Zbog pro­met­nih gu­žvi na po­sao ide pli­va­ju­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

MÜNCHEN Sit pro­met­nih gu­žvi dok se pre­pu­nim uli­ca­ma Mün­c­he­na do pos­la vo­zio auto­bu­som ili bi­cik­lom, Be­nja­min Da­vid umjes­to tak­vog od­la­ska na po­sao od­lu­čio je sti­ći pli­va­ju­ći. Taj vr­tlar stav­lja lap­top i odje­ću u vo­do­ot­por­ni ruk­sak, odi­je­va ku­pa­će ga­će i kre­će do pos­la ri­je­kom Isar. “To je naj­br­ži put, a ujed­no je i vr­lo os­vje­ža­va­ju­ći”, re­kao je Da­vid. “Pri­je sam na po­sao išao auto­bu­som, bi­cik­lom ili pje­ši­ce i tre­ba­lo mi je pu­no vi­še vre­me­na. Ri­ječ­na stru­ja danas je bi­la dos­ta ja­ka i sti­gao sam za dva­na­est mi­nu­ta”, do­dao je. Ka­zao je da zi­mi pli­va u ro­ni­lač­kom odi­je­lu. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.