ZDRAV­KO MA­RIĆ Pre­mi­jer mu na te­le­vi­zi­ji sru­šio pri­jed­log ključ­nog za­ko­na

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ve­li­ka se bu­ka di­gla zbog no­vog za­ko­na o ne­kret­ni­na­ma, vje­ro­jat­no i ve­ća od bi­lo ko­jeg za­ko­na do­sad. I to je nor­mal­no. No, ipak bi mi­nis­tar mo­rao raz­mis­li­ti ako mu pre­mi­jer ta­kav ključ­ni za­kon sru­ši u nas­tu­pu na te­le­vi­zi­ji. Pi­ta­nje je to vje­ro­dos­toj­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.