Uz šam­pa­njac i ka­me­ni­ce otvo­ren je du­ćan Ana­ma­ri­je Asa­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Mla­da split­ska di­zaj­ne­ri­ca Ana­ma­ri­ja Asa­no­vić otvo­ri­la je svoj pr­vi showro­om u Splitu, a po­dr­šku i čes­tit­ke upu­ti­li su joj broj­ni pri­ja­te­lji i čla­no­vi obi­te­lji. Uz šam­pa­njac i ka­me­ni­ce, uži­va­le su pje­va­či­ca Do­ris Dra­go­vić ko­ja je doš­la sa su­pru­gom Ma­ri­jem Bu­di­mi­rom, biv­ša Miss Hr­vat­ske Fa­ni Ča­pa­li­ja, Ana Čagalj, su­pru­ga pje­va­ča Jo­ška Čag­lja Jo­le, di­zaj­ne­ri­ca Alek­san­dra Doj­či­no­vić, biv­ša ma­ne­ken­ka Iris Raj­čić i mno­gi dru­gi. - Sret­na sam i vr­lo uz­bu­đe­na što je otvo­re­nje proš­lo u od­lič­noj at­mo­sfe­ri, jer iza bu­ti­ka sto­ji mno­go ra­da, tru­da i odri­ca­nja. Ima­la sam bes­kraj­nu pot­po­ru obi­te­lji, od su­pru­ga do ro­di­te­lja, ko­ji su me od pr­vih da­na po­ti­ca­li da sli­je­dim svo­je sno­ve. Re­zul­tat je tu, a no­vi pot­hva­ti tek sli­je­de - po­ru­či­la je Ana­ma­ri­ja.

TRE­NU­CI OPUŠTANJA ZA 2CELLOS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.