Pan­ker me­đu kla­si­ča­ri­ma sa Šos­ta­ko­vi­ča la­ko ska­če na ABBA-u

Sr­p­ska vi­oli­nis­tič­ka zvijezda na tur­ne­ji je po ja­dran­skoj oba­li

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pr­vu vi­oli­nu ro­di­te­lji su mu ku­pi­li če­ko­vi­ma na ra­te, danas ži­vi na re­la­ci­ji Niš – Pariz i pu­ni naj­poz­na­ti­je kon­cert­ne dvo­ra­ne svi­je­ta

Ne­ma­nja Ra­du­lo­vić, slav­ni vi­oli­nist snaž­nog tem­pe­ra­men­ta s buj­nom, ko­vr­ča­vom afro­fri­zu­rom, gos­tu­je na ja­dran­skoj oba­li s an­sam­blom Syner­gia 6. Pr­vu vi­oli­nu do­bio je 1992. od ro­di­te­lja u Ni­šu, a kup­lje­na je če­ko­vi­ma, na ra­te. Ota­da do danas pos­tao je gost naj­pres­tiž­ni­jih svjet­skih kon­cert­nih dvo­ra­na, ali i iz­vo­đač ko­ji ek­s­klu­ziv­no sni­ma za De­ut­s­c­he Gram­mop­hon, baš kao i pi­ja­nist Ivo Po­go­re­lić. Što se ti­če re­per­to­ara, ži­vo­pis­ni Ra­du­lo­vić, ko­ji ži­vi iz­me­đu Pa­ri­za i Ni­ša, ne ra­di raz­li­ku iz­me­đu kla­sič­nih vi­olin­skih kon­ce­ra­ta, hi­to­va ABBA-e ili na­rod­ne glaz­be. U toj žan­rov­skoj raz­no­li­kos­ti i stras­tve­noj in­ter­pre­ta­ci­ji se i na­la­zi taj­na nje­go­ve glo­bal­ne po­pu­lar­nos­ti. U če­t­vr­tak je Ra­du­lo­vić za­tvo­rio Ve­če­ri u Do­na­tu, da bi 13. ko­lo­vo­za nas­tu­pio na Osor­skim glaz­be­nim ve­če­ri­ma, a 17. ko­lo­vo­za i u Kne­že­vu dvo­ru u sklo­pu Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra gdje će, osim na vi­oli­ni, svi­ra­ti i vi­olu. Pri­je ja­dran­ske tur­ne­je, imao je gos­to­va­nje u Ma­le­zi­ji, Ja­pa­nu i Juž­noj Koreji, odr­žao je po kon­cert u Mo­na­cu i Ko­to­ru, da bi na­kon Du­brov­ni­ka 31. ko­lo­vo­za nas­tu­pio u ču­ve­noj dvo­ra­ni Kon­cer­t­ge­bo­uw u Am­s­ter­da­mu. Već u ruj­nu tu je i nas­tup u pres­tiž­nom beč­kom Kon­zer­t­ha­usu. Uz nje­ga su, u an­sam­blu Syner­gia 6 s ko­jim nas­tu­pa, i pi­ja­nist De­jan Si­na­di­no­vić, vi­oli­nis­ti­ce Ti­ja­na i Kse­ni­ja Mi­lo­še­vić, kla­ri­ne­tist Mi­lan Mi­lo­še­vić i fa­go­tist Žar­ko Pe­ri­šić, ro­đe­ni Spli­ća­nin i fa­go­tist Sim­fo­nij­skog or­kes­tra HRT-a te pro­fe­sor na Mu­zič­koj aka­de­mi­ji u Za­gre­bu. Na hr­vat­skoj tur­ne­ji an­sambl iz­vo­di dje­la Mi­ha­ila Glin­ke, Ara­ma Ha­ča­tur­ja­na i W. A. Mo­zar­ta, kao i sklad­bu Klez­mer in Ca­na­da su­vre­me­nog ka­nad­skog skla­da­te­lja Si­da Ro­bi­no­vit­c­ha.

Na Osor­skim ve­če­ri­ma svi­ra 13. ko­lo­vo­za, a 17. ko­lo­vo­za u Kne­že­vu dvo­ru u Du­brov­ni­ku

Za­štit­ni znak su mu div­lja afro­fri­zu­ra i sna­žan glaz­be­ni tem­pe­ra­ment

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.