Na­kon in­ter­ven­ci­je pre­mi­je­ra iz­gu­bio ca­rin­ski rat s re­gi­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Li­di­ja Ki­se­ljak)

Tomislav To­lu­šić od­lu­ku o po­ja­ča­noj kon­tro­li pro­izvo­da iz ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce EU nije do­nio na­glo, ne­go na­kon raz­go­vo­ra s pro­izvo­đa­či­ma ko­ji su ga upo­zo­ri­li da je to po­treb­no, iz­me­đu os­ta­log i za­to što u pro­me­tu su­dje­lu­je pre­vi­še pre­ku­pa­ca. No, na­kon što je od­lu­ka do­ne­se­na, broj­ni pro­izvo­đa­či, me­đu nji­ma i oni ko­ji su tra­ži­li tu mje­ru, okre­nu­li su se pro­tiv To­lu­ši­će­ve od­lu­ke. Naj­vi­še za­to što je Sr­bi­ja od­mah od­go­vo­ri­la pro­tu­mje­ra­ma te po­zva­la i os­ta­le zem­lje da to uči­ne. Na kra­ju je pri­go­vor imao i pre­mi­jer Plen­ko­vić. Je­di­no na što se mo­glo pri­go­vo­ri­ti jest pro­mi­je­nje­na ci­je­na ko­ju je To­lu­šić po­vi­sio s 90 na 2000 ku­na. No, naj­vi­še zbog pri­ti­sa­ka s do­ma­ćeg i stra­nog te­re­na, pot­kraj tjed­na od­lu­ka je ko­ri­gi­ra­na pa je ci­je­na vra­će­na na 90 ku­na, no ne po ka­mi­onu, ne­go po vr­sti vo­ća i po­vr­ća. Ta­ko je To­lu­šić us­pio do­ka­za­ti da je do pos­tro­že­nja tre­ba­lo do­ći, ali bez ob­zi­ra na to, u re­gi­ji već is­ti­ču da su oni po­bi­je­di­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.