Hr­vat­ski su mla­di tre­ne­ri hit u Eu­ro­pi, vje­ru­ju im i ve­li­ka­ni

Igor Tu­dor pre­ko PAOK-a je sti­gao u Tur­sku, gdje sa­da vo­di gi­gan­ta Ga­la­ta­sa­ray, Ivan Le­ko je na klu­pi Club Brug­gea, Ju­rić vo­di klub iz li­ge pe­ti­ce Ge­nou, Biš­ćan je na klu­pi Olim­pi­je...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ZAGREB

Ima­mo jed­nu od­lič­nu no­vu ple­ja­du tre­ne­ra. Sti­žu tre­ne­ri mla­đi od 45 ko­ji pra­te su­vre­me­ni no­go­met, tren­do­ve, uče i us­pješ­ni su

U ka­osu u ko­jem ži­vi­mo u ovoj na­šoj dr­ža­vi, u ne­sus­tav­nos­ti, ne­pos­to­ja­nju mo­de­la ra­da i ži­vo­ta, u eko­nom­skoj i mo­ral­noj kri­zi, sport nam je su­per. Mo­žda za­to što smo na­uči­li ži­vje­ti u raz­nim ka­osi­ma, sna­la­zi­ti se s ‘kri­vi­na­ma’, za­obi­la­zi­ti te­ško­će, pa on­da i taj naš sport u tak­vom okru­že­nju funk­ci­oni­ra. I do­bar je taj naš sport, da nam je sve ta­ko us­pješ­no kao sport, bo­lje bi­smo ži­vje­li, ma­nje ko­pa­li po kon­tej­ne­ri­ma. Ma do­bar nam je i no­go­met, to­li­ko os­po­ra­va­na na­ša li­ga nu­di bo­lji no­go­met od uvje­ta u ko­jem eg­zis­ti­ra. Ta na­ša li­ga stva­ra no­ve igra­če, pu­ni re­pre­zen­ta­ci­ju. I ne stva­ra­ju te igra­če Zi­da­ne, An-

ce­lot­ti, Mo­urin­ho, Gu­ar­di­ola..., stva­ra­ju ih na­ši tre­ne­ri, broj­ni ri­jet­ko spo­mi­nja­ni tre­ne­ri po no­go­met­nim ško­la­ma u ko­ji­ma ne­ki ni pla­ću ne do­bi­va­ju. I još su k to­me os­po­ra­va­ni, na­kon sa­mo jed­ne-dvi­je sla­bi­je par­ti­je pri­bi­ja ih se na stup sra­ma, go­vo­ri ka­ko poj­ma ne­ma­ju. No, ima­mo mi i tre­ne­re, i ka­ko se či­ni, imat će­mo ih i ubu­du­će. Sad već ima­mo jed­nu od­lič­nu no­vu ple­ja­du tre­ne­ra. Do­bro, ne­ki­ma je ove se­zo­ne kre­nu­lo bo­lje, ne­ki­ma lo­ši­je, ali sti­žu ti mla­di lju­di, mla­đi od 45 godina ko­ji pra­te su­vre­me­ni no­go­met, tren­do­ve, uče i ima­ju us­pje­ha.

Ju­rić se do­ka­zao u Ita­li­ji

Pus­ti­mo sad po stra­ni Sla­ve­na Bi­li­ća, Zlat­ka Kranj­ča­ra i Bran­ka Ivan­ko­vi­ća ko­ji već du­lje kruh uglav­nom za­ra­đu­ju va­ni i već su is­kus­ni. No, do­la­ze nam i ne­ka no­va ime­na ko­ja su do­bi­la pri­li­ku. U ple­ja­di tih mla­dih su Igor Tu­dor (Ga­la­ta­sa­ray), Igor Biš­ćan (Olim­pi­ja), Ivan Ju­rić (Ge­noa), Ivan Le­ko (Club Brug­ge), ne­što sta­ri­ji Ne­nad Bje­li­ca (Lech Poz­nanj), u na­šem dvo­ri­štu su Želj­ko Ko­pić (Sla­ven Be­lu­po), Zo­ran Ze­kić (Osi­jek), Mario Cvi­ta­no­vić (Di­na­mo), Mla­den Bar­to­lo­vić (Ci­ba­lia). – Sti­žu te mla­de tre­ner­ske sna­ge i to je do­bro, deč­ki ima­ju pa­met, do­bar dio njih iza se­be ima i do­bre igrač­ke me­đu­na­rod­ne ka­ri­je­re, ne­ki i vr­hun­ske, a to im sva­ka­ko po­ma­že. Si­gur­no da to nije pre­sud­no, ali im je u odre­đe­nom tre­nut­ku va­žan “po­gu­ra­nac”. Tu pri­je sve­ga mis­lim na Tu­do­ra, Biš­ća­na, Ju­ri­ća i Le­ku. Ima­mo am­bi­ci­oz­ne mla­de tre­ne­re ko­ji se že­le do­ka­za­ti. Važ­no je da im se otva­ra­ju vra­ta, da do­bi­va­ju šan­su. S ve­ći­nom od njih sam igrao, su­ra­đi­vao, s ve­ći­nom sam i u ja­ko do­brim od­no­si­ma. Eto, Le­ko me zvao proš­le go­di­ne zbog ne­kih na­ših igra­ča. On je ušao u krug onih ko­ji ra­de s ja­kim me­na­dže­ri­ma, lju­di­ma ko­ji do­vo­de važ­ne igra­če, pos­tav­lja­ju tre­ne­re. Ju­rić se do­ka­zao u Ita­li­ji i za­to je po­nov­no do­bio pri­li­ku – ka­zao nam je Krunoslav Jurčić za ko­jeg se ne mo­že re­ći da je star, ali iza nje­ga je već pu­no to­ga. Bi­ti tri­put tre­ner Di­na­ma is­kus­tvo je ko­je će ma­lo tko ima­ti u ka­ri­je­ri.

