Bi­lić: Neyma­rov tran­sfer loš je za no­go­met

Mis­lim da je ve­li­ka lu­dost pla­ti­ti igra­ča to­li­ko pu­no, ka­že tre­ner West Ha­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - T. Da­so­vić, D. Mr­vec sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

U en­gle­skoj Pre­mi­jer­noj li­gi igra čak 67,3 pos­to stra­nih no­go­me­ta­ša, a sa­mo tri klu­ba ima­ju en­gle­ske tre­ne­re, B’mo­uth, Le­ices­ter i Swan­sea

Ovaj vi­kend po­či­nje naj­a­trak­tiv­ni­ja no­go­met­na li­ga u Eu­ro­pi, en­gle­ski Pre­mi­er­ship, na­tje­ca­nje u ko­je­mu su, na­ža­lost, tre­ne­ri ve­će zvi­jez­de od no­go­me­ta­ša. Ta­ko su sve oči upr­te u naj­poz­na­ti­je svjet­ske no­go­met­ne po­ze­re, glu­ma­ta­la i ra­sip­ni­ke, Jo­sea Mo­urin­ha, Jo­se­pa Gu­ar­di­olu, Jür­ge­na Klop­pa i An­to­ni­ja Con­tea ko­ji će vo­di­ti glav­nu ri­ječ u bor­bi za nas­lov pr­va­ka. Kla­di­oni­ca Wil­li­am Hill ova­ko je po­re­da­la fa­vo­ri­te za nas­lov pr­va­ka: Man­c­hes­ter City 2,75, Man­c­hes­ter Uni­ted 4,33, Chel­sea 4,50, Tot­ten­ham 11,00..., dok Bi­li­ćev West Ham ima ko­efi­ci­jent 301,00. Man­c­hes­ter City sma­tra se naj­oz­bilj­ni­jim kan­di­da­tom za nas­lov pr­va­ka iz jed­nos­tav­nog raz­lo­ga što je već pos­to­je­ću me­ga­mom- čad ne­za­ja­ž­lji­vi Gu­ar­di­ola na­do­gra­dio sa čak šest po­ja­ča­nja, od če­ga su tro­ji­ca be­ko­vi, Men­dy, Wal­ker i Da­ni­lo, za ko­je je ukup­no po­tro­šio čak 138,5 mi­li­ju­na eura! Te još 40 mi­li­ju­na za vra­ta­ra, Eder­so­na iz Ben­fi­ce. U toj li­gi bo­ga­ta­ša ni­su tro­ši­li sa­mo naj­ve­ći klu­bo­vi. Ta­ko je Haj­du­kov su­par­nik Ever­ton bez pro­ble­ma po­tro­šio go­to­vo sto mi­li­ju­na eura za po­ja­ča­nja, Le­ices­ter City, Bo­ur­ne­mo­uth, West Ham i Wat­ford pla­ća­li su igra­če po vi­še od 20 mi­li­ju­na eura, a no­vi pre­mi­jer­li­gaš Hud­der­sfi­eld u ob­no­vu mom­ča­di ulo­žio je go­to­vo 50 mi­li­ju­na eura. Taj Hud­der­sfi­eld Town je­di­ni je klub Pre­mi­jer­ne li­ge ko­ji na klu­pi ima ame­rič­ko­ga tre­ne­ra, Da­vi­da Wag­ne­ra.

