Su­bo­ta 5. ko­lo­vo­za Ra­sis­tič­ki is­pa­di lje­vi­ča­ra za­to što ni­su na vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Lje­vi­ča­ri se sve češ­će vra­ća­ju svo­jim ko­mu­nis­tič­ko