El­vi­so­vim tjed­nom obi­lje­ža­va se 40 godina od smr­ti kra­lja roc­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (zv)

U ožuj­ku je u Memp­hi­su otvo­ren ve­li­ki za­bav­no­iz­lož­be­ni cen­tar, a tko do­đe po­ku­šat će od­sjes­ti u Gu­est Ho­useu, ho­te­lu s 450 so­ba Ove je go­di­ne 40. ob­ljet­ni­ca od smr­ti kra­lja roc­ka El­vi­sa Pres­leya. Jas­no, ce­re­mo­ni­ja će se odr­ža­ti u Memp­hi­su, na ran­ču Gra­ce­land, ima­nju pje­va­ča, a sve će kul­mi­ni­ra­ti u sri­je­du 16. ko­lo­vo­za, sje­ća­ju­ći se is­to­ga da­na 1977. ka­da je umro ta­da 42-go­diš­nji glaz­be­nik ko­jeg i danas štu­ju mi­li­ju­ni lju­di di­ljem svi­je­ta. Blo­ger služ­be­ne stra­ni­ce Gra­ce­lan­da Jon Wa­ter­ho­use na­bro­jio je pet stva­ri ko­je se ove go­di­ne ne smi­ju pro­pus­ti­ti po­sje­ću­je­te li Mem­pis. El­vis Pres­ley’s Memp­his no­vi je za­bav­no-iz­lož­be­ni cen­tar otvo­ren u ožuj­ku u sklo­pu ko­je­ga je i naj­ve­ći El­vi­sov muzej. Tko do­đe, po­ku­šat će od­sjes­ti u Gu­est Ho­useu na Gra­ce­lan­du, ho­te­lu s 450 so­ba. Ne­bro­je­ni će fa­no­vi obi­lje­ži­ti još jed­nu okru­glu ob­ljet­ni­cu pa­lje­njem svi­je­ća is­pred Gra­ce­lan­da, a to­me će svje­do­či­ti i broj­ni gos­ti po­put Pris­cil­le Pres­ley, El­vi­so­ve su­pru­ge. Bit će or­ga­ni­zi­ra­no i na­tje­ca­nje za naj­bo­ljeg El­vi­so­va imi­ta­to­ra, a mo­ći će se ku­pi­ti i vri­jed­ne me­mo­ra­bi­li­je na auk­ci­ji pred­me­ta ve­za­nih uz ve­li­kog pje­va­ča. BIN­GO /32. ko­lo

El­vis Pres­ley i Ma­rilyn Mon­roe mag­net su za imi­ta­to­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.