So­uda­ni zbog oz­lje­de aduk­to­ra mo­rao iz­os­ta­ti s der­bi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

U 12 pr­vens­tve­nih okr­ša­ja So­uda­ni je mu­šte­ri­ja­ma Ri­je­ča­ni­ma za­bio čak 11 golova, a u po­s­ljed­njem dvo­bo­ju na Mak­si­mi­ru tri

Di­na­mo­va de­le­ga­ci­ja u če­t­vr­tak pre­dve­čer sti­gla je u Opa­ti­ju, gdje je če­ka­la der­bi s Ri­je­kom, no s mom­ča­di nije do­pu­to­vao El Ar­bi Hil­lel So­uda­ni! Tre­ner Mario Cvi­ta­no­vić ko­ji sat ra­ni­je u obra­ća­nju jav­nos­ti nije re­kao da će u utak­mi­ci pro­tiv hr­vat­skog pr­va­ka bi­ti bez svog po­naj­bo­ljeg igra­ča, no Mr. Der­bi, ka­ko zo­vu So­uda­ni­ja, zbog oz­lje­de se nije na­šao u klup­skom auto­bu­su. Al­ži­rac, ko­ji je za­bio kra­san gol ška­ri­ca­ma u zad­njem re­mi­ju 1:1 na Ru­je­vi­ci, lak­še je oz­li­je­dio aduk­tor. Mo­gao je igra­ti, ali nije se htje­lo ri­ski­ra­ti te­žu oz­lje­du ko­ja bi u ovom tre­nut­ku mo­gla ima­ti te­že po­s­lje­di­ce uoči ključ­nih europ­skih utak­mi­ca za ula­zak u sku­pi­nu Europ­ske li­ge, pro­tiv Sken­der­be­ua. Ina­če, So­uda­ni je naj­e­fi­kas­ni­ji igrač u po­vi­jes­ti utak­mi­ca Di­na­ma i Ri­je­ke. U 12 pr­vens­tve­nih okr­ša­ja So­uda­ni je Ri­je­ča­ni­ma za­bio čak 11 golova, a u po­s­ljed­njem dvo­bo­ju na Mak­si­mi­ru, ovo­ga svib­nja, pos­ti­gao je čak tri po­got­ka.

Agen­ti iz­ma­ni­pu­li­ra­li Ste­fa­na

Di­rek­tor ri­ječ­ko­ga pr­vo­li­ga­ša Sreć­ko Ju­ri­čić za No­vi list objas­nio je klup­sku stra­nu pri­če o tran­sfe­ru Ris­tov­skog u Spor­ting. – Is­ti­na je da smo se u lip­nju sas­ta­li s njim i nje­go­vim agen­tom i htje­li raz­go­va­ra­ti o no­vom ugo­vo­ru. Stefan i nje­gov agent su, me­đu­tim, na taj naš pri­jed­log od­go­vo­ri­li ri­je­či­ma: “Ne že­li­mo pre­go­va­ra­ti do kra­ja pri­je­laz­no­ga ro­ka.” Ni­smo htje­li is­ko­ris­ti­ti ne­ke ne­po­pu­lar­ne me­to­de, ipak je Stefan naš tro­fej­ni igrač ko­ji je u sva­koj utak­mi­ci da­vao sve od se­be, sma­tra­li smo da će­mo se u do­gled­no vri­je­me do­go­vo­ri­ti. Či­ni se, me­đu­tim, da su Ste­fa­na iz­ma­ni­pu­li­ra­li agen­ti. Oni su nam čak sla­li po­ru­ke da Stefan vi­še ne­će igra­ti i tre­ni­ra­ti ako se od­mah ne re­ali­zi­ra nje­gov tran­sfer u Spor­ting, a da o no­vom ugo­vo­ru uop­će ne­će raz­go­va­ra­ti – re­kao je Ju­ri­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.