Ko­lo­vo­za Za­što To­lu­šić ne či­ni ni­šta pro­tiv ‘sme­ća’ iz EU?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Pri­vred­ne, Split­ske...), i stra­te­ških dr­žav­nih tvrt­ki (Pli­ve, Ine, Hr­vat­skog te­le­ko­ma...), i mo­ra (ZERP), ne bi tre­ba­lo ču­di­ti ako se poč­ne­mo odri­ca­ti još jed­nog stra­te­škog bo­gat­stva, zem­lje. Ta la­ko­ća, ko­ja je već pre­ras­la u men­ta­li­tet ras­pro­da­je dr­ža­ve, raz­log je što se i u me­di­ji­ma i u pos­lov­nom svi­je­tu s bla­go­nak­lo­noš­ću gle­da na po­se­za­nja Ma­đa­ra Csanyi­ja ali i dru­gih ino­zem­nih taj­ku­na i za tvrt­ka­ma i za po­lji­ma Agro­ko­ra. Nes­ta­je Hr­va­ta, ali nes­ta­je i hvat­ske zem­lje! Ko­li­ko znam, mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav To­lu­šić nije uči­nio baš ni­šta da se obuz­da uvoz iz ze­ma­lja Europ­ske uni­je, ali za­to sva­ko ma­lo nje­go­vo Mi­nis­tar­stvo pri­op­ći ka­ko je na­đe­na sal­mo­ne­la u ne­koj hra­ni iz to­ga uvo­za. Ali nije ri­ječ sa­mo o sal­mo­ne­li, iz EU se u Hr­vat­sku uvo­ze ve­li­ke ko­li­či­ne me­sa ko­je­mu je na is­te­ku rok upo­ra­be, pa umjes­to da se ba­ci, žva­ču ga Hr­va­ti. Žva­ču i vo­će i po­vr­će ko­je zbog lo­še kak­vo­će od­bi­ju sve dru­ge zem­lje, ali u Hr­vat­sku se uvo­zi. Na­rav­no, ni To­lu­ši­ću ni Plen­ko­vi­ću ne­će ni pas­ti na pa­met da ne­kim za­ko­nom ili pra­vil­ni­kom spri­je­če ta­kav uvoz iz EU, jer bi ih u Bruxel­le­su iši­ba­li po gu­zi. Ali smo za­to za sve dru­ge zem­lje po­ja­ča­li kon­tro­lu uvo­za vo­ća i po­vr­ća te nak­na­du za in­s­pek­cij­ski nad­zor po­ve­ća­li vi­še od dva­de­set pu­ta, s 90 na 2000 ku­na! Na­rav­no, Sr­bi­ja, BiH, Cr­na Go­ra i Ma­ke­do­ni­ja žes­to­ko pro­s­vje­du­ju i uvo­de pro­tu­mje­re. To se mo­glo i oče­ki­va­ti, pa za­što To­lu­šić nije druk­či­je za­šti­tio do­ma­će pro­izvo­đa­če i po­tro­ša­če, za­što ih je ugro­zio umjes­to da im je od ko­ris­ti? Bit će za­to što je u ža­los­nom slu­gans­tvu pre­ma EU iz­gu­bio kri­te­ri­je za na­ci­onal­ne in­te­re­se, pa ih ne­ma ni u od­no­su pre­ma dru­gim zem­lja­ma. pos­to BDP-a”. I za sma­nje­nje tih mi­li­jar­di i za pr­vu broj­ku, za pla­ću od 2350 ku­na, zas­luž­na je ili kri­va dr­ža­va, čak i da nije vlas­ni­ca Ja­dro­li­ni­je. No vlast s jav­noš­ću ne ko­mu­ni­ci­ra pre­ko ma­lih bro­je­va i ma­lih lju­di na ko­je se od­no­se, ne­go pre­ko mi­li­jar­di, jer ve­li­či­na i zvuč­nost tih mi­li­jar­di ta­ko pre­la­zi na duž­nos­ni­ke ko­ji ih iz­go­va­ra­ju. Kad oma­le­ni mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić go­vo­ri o sma­nje­nju pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta ili o sma­nje­nju jav­nog du­ga, on od mi­li­jar­di ras­te do di­vov­skih raz­mje­ra. I ko­ga on­da kraj to­li­kih iz­no­sa i ta­ko na­ras­log mi­nis­tra za­ni­ma pla­ća rad­ni­ka Ja­dro­li­ni­je od 2350 ku­na!? Ako je pa­tri­ot, i sam taj rad­nik će šu­tje­ti o svo­joj cr­ka­vi­ci i za­jed­no s Ma­ri­ćem ve­se­lo ma­ha­ti mi­li­jar­da­ma. I baš je Ma­rić, ona­ko an­đe­oski ne­vin, sa­vr­šen za te ob­ma­ne o mi­li­jar­d­skom ras­tu ili sma­nje­nju ovo­ga i ono­ga. Kraj sve gos­po­dar­ske i de­mo­graf­ske ka­tas­tro­fe, kraj svih na­ših ne­sre­ća, on nas sva­ko ma­lo uvje­ri da smo sret­na zem­lja ko­ja stal­no na­pre­du­je, i to u mi­li­jar­da­ma. Baš mu hva­la!

Pa­tri­jarh Iri­nej: “Hr­va­ti po­vi­jest ba­zi­ra­ju na kr­vi pa ne mo­gu oče­ki­va­ti do­bro”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.