STI­PE ŽUNIĆ Ako i sc­hwar­zwal­d­sku tor­tu ra­di do­bro kao što ba­ca ku­glu...

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ni­ka­da dos­ta sport­skih ju­na­ka. Na bo­ri­li­štu spor­taš, kod ku­će obi­čan čo­vjek ko­ji u slo­bod­no vri­je­me ra­di i sc­hwar­zwal­d­sku tor­tu. Jer mu je, ka­že, ko­lač omi­lje­ni­ji od ba­na­ne. Ko­la­če bi­smo vo­lje­li ku­ša­ti, ali i vi­dje­ti ka­ko ba­cač ku­gle ple­še sal­su. Ka­že da mu i to do­bro ide.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.