuk­le­ar­ni rat na mom oto­ku Gu­amu

Trump na tvi­tu usred no­ći u 1.29 sa­ti: Voj­ne op­ci­je su sprem­ne, oruž­je je ot­ko­če­no i spremno. Na­dam se da će Kim Jong-un iz­a­bra­ti dru­gi put

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ZAGREB

Ame­rič­ka voj­ska već je po­če­la s pri­pre­ma­ma za ve­li­ki udar na Sje­ver­nu Ko­re­ju ako oni do­is­ta is­pa­le če­ti­ri naj­av­lje­ne ra­ke­te pre­ma Gu­amu Otok s pre­kras­nim, pješ­ča­nim pla­ža­ma, bis­trim ne­bom, pal­ma­ma ko­je se nji­šu na po­vje­tar­cu i sve to usred Ti­hog oce­ana opis je ra­ja na ko­je­mu mo­že­te za­bo­ra­vi­ti sve bri­ge svi­je­ta. Osim ako se taj otok zo­ve Gu­am. U ovo­me tre­nut­ku ovaj ame­rič­ki te­ri­to­rij, tu­ris­tič­ka me­ka, ali i dom ve­li­ke voj­ne ba­ze ame­rič­kog rat­nog zra­ko­plov­s­tva jed­na je od ri­jet­kih to­ča­ka oko ko­je bi mo­gao iz­bi­ti su­kob ve­li­kih raz­mje­ra ko­ji ne is­klju­ču­je ni nuk­le­ar­ne uda­re. Upra­vo bi, pre­ma naj­a­va­ma sje­ver­no­ko­rej­ske voj­ske, tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od oba­la Gu­ama usko­ro tre­ba­le pas­ti če­ti­ri da­le­ko­met­ne ra­ke­te. Ako to od­lu­či nji­hov li­der Kim Jong-un.

Tu­ris­tič­ki raj na Pa­ci­fi­ku

Ovaj otok, po­vr­ši­nom ma­lo ve­ći od na­šeg Cre­sa ili Kr­ka, dom je ne­što vi­še od 163 ti­su­će sta­nov­ni­ka. Ka­ko je ri­ječ o ame­rič­kom, ne­in­kor­po­ri­ra­nom te­ri­to­ri­ju, svi oni već svo­jim ro­đe­njem pos­ta­ju ame­rič­ki dr­žav­lja­ni. Pri­ho­di Gu­ama do­la­ze, osim do­ta­ci­ja ko­je otok do­bi­va kao dom ve­li­ke ba­ze i voj­nih pos­tro­je­nja, i od tu­riz­ma ko­ji na ovom oto­ku već go­di­na­ma cvje­ta. Ne sa­mo da na nje­ga do­la­ze lju­di želj­ni od­mo­ra od svog pos­la, već je Gu­am i po­pu­lar­no odre­di­šte ame­rič­kih umi­rov­lje­ni­ka ko­ji se ra­do ta­mo pre­se­le na­kon što za­vr­še svoj rad­ni vi­jek. Na­rav­no, ni­ko­me od sta­nov­ni­ka nije dra­go što je Kim Jong-un upra­vo nji­hov dom upleo u svo­je voj­no­po­li­tič­ke igri­ce, što ih je “uzeo na ni­šan”. No ne vje­ru­ju da pos­to­ji stvar­na opas­nost. – Svi smo pot­pu­no mir­ni, a ve­ći­na lju­di smi­je se luc­kas­tom Ki­mu iz Sje­ver­ne Ko­re­je. Bio sam danas u tr­go­vač­kom cen­tru – lju­di su opu­šte­ni kao i obič­no. Slu­šao sam ju­tros na ra­di­ju da Air For­ce ima sve pod kon­tro­lom. Vje­ru­jem da je na­ša voj­na ba­za ta­ko do­bro oprem­lje­na da ni­jed­na ra­ke­ta ne­će do­ći do oto­ka – ka­zao je za Spi­egel Ludwig Uhmeyer ko­ji na Gu­amu ži­vi već 32 go­di­ne, gdje vo­di nje­mač­ki res­to­ran. Kod dru­gih pak sta­nov­ni­ka po­čeo je ras­ti svo­je­vr­s­ni pr­kos.

