Ali­ga­tor pre­pa­ri­ran pri­je sto godina, kljun kor­mo­ra­na s pla­že i li­si­ca s Hre­li­ća... sa­da su eg­zo­tič­na pti­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Naj­no­vi­ja skul­p­tu­ra u ga­le­rij­skom čo­po­ru je pti­ca Yu­ki Hi­to­do­ri (pr­va li­je­vo) o ko­joj ka­že: – Spo­jio sam gla­vu kor­mo­ra­na i ali­ga­to­ra. Oči su stak­le­ne špe­ku­le jer je to dio ali­ga­to­ra pre­pa­ri­ra­nog pri­je sto­ti­njak godina. Kljun mi je do­nio pri­ja­telj Jo­ni ko­ji ra­di u Iso­li. Ti­je­lo i vrat su rep i ša­pa li­si­ce ko­ju je ne­koć net­ko no­sio oko vra­ta, kri­jes­ta su di­ko­bra­zo­ve bod­lje iz ZOO-a u Slo­ve­ni­ji. No­ži­ce fa­za­na tre­ba­le su bi­ti na­ruk­vi­ca, ali pos­ta­le su Yu­ki­je­ve no­ge.

Skul­p­tu­re i na­kit po­čeo je ra­di­ti pri­je 15 godina, a u rod­ni Sta­ri Grad vra­tio se pos­li­je ži­vo­ta u Ita­li­ji, Ni­zo­zem­skoj, Por­tu­ga­lu, Fran­cu­skoj i lu­ta­nja po Ki­ni, Ka­ri­bi­ma i No­vom Ze­lan­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.