Mur­doc­ho­vo car­stvo u mi­nu­su 430 mi­li­ju­na dolara

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd).

Ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li pri­hod od 2,10 mi­li­jar­di dolara

Pri­ho­di od ogla­ša­va­nja News Cor­pa u dru­gom kvar­ta­lu sma­nje­ni su 8,2 pos­to – na 737 mil. dolara Glo­bal­ni me­dij­ski div News Corp, u vlas­niš­tvu Ru­per­ta Mur­doc­ha, iz­vi­jes­tio je o pri­ho­di­ma u pret- hod­nom tro­mje­se­čju is­pod oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra, us­li­jed pa­da po­traž­nje za ogla­ša­va­njem u ti­ska­nim iz­da­nji­ma. Ukup­ni pri­ho­di te kom­pa­ni­je pa­li su u dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju 6,6 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, na 2,08 mi­li­jar­di dolara. Ana­li­ti­ča­ri su oče­ki­va­li pri­hod od 2,10 mi­li­jar­di dolara. Pri­ho­di od ogla­ša­va­nja, ko­ji pred­stav­lja­ju naj­ve­ći po­je­di­nač­ni iz­vor pri­ho­da News Cor­pa, u dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju pa­li su 8,2 pos­to, na 737 mi­li­ju­na dolara. Is­to­dob­no, kom­pa­ni­ja je za­bi­lje­ži­la i ne­to gu­bi­tak pri­pi­siv di­oni­ča­ri­ma od 430 mi­li­ju­na dolara, dok je go­di­nu da­na ra­ni­je u tom raz­dob­lju pos­lo­va­la s do­bi­ti od 89 mi­li­ju­na. Taj gu­bi­tak tu­ma­či tro­škom od 464 mi­li­ju­na dolara po­ve­za­nog s ot­pi­som vri­jed­nos­ti u fik­s­noj imo­vi­ni svo­jih bri­tan­skih ti­sko­vi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.