– Ako na nas Sje­ver­na Ko­re­ja ba­ci nuk­le­ar­nu bom­bu, na­dam se da će ih SAD za­tr­pa­ti nuk­le­ar­ka­ma i uni­šti­ti – ka­zao je je­dan od sta­nov­ni­ka. Una­toč op­ti­miz­mu, ame­rič­ka voj­ska po­di­je­li­la je sta­nov­ni­ci­ma let­ke s upu­ta­ma što i ka­ko uči­ni­ti u slu­ča­ju na­pa­da. – Ako do­đe do eks­plo­zi­je, le­zi­te na zem­lju i po­krij­te gla­vu. Ako je eks­plo­zi­ja uda­lje­na od vas, tre­bat će tri­de­se­tak se­kun­di da do vas do­đe udar­ni val. Ne gle­daj­te pre­ma blje­sku ili eks­plo­zi­ji, mo­že vas os­li­je­pi­ti, sto­ji na let­ku ko­ji je po­di­je­ljen sta­nov­ni­ci­ma. Is­to­vre­me­no, ame­rič­ki pred­sjed­nik Trump po­ru­čio je Sjevernoj Koreji ka­ko je oruž­je “na­pu­nje­no i na­ci­lja­no”. – Voj­ne op­ci­je su sprem­ne, oruž­je je ot­ko­če­no i spremno. Na­dam se da će kim Jong-un iz­a­bra­ti dru­gi put – po­ru­čio je Trump u svom tvi­tu, na­pi­sa­nom u 1.29 sa­ti u no­ći sa če­t­vrt­ka na pe­tak. Ne­ma ni naj­ma­nje sum­nje ka­ko bi sje­ver­no­ko­rej­sko is­pa­lji­va­nje če­ti­ri ra­ke­te pre­ma oba­la­ma Gu­ama ko­je bi, pre­ma pla­nu sje­ver­no­ko­rej­skih ge­ne­ra­la, tre­ba­le pas­ti tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od oba­le, po­tak­nu­le pri­lič­no žes­to­ku voj­nu in­ter­ven­ci­ju ko­ja bi u ko­nač­ni­ci sru­ši­la re­žim u Pyon­gyan­gu. Pri­je sve­ga, sje­ver­no­ko­rej­ske ra­ke­te ru­ši­le bi se u le­tu. Naj­ve­ću mo­guć­nost pre­sre­ta­nja ima sus­tav THAAD, ko­ji se na­la­zi u Juž­noj Koreji, no nje­go­va je upo­ra­ba upit­na ka­ko bio se Se­ul po­ku­šao za­dr­ža­ti iz­van su­ko­ba. Dru­ga op­ci­ja je pre­sre­ta­nje ra­ke­ta pro­jek­ti­li­ma is­pa­lje­ni­ma s ame­rič­kih no­sa­ča zra­ko­plo­va, a tre­ća is­pa­lji­va­njem ra­ke­ta iz sus­ta­va Pa­tri­ot sta­ci­oni­ra­nih na po­dru­čju Ja­pa­na.

