$ / ku­na 6,287

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Na­kon Trum­po­ve iz­ja­ve da će “va­trom i bi­je­som” u boj pro­tiv Sj. Ko­re­je in­dek­si vo­la­til­nos­ti u Ki­ni i SAD-u na naj­vi­šim su ra­zi­na­ma Li­di­ja Ki­se­ljak Po­li­tič­ke tr­za­vi­ce SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je sru­ši­le su vri­jed­nost naj­važ­ni­jih bur­zov­nih in­dek­sa na svjet­skim tr­ži­šti­ma. Naj­ve­ći pad ima­le su di­oni­ce teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja. U SAD-u su sva tri naj­važ­ni­ja in­dek­sa – Na­sdaq, Dow Jo­nes i S&P 500 – za­bi­lje­ži­la pad jer su ula­ga­či, umjes­to ula­ga­nja u ri­zič­ne di­oni­ce, po­če­li tra­ži­ti uto­či­šte u si­gur­ni­joj imo­vi­ni, pri­je sve­ga zla­tu, pa i ja­pan­skom je­nu. Gu­bi­ci su se na ame­rič­koj bur­zi po­ja­ča­li na­kon no­vih iz­ja­va ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa pa, na­kon što je u uto­rak re­kao da će sva­ka pri­jet­nja Pyon­gyan­ga bi­ti “do­če­ka­na s va­trom i bi­je­som kak­ve svi­jet ni­kad nije vi­dio”, što ula­ga­či ni­su shva­ti­li to­li­ko oz­bilj­no, u če­t­vr­tak su ula­ga­či oz­bilj­no shva­ti­li po­deb­lja­nu Trum­po­vu iz­ja­vu “da pret­hod­ne iz­ja­ve mo­žda ni­su iš­le do­volj­no da­le­ko”. Trump je od­go­va­rao na tvrd­nje Sje­ver­ne Ko­re­je da do­vr­ša­va pla­no­ve za is­pa­lji­va­nje ra­ke­ta pre­ko Ja­pa­na, bli­zu ame­rič­kog te­ri­to­ri­ja – Gu­ama.

Osim ame­rič­kih, i europ­ski bur­zov­ni in­dek­si pa­da­ju na naj­ni­že ra­zi­ne u ne­ko­li­ko mje­se­ci

Po­treb­na ko­rek­ci­ja di­oni­ca

– Ako Sje­ver­na Ko­re­ja po­kre­ne na­pad ko­ji bi ugro­zio SAD, ta­da bi Ki­na tre­ba­la os­ta­ti ne­utral­na, no ako SAD pr­vi na­pad­ne i po­ku­ša svrg­nu­ti ta­moš­nju vlast, Ki­na će to za­us­ta­vi­ti – obja­vio je u pe­tak ki­ne­ski dr­žav­ni dnev­ni list. – Oš­tre pri­jet­nje i rat ri­je­či­ma iz­me­đu SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je doš­li su do toč­ke ko­ju tr­ži­šta vi­še ne mo­gu ig­no­ri­ra­ti. Sve to do­la­zi u vri­je­me ka­da je di­onič­kim tr­ži­šti­ma bi­la po­treb­na ko­rek­ci­ja, a Sje­ver­na Ko­re­ja osi­gu­ra­la je sa­vr­še­ni oki­dač – re­kao je za Reuters Sha­ne Oli­ver, stra­teg pri inves­ti­cij­skom druš­tvu AMP Ca­pi­tal iz Syd­neya. Kao i sva­ki po­li­tič­ki kon­flikt, i ovaj je iz­a­zvao ner­vo­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.