Bje­li­ca je imao pra­vi put

Ne­kak­vim mir­ni­jim pu­tom išao je Ne­nad Bje­li­ca, od Aus­tri­je, pre­ko Ita­li­je, sad do Polj­ske. – Bje­li­ca je mo­žda imao pra­vi put, čak bih re­kao sis­te­ma­ti­čan, do­ka­zao se u Aus­tri­ji i on­da do­šao u Spe­zi­ju gdje je mo­gao mir­no ra­di­ti bez ne­kak­vih po­tre­sa da bi sad do­šao u ve­li­ki polj­ski klub, do­is­ta ve­li­ki i ta­mo u Lec­hu ra­di do­bar po­sao. Bi­lo bi li­je­po kad bi ga sad to iz­ba­ci­lo još vi­še – ka­že Jurčić. Tu­dor u Ga­la­ta­sa­rayu i Biš­ćan u Olim­pi­ji u se­zo­nu ni­su star­ta­li do­bro. – Is­pa­li su već na star­tu europ­skih kva­li­fi­ka­ci­ja, ali su os­ta­li tre­ne­ri. I to je dio ono­ga o če­mu sam go­vo­rio, oni su bi­li ve­li­ki igra­či, bi­li su u ve­li­kim klu­bo­vi­ma. Tu­dor je pre­ži­vio ne­ko­li­ko ve­li­kih re­zul­tat­skih po­tre­sa u ve­li­kom klu­bu ka­kav je Ga­la­ta­sa­ray jer iza se­be ima ve­li­ko ime, ve­li­ku ka­ri­je­ru. Važ­no je za sve te mla­de tre­ne­re da se sta­ne iza njih, i Ga­la­ta­sa­ray i Olim­pi­ja s na­ša dva Igo­ra za­klju­či­li su da ih os­ta­ve jer zna­ju da su pu­no pro­mi­je­ni­li mom­čad, da tek stva­ra­ju i za­to ima­ju strp­lje­nja. Ve­li­ka je raz­li­ka kad si u klu­bu ko­ji is­pad­ne u pr­vim ko­li­ma kva­li­fi­ka­ci­ja pa os­ta­neš i kad pro­đeš kva­li­fi­ka­ci­je i on­da u Li­gi pr­va­ka iz­gu­biš u pr­vom ko­lu pa te od­mah smje­nju­ju. Ne tre­ba ići da­le­ko, u Di­na­mu ri­jet­ko ima­ju strp­lje­nja ia­ko ga ne­kad ima­ju i pre­vi­še kao s Pe­te­vom, ko­jeg su pre­kas­no smi­je­ni­li i on­da vru­ći krum­pir gur­nu­li u ru­ke Ma­ri­ju Cvi­ta­no­vi­ću. – Te­ško je, po­go­to­vo kod nas, oče­ki­va­ti da ćeš do­ći za tre­ne­ra u ne­kom mir­nom raz­dob­lju, da klub plan­ski do­vo­di tre­ne­ra, uvi­jek se uska­če kad ne­što nije do­bro, kad zap­ne. Mla­dom tre­ne­ru tre­ba vre­me­na. Pa i ja sam do­la­zio u Di­na­mo kad je “go­rje­lo”, mo­žda i pre­ra­no, na­kon go­di­ne da­na u Is­tri i go­di­ne u Sla­ve­nu Be­lu­pu. Da smo sta­bil­ni­ja dr­ža­va, s bo­ga­ti­jim klu­bo­vi­ma, mo­žda bi bi­lo bo­lje i za me­ne da sam dvi­je go­di­ne bio u Is­tri pa dvi­je u Ko­priv­ni­ci, ali kod nas je druk­či­je, kad ti do­đe po­ziv tak­vog klu­ba, on­da do­la­ziš bez dvoj­be. U na­šoj li­gi uz Cvi­ta­no­vi­ća sad ima­mo Ko­pi­ća, Ze­ki­ća, Bar­to­lo­vi­ća od tih tre­ne­ra is­pod 45 godina. Ci­je­li tekst či­taj­te u Maxu.

Sti­žu te mla­de tre­ner­ske sna­ge, deč­ki ima­ju pa­met, do­bar dio njih iza se­be i vr­hun­ske ka­ri­je­re, što im si­gur­no po­ma­že KRUNOSLAV JURČIĆ hr­vat­ski tre­ner

Cvi­ta­no­vić je pre­uzeo Di­na­mo u te­škoj si­tu­aci­ji, no kod nas je te­ško oče­ki­va­ti da ćeš do­ći za tre­ne­ra u ne­kom “mi­ru” KRUNOSLAV JURČIĆ o te­ško­ća­ma mla­dih tre­ne­ra

Igor Tu­dor os­tao je u Ga­la­ta­sa­rayu una­toč kik­su u Eu­ro­pi, Club Brug­ge pak vje­ru­je Iva­nu Le­ki. Dru­gi Ivan, Ju­rić, već je dru­gi put na klu­pi Ge­noe, dok je Igor Biš­ćan klu­pu Ru­de­ša za­mi­je­nio slo­ven­skim ve­li­ka­nom Olim­pi­jom. A Bje­li­ca je u polj­skom Lec­hu

Ze­kić je radio u mol­dav­skom Še­ri­fu, a sa­da je na klu­pi Osi­je­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.