Kon­zum BiH ban­ci iz S. Ara­bi­je

Pi­smo na­mje­re na­vod­no je već sti­glo u Zagreb

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Do­bav­lja­či se bo­je da će, pre­uz­me li Kon­zum BiH tr­go­vač­ki la­nac Bin­go iza ko­jeg sto­ji sa­udij­ska ban­ka, i ve­ći­na ro­be bi­ti s is­to­ka

Za Kon­zum u BiH na­vod­no pos­to­ji oz­bilj­na po­nu­da di­je­la ta­moš­njih po­du­zet­ni­ka, ko­je pre­dvo­di vlas­nik ta­moš­njeg tr­go­vač­kog lan­ca Bin­go, a iza njih sto­ji ban­ka iz Sa­udij­ske Ara­bi­je, ko­ja već pos­lu­je već na tr­ži­štu BiH. Na­vod­no je pi­smo na­mje­re već doš­lo u Agro­kor.

Raz­dva­ja­nje u ruj­nu

Pre­ma naj­a­va­ma iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka An­te Ram­lja­ka, u ruj­nu će do­ći do raz­dva­ja­nja Mer­ca­to­ra i Kon­zu­ma na tom tr­ži­štu. Ne­ki do­bav­lja­či iz Hr­vat­ske već se bo­je da bi to raz­dva­ja­nje mo­glo zna­či­ti da Kon­zum pre­uz­me sve obve­ze pa da zbog pre­ve­li­kog op­te­re­će­nja za­vr­ši u ste­ča­ju, u ko­joj bi svo­ju pri­li­ku mo­gla na­ći ban­ka. Ako ban­ka iz Sa­udij­ske Ara­bi­je pre­uz­me Kon­zum BiH, ta­da bi te tr­go­vi­ne dje­lo­va­le sa­mo u Fe­de­ra­ci­ji. Do­da­tan je strah da bi se zbog to­ga ubu­du­će tr­go­vi­ne Kon­zu­ma u BiH mo­gle okre­nu­ti ro­bi s is­to­ka. Sum­nje da se te­ži da ban­ka s okup­lje­nim po­du­zet­ni­ci­ma pre­uz­me ta­moš­nji Kon­zum po­ja­ča­na je jer na­vod­no hr­vat­ski do­bav­lja­či ni­su stal­no po­zi­va­ni na sas­tan­ke u BiH s ta­moš­njim do­bav­lja­či­ma. Do­bav­lja­či u BiH poz­dra­vi­li su raz­dva­ja­nje Kon­zu­ma i Mer­ca­to­ra, ali i po­du­ze­li niz mje­ra da za­šti­te svo­ja pra­va. Proš­li mje­sec odr­ža­li su sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH i još ne­kim nad­lež­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, a pred­stav­ni­ci pre­go­va­rač­kog ti­ma za­tra­ži­li su da se ne pot­pi­su­je ugo­vor s Mer­ca­to­rom za is­po­ru­ku ro­be bez pret­hod­no do­bi­ve­ne je­dins­tve­ne ga­ran­ci­je te da Mer­ca­tor pre­uz­me od­go­va­ra­ju­ći dio du­ga ko­ji ima Kon­zum BiH suk­lad­no tre­nu­tač­nim udje­li­ma u pro­me­tu pos­to­je­ćeg Kon­zu­ma BiH, od­nos­no suk­lad­no te­ku­ćem udje­lu Mer­ca­to­ra u pro­da­ji Kon­zu­ma BiH. Za nas­ta­vak pos­lov­ne su­rad­nje s Kon­zu­mom u BiH tra­že ga­ran­ci­ju Sa­ra­jev­skog Ki­se­lja­ka i Le­da iz Či­tlu­ka ka­ko bi se po­krio dio te­ku­ćih po­tra­ži­va­nja. To su pre­do­či­li Ram­lja­ku na ne­dav­nom sas­tan­ku. Poz­drav­lja­ju po­nov­no uvo­đe­nje Mer­ca­to­ra na tr­ži­šte BiH, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Kon­zu­ma i pod­mi­ri­va­nje du­go­va­nja i oba­ve­za Kon­zu­ma pre­ma do­bav­lja­či­ma u BiH.

Mer­ca­to­ru 83 du­ća­na

Od­lu­ka o vra­ća­nju Mer­ca­to­ra na tr­ži­šte BiH tre­ba­la bi se pri­hva­ti­ti na sjed­ni­ci pri­vre­me­nog vje­rov­nič­kog vi­je­ća kra­jem ko­lo­vo­za. Mer­ca­tor će pre­uze­ti na­trag svo­ja 83 du­ća­na ko­ja su bi­la u naj­mu i vlas­niš­tvu pri­je spa­ja­nja s Kon­zu­mom, a ko­je­mu os­ta­ju nje­go­vi du­ća­ni. Ka­ko je ne­dav­no re­kao Ram­ljak, ana­li­ze po­ka­zu­ju da je naj­bo­lje rje­še­nje ima­ti dva raz­li­či­ta for­ma­ta u BiH.

Do­bav­lja­či iz BiH za­do­volj­ni su od­lu­kom o po­nov­nom vra­ća­nju Mer­ca­to­ra na tr­ži­šte

IGOR KRALJ/PIXSELL

Jam­s­tva od Sa­ra­jev­skog Ki­se­lja­ka i Le­da iz Či­tlu­ka tra­že lo­kal­ni do­bav­lja­či pri­je no što nas­ta­ve su­rad­nju s Kon­zu­mom BiH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.