Nje­mač­ka u BiH de­por­ti­ra bli­zan­ce is­la­mis­te

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dvo­ji­ca 26-go­diš­nja­ka bit će pro­tje­ra­na na­kon što ih je sud u Güs­trowu u okru­gu Ros­tock op­tu­žio da su pri­pre­ma­li te­ro­ris­tič­ki na­pad Na­kon ni­za te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Nje­mač­koj, ta je zem­lja ko­nač­no od­lu­či­la po­du­ze­ti ra­di­kal­ne mje­re pre­ma svi­ma ko­ji su pri­jet­nja na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti. Ta­ko je po­kra­jin­ski sud u Güs­trowu u okru­gu Ros­tock na zah­tjev mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va od­lu­čio de­por­ti­ra­ti dvo­ji­cu dr­žav­lja­na BiH za ko­je je nje­mač­ka oba­vje­štaj­na služ­ba pro­ci­je­ni­la da pred­stav­lja­ju opas­nost za na­ci­onal­nu si­gur­nost Nje­mač­ke. Dvo­ji­ca bra­će, 26-go­diš­nji bli­zan­ci, či­ji iden­ti­tet nije objav­ljen, bit će de­por­ti­ra­na pre­ma os­no­vi za pro­tje­ri­va­nje po pa­ra­gra­fu 58a za­ko­na o bo­rav­ku ko­ji će pr­vi put bi­ti pri­mi­je­njen u sa­vez­noj dr­ža­vi Mec­k­len­burg-Vor­pom­mern. Bra­ća će bi­ti pro­tje­ra­na iz Nje­mač­ke na­kon što su ih ta­moš­nje vlas­ti op­tu­ži­le za su­dje­lo­va­nje u pri­pre­mi te­ro­ris­tič­kog na­pa­da. Do iz­ru­če­nja, ko­je se oče­ku­je u ruj­nu, op­tu­že­ni će bi­ti u za­tvo­ru Büt­zow. Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va po­kra­ji­ne Mec­k­len­burg-Vor­pom­mern Lo­renz Caf­fi­er iz­ra­zio je za­do­volj­stvo od­lu­kom su­da ko­ja će do­ves­ti do pro­tje­ri­va­nja bra­će is­la­mis­ta iz BiH ko­ja su uhi­će­na za­jed­no s još jed­nom oso­bom kra­jem sr­p­nja u pro­tu­te­ro­ris­tič­koj ak­ci­ji u Güs­trowu, zbog sum­nji za pri­pre­ma­nje te­ro­ris­tič­kih na­pa­da i po­ve­za­nos­ti s ek­s­trem­nim is­la­mis­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ia­ko op­tu­že­na bra­ća ima­ju se­dam da­na da ulo­že žal­bu na od­lu­ku o pro­tje­ri­va­nju, nje­mač­ki pra­vo­sud­ni or­ga­ni sma­tra­ju da se to ne­će do­go­di­ti jer Nje­mač­ki po­kra­jin­ski sud u Güs­trowu za­si­gur­no ne­će pro­mi­je­ni­ti svo­je miš­lje­nje i ko­nač­nu od­lu­ku. Pi­ta­nje ko­je se sa­da na­me­će jest ka­ko će vlas­ti u BiH pos­tu­pi­ti pre­ma de­por­ti­ra­noj bra­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.