NI PLUS SIZE NI SUPERSKINNY: ONE SU ZGODNE CURE SA ŽEN­SKIM OBLINAMA

SVE SE VI­ŠE OD­LA­ZI U KRAJNOSTI, A UMJERENOST JE NAJPOŽELJNIJA

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Jana Bačić ZAGREB

Že­ne su stal­no pod pri­ti­skom ka­ko bi tre­ba­le iz­gle­da­ti da se pot­pu­no iz fo­ku­sa iz­gu­bi­lo ka­ko za­pra­vo bi­ti - nor­ma­lan

Ka­da je ri­ječ o iz­gle­du, lju­bav­nim ve­za­ma ili pro­vo­ka­tiv­nim mod­nim iz­da­nji­ma, pje­va­či­cu Ri­han­nu ni­ka­da nije bi­lo pre­vi­še bri­ga što jav­nost mis­li o njoj. Ta­ko je i svo­je ne­koć sa­vr­še­no is­tre­ni­ra­no ti­je­lo od­lu­či­la ma­lo opus­ti­ti te je do­bi­la ko­ji ki­lo­gram vi­še, obli­ju straž­nji­cu i ve­će gru­di. To je na­iš­lo na sve­srd­no odo­bra­va­nje nje­zi­nih obo­ža­va­te­lja, no po­je­din­ci ipak ni­su bi­li baš za­do­volj­ni. Ne­dav­no joj se sport­ski no­vi­nar na­ru­gao u član­ku pod nas­lo­vom “Ho­će li Ri­han­na deb­lji­nu uči­ni­ti no­vim vru­ćim tren­dom?”, a ona mu je u svom sti­lu od­bru­si­la na Ins­ta­gra­mu fo­to­gra­fi­jom na ko­joj je re­per Guc­ci Ma­ne snim­ljen deb­lji 2007. i vit­ki­ji 2017. go­di­ne. Po­če­le su i pri­če da je Ri­han­na na­s­ljed­ni­ca Kim Kar­da­shi­an ko­ja bez kom­plek­sa po­ka­zu­je svo­je ti­je­lo, do­du­še, čes­to obra­đe­no u Pho­to­sho­pu.

Ig­no­ri­ra­ti tu­đa miš­lje­nja

In­s­pi­ra­ci­ju za svoj ve­li­ki hit “Bo­otyli­ci­ous” pje­va­či­ca Beyon­cé pro­naš­la je upra­vo u ne­pres­ta­nom kri­ti­zi­ra­nju jav­nos­ti kad je u pi­ta­nju nje­zi­na ki­la­ža. – Zbog deb­lji­ne sam bi­la iz­lo­že­na pre­ve­li­kom pri­ti­sku, bi­lo je ne­pod­noš­lji­vo. Ima­la sam sa­mo 18 godina i ni­sam tre­ba­la o to­me raz­miš­lja­ti, ta­da tre­ba bi­ti važ­ni­ji vaš ka­rak­ter i za­ba­va. Ta pje­sma go­vo­ri o to­me da tre­ba­te ig­no­ri­ra­ti što vam lju­di go­vo­re. Pje­sma je oda oblinama i žen­skom ti­je­lu – rek­la je. I glu­mi­ca Sal­ma Hayek ne­dav­no je na druš­tve­nim mre­ža­ma obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju na ko­joj joj pri­ja­te­lji­ca po­ma­že da za­ve­že ha­lji- nu ko­ja iz­gle­da po­put kor­ze­ta. – Ka­da vo­li­te hra­nu kao što je ja vo­lim, bo­lje se na­uči­te uvu­ći trbuh – na­pi­sa­la je buj­na lje­po­ti­ca, a obo­ža­va­te­lji su joj u ko­men­ta­ri­ma pi­sa­li da je pre­kras­na. Na­kon do­dje­le Zlat­nih glo­bu­sa pri­je ne­ko­li­ko godina glu­mi­cu Chris­ti­nu Hen­dric­ks mod­ni je kri­ti­čar opi­sao ri­je­či­ma: “Ve­li­ku se dje­voj­ku ne stav­lja u ve­li­ku ha­lji­nu.” Glu­mi­ca je uz­vra­ti­la: “Na­rav­no, bi­la bih sret­ni­ja s pet ki­lo­gra­ma ma­nje, zar ne bi sva­ka že­na? Ali kad po­gle­dam svo­je fo­to­gra­fi­je, iz­gle­dam si li­je­po. Ne gri­zem se

Chris­ti­nu Hen­dric­ks pro­zi­va­li su zbog ki­lo­gra­ma, no ona se ti­me ne op­te­re­ću­je

zbog to­ga.” Osim po div­nom gla­su, pje­va­či­ca Ni­na Ba­drić poz­na­ta je i po za­mam­nim oblinama. Za Dnev­nik.hr svo­je­dob­no je iz­ja­vi­la da joj sme­ta pre­tje­ra­na upo­tre­ba Pho­to­sho­pa.

Važ­no je vo­lje­ti se­be

– Sve že­ne iz jav­nog ži­vo­ta ne iz­gle­da­ju ta­ko ka­ko iz­gle­da­ju na tim fo­to­gra­fi­ja­ma. Ta­mo nas su­ze, po­ve­ća­ju gru­di, sma­nje struk. Sve je jed­na ve­li­ka laž. Važ­no je vo­lje­ti se­be kak­vi god je­smo – rek­la je ta­da Ni­na. Glu­mi­ca Pe­tra Du­gan­džić ta­ko­đer otvo­re­no go­vo­ri o svo­jim oblinama ko­je je po­seb­no mo­ra­la “do­bi­ti” zbog ulo­ge u se­ri­ji “Zlat­ni dvo­ri”. – Za ovu je ulo­gu bi­lo po­treb­no opus­ti­ti se i uži­va­ti u hra­ni. Mo­že li bo­lje? U po­čet­ku sam se bo­ja­la ka­ko ću pri­hva­ti­ti svo­je “no­vo ti­je­lo” na ekra­nu, no s vre­me­nom su se stva­ri znat­no pro­mi­je­ni­le. Slo­bo­da od­lu­či­va­nja o vlas­ti­tim mje­ra­ma ili zdrav­lju os­nov­no je ljud­sko pra­vo – rek­la je za Story. hr. Ka­da je sni­ma­nje za­vr­ši­lo, Pe­tra je po­če­la s no­vim re­ži­mom pre­hra­ne da bi doš­la do že­lje­nih ki­lo­gra­ma ko­je je ima­la pri­je.

Sal­ma Hayek (go­re) otvo­re­no go­vo­ri o to­me ka­ko se po­vre­me­no uteg­ne kor­ze­tom, a Beyon­ce ka­že da je bi­la ja­ko pod pre­sin­gom mr­ša­vos­ti Ri­han­na se uop­će ne uz­ru­ja­va zbog pro­zi­va­nja po­je­di­na­ca da se udeb­lja­la

Pe­tra Du­gan­džić (go­re) ka­že da je od­lu­či­va­nje o vlas­ti­tim mje­ra­ma os­nov­no ljud­sko pra­vo; Ni­ni Ba­drić sme­ta pre­tje­ra­na upo­tre­ba Pho­to­sho­pa (do­lje)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.