Naj­broj­ni­ji stran­ci Špa­njol­ci

Osim spo­me­nu­tih, tre­ner­sku eli­tu Pre­mi­jer­ne li­ge či­ne i Wen­ger (Ar­se­nal), Be­ni­tez (Newcas­tle), Ko­eman (Ever­ton), ali i Sla­ven Bi­lić ko­ji ula­zi u tre­ću se­zo­nu na klu­pi če­ki­ća­ra. Od 20 klu­bo­va, sa­mo tri ima­ju en­gle­ske tre­ne­re (Bo­ur­ne­mo­uth, Le­ices­ter, Swan­sea). Me­đu stra­nim no­go­me­ta­ši­ma naj­broj­ni­ji su Špa­njol­ci (33) i Fran­cu­zi (31), a Hrvatska opet ima sa­mo jed­no­ga pred­stav­ni­ka, De­ja­na Lo­vre­na u Li­ver­po­olu. Od Hr­va­ta su u En­gle­skoj broj­ni­ji čak i Boš­nja­ci, s tro­ji­com igra­ča, Be­go­vi­ćem (Bo­ur­ne­mo­uth), Be­ši­ćem (Ever­ton) i Ko­la­šin­cem (Ar­se­nal). Naj­ma­nji sta­di­on u Pre­mi­er­shi­pu ima Swan­sea City, s 20.000 mjes­ta, a naj­ve­ću gle­da­nost imat će Tot­ten­ham ko­ji će ove se­zo­ne bi­ti pod­sta­nar na Wem­bleyu, ka­pa­ci­te­ta 90.000 mjes­ta.

Start na Old Traf­for­du

Sla­ven Bi­lić se­zo­nu otva­ra na Old Traf­for­du utak­mi­com s Man­c­hes­ter Uni­te­dom (ne­dje­lja, 17) ) svo­ga pri­ja­te­lja Jo­sea Mo­urin­ha. – Ve­žu me ugod­ne us­po­me­ne uz Old Traf­ford. Gos­tu­je­mo kod mom­ča­di ko­ja je kan­di­dat za nas­lov, no i mi ima­mo ma­lu šan­su – re­kao nam je Bi­lić ju­čer u Lon­do­nu. Tre­nu­tač­no vam je osam igra­ča oz­li­je­đe­no? – Ta­ko pu­no? Do­bro, ve­ći­na će ih bi­ti sprem­na za ne­ko­li­ko ko­la. Ka­da bu­de­mo kom­plet­ni, po­čet će ozbiljan po­sao – is­tak­nuo je naš tre­ner. Ja­vi­er Her­nan­dez vra­ća se na Old Traf­ford gdje je pro­veo pet se­zo­na i odi­grao vi­še od sto utak­mi­ca. Sad je na su­prot­noj stra­ni. Re­kao je da ne­će sla­vi­ti gol za­bi­je li ga. – Ja­vi­er je sja­jan deč­ko, sa­mo još nije na naj­vi­šoj ra­zi­ni. Bio je s re­pre­zen­ta­ci­jom Mek­si­ka na Ku­pu kon­fe­de­ra­ci­ja, nije s na­ma po­čeo pri­pre­me – ka­že Bi­lić. Kak­vi su ci­lje­vi u no­voj se­zo­ni? – Igra­ti bo­lje ne­go la­ni. Mo­žda ne­ki mis­le da smo se znat­no po­ja­ča­li, ali ima­mo ma­nje igra­ča na ne­kim po­zi­ci­ja­ma ne­go što smo ima­li proš­le se­zo­ne. Pot­pi­sa­li ste ugo­vor sa­mo na jed­nu go­di­nu? – Nije to pro­blem, ne gle­dam to ne­ga­tiv­no. Mo­gu os­ta­ti ci­je­lu go­di­nu, mo­gu oti­ći na­kon de­set utak­mi­ca, a mo­gu os­ta­ti i ja­ko du­go. Za­ni­ma me sa­mo da svoj po­sao ra­dim ka­ko tre­ba – re­kao je Bi­lić. Što ka­že­te za pri­je­laz Neyma­ra u PSG? – Mis­lim da je ve­li­ka lu­dost pla­ti­ti igra­ča ta­ko pu­no. Ve­li­ki klu­bo­vi ima­ju mo­guć­nost po­tro­ši­ti pu­no nov­ca za igra­če, a mi ma­nji uhva­ti­mo što uhva­ti­mo. Nije to do­bro za no­go­met – za­klju­čio je Sla­ven Bi­lić.

BiH ima vi­še igra­ča u En­gle­skoj od Hr­vat­ske: Be­go­vi­ća, Be­ši­ća i Ko­la­šin­ca, a mi Lo­vre­na

Sla­ven Bi­lić ula­zi u tre­ću se­zo­nu na klu­pi West Ha­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.