U 39 godina tra­di­ci­je D. Petroviću pet, a Ku­ko­ču če­ti­ri tro­fe­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Večernjakova an­ke­ta za iz­bor naj­bo­ljeg ko­šar­ka­ša dr­ža­ve tra­je još od 1978. go­di­ne. U tih 39 godina naj­vi­še tro­fe­ja osvo­ji­li su Dra­žen Pe­tro­vić (5) i To­ni Ku­koč (4), a po­tom Nikola Vuj­čić (3) i Bo­jan Bog­da­no­vić (3). Po dva pu­ta Ve­čer­nja­ko­vi la­ure­ati bi­li su Da­mir Mu­la­ome­ro­vić (1998. i 2002.), Zo­ran Pla­ni­nić (2007. i 2012.) i An­te To­mić (2009. i 2014.). Nuž­no je re­ći da se do 1990. bi­ra­lo naj­bo­ljeg ko­šar­ka­ša biv­še SFRJ, a od 1991. do 1998. naj­bo­ljeg hr­vat­skog ko­šar­ka­ša u do­ma­ćim klu­bo­vi­ma, a po­seb­no naj­bo­lje na­še igra­če u ino­zem­s­tvu. Od 1999. iz­bo­ri su obje­di­nje­ni pa se bi­ra naj­bo­lji naš ko­šar­kaš ma gdje igrao. U iz­bo­ru za 2016. go­di­nu Bo­jan Bog­da­no­vić od struč­nog ži­ri­ja do­bio je 97 bo­do­va, što su sa­mo tri bo­da ma­nje od mak­si­mal­nih 100. Dru­gi je bio Da­rio Ša­rić (71), tre­ći Kru­no Si­mon (46), če­t­vr­ti An­te To­mić (13), pe­ti Mi­ro Bi­lan (10), šes­ti An­te Ži­žić (9)... (db)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.