Poz­na­ti se s luk­suz­nih bren­do­va pre­ba­cu­ju na pris­tu­pač­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (is)

Su­rad­nja poz­na­tih oso­ba s bren­do­vi­ma ko­ji su pris­tu­pač­ni kup­ci­ma pos­ta­la je no­vi trend u kam­pa­nja­ma

Nje­mač­ki su­per­mo­del He­idi Klum po­čet­kom ruj­na u New Yor­ku će ot­kri­ti taj­nu kam­pa­nje #LETSWOW za Lidl po­kre­nu­te po­čet­kom ko­lo­vo­za u 28 ze­ma­lja. – Lidl se do­sad nije po­ve­zi­vao s mo­dom. To že­li­mo pro­mi­je­ni­ti uz po­moć He­idi Klum – re­kao je Boris Lo­zić, pred­sjed­nik upra­ve Lidl Hrvatska. Ko­lek­ci­ja nu­di bom­be­ri­ce s le­opard uzor­kom, to­pi­će, skin­ny tra­pe­ri­ce itd. Bit će dos­tup­na u 10.000 Lid­lo­vih tr­go­vi­na od 18. ruj­na. Je­dan od naj­poz­na­ti­jih no­go­me­ta­ša svi­je­ta Leo Me­ssi od­lu­čio je pru­ži­ti po­dr­šku pro­jek­tu pla­si­ra­nja na tr­ži­šte sun­ča­nih na­oča­la mar­ke Hawks te bi­ti nji­ho­vo za­štit­no li­ce. Šved­ski la­nac odje­će H&M, naj­poz­na­ti­ji po pris­tu­pač­nim ci­je­na­ma, u svo­jim je kam­pa­nja­ma su­ra­đi­vao s broj­nim poz­na­tim li­ci­ma. Ta­ko je Da­vid Bec­k­ham proš­le go­di­ne sni­mio kam­pa­nju za Mo­dern Essen­ti­als. S pris­tu­pač­nim je bren­dom su- ra­đi­va­la i pje­va­či­ca Beyon­cé u ljet­noj kam­pa­nji 2013. za ku­pa­će kos­ti­me. Ka­te Moss kre­ira­la je za bri­tan­ski Top­shop, a su­rad­nja je po­če­la 2007. te je bi­la an­ga­ži­ra­na sve do stu­de­no­ga 2010. go­di­ne. U tom je raz­dob­lju, pri­je tro­go­diš­nje stan­ke, na­pra­vi­la 14 ko­lek­ci­ja. Špa­njol­ska glu­mi­ca Penélo­pe Cruz za­štit­no je li­ce mod­nog bren­da Car­pi­sa. Pje­va­či­ca Ci­ara pos­ta­la je am­ba­sa­do­ri­ca bren­da za koz­me­tič­ku ku­ću Rev­lon, dok se glu­mac Ro­bert Downey Jr. od­lu­čio na su­rad­nju s HTC-om.

He­idi Klum osmis­li­la je ko­lek­ci­ju za Lidl, a Me­ssi rek­la­mi­ra na­oča­le Hawks

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.