Ski­da­nje gla­ve re­ži­ma

Pre­ma ne­kim ana­li­za­ma, sve bi se odvi­ja­lo kom­bi­na­ci­jom dje­lo­va­nja spe­ci­jal­nih pos­troj­bi na tlu i zra­ko­plo­va B-1 s ba­ze u Gu­amu, te zra­ko­plo­va F-22 ko­ji bi po­le­tje­li s no­sa­ča avi­ona. Ovi su zra­ko­plo­vi gra­đe­ni u ste­al­th teh­no­lo­gi­ji, od­nos­no ne­vid­lji­vi su ra­da­ri­ma, a ima­ju mo­guć­nost no­še­nja bom­bi za uni­šta­va­nje bun­ke­ra ko­je su pri­mje­nji­ve za uni­šta­va­nje nuk­le­ar­nih pos­tro­je­nja i ra­ket­nih lan­sir­nih ram­pi. Ujed­no, bom­bar­der B-1, ia­ko je vr­lo ve­li­kog ka­pa­ci­te­ta te­re­ta, ne mo­že no­si­ti nuk­le­ar­ne bom­be, či­me bi se pos­la­la po­ru­ka Ru­si­ji i Ki­ni ka­ko SAD ne že­le pre­ras­ta­nje su­ko­ba u nuk­le­ar­ni rat. Is­to­vre­me­no sa zrač­nim na­pa­di­ma na stra­te­ški oda­bra­ne objek­te, iš­lo bi se i na “ski­da­nje gla­ve” re­ži­ma. Od­nos­no na fi­zič­ku eli­mi­na­ci­ju Kim Jong-una i nje­go­vih naj­bli­žih su­rad­ni­ka što bi se iz­ve­lo, ili bom­ba­ma ili uda­ri­ma spe­ci­jal­nih pos­troj­bi na te­re­nu. Dru­ge gru­pe spe­ci­ja­la­ca uni­šti­le bi na te­re­nu mos­to­ve, te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska čvo­ri­šta i ve­ze ka­ko bi se one­mo­gu­ći­lo ko­or­di­ni­ra­nje voj­nih sna­ga, ali i pre­mje­šta­nje ra­ket­nih lan­se­ra. Ve­li­ko je pi­ta­nje što bi se u to­me slu­ča­ju do­go­di­lo sa Se­oulom ko­ji je već go­di­na­ma ta­lac Sje­ver­ne Ko­re­je i zbog ko­jeg ovo pi­ta­nje nuk­le­ar­nih bom­bi već nije ri­je­še­no pre­ven­tiv­nim uda­ri­ma. Na če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od glav­nog juž­no­ko­rej­skog gra­da na­la­zi se dva­de­se­tak tisuća to­po­va, a nji­ho­ve sal­ve u krat­ko vri­je­me mo­gu uni­šti­ti ovaj grad. Upra­vo zbog to­ga, nas­to­jat će se iz­bje­ći upli­ta­nje Juž­ne Ko­re­je u su­kob, ne­će se ko­ris­ti­ti ni ra­ket­ni sus­ta­vi sta­ci­oni­ra­ni u ovoj zemlji. Ako pak ar­ti­lje­rij­ska va­tra po Se­ulu ipak poč­ne, to će rje­ša­va­ti juž­no­ko­rej­sko, ame­rič­ko, a mo­žda i ja­pan­sko zra­ko­plov­s­tvo, a po­tom i pje­šač­ko-ten­kov­ski udar pre­ko de­mi­li­ta­ri­zi­ra­ne zo­ne.

Svi smo pot­pu­no mir­ni, a ve­ći­na lju­di sa­mo se smi­je luc­kas­tom Ki­mu iz Sje­ver­ne Ko­re­je. Bio sam danas u tr­go­vač­kom cen­tru, lju­di su opu­šte­ni kao i obič­no LUDWIG UHMEYER sta­nov­nik Gu­ama

Ži­vot na oto­ku Gu­amu: Klin­ci se igra­ju na os­tat­ku bom­be iz II. svjet­skog ra­ta, ku­pa­či po­ho­de pla­že, lju­di opu­šte­no še­ta­ju gra­dom

Mor­ske ra­dos­ti Dje­voj­ka s Gu­ama opu­šte­no se upu­ti­la na br­ć­ka­nje u oce­anu

Sje­ver­no­ko­rej­ska ra­ke­ta Ame­rič­ki zra­ko­plo­vi na Gu­amu Ame­rič­ka ba­za na Gu­amu Ame­rič­ki lov­ci

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump sva­kim da­nom sve žeš­će upo­zo­ra­va svog naj­ve­ćeg ne­pri­ja­te­lja, sje­ver­no­ko­rej­skog dik­ta­to­ra Kim Jong-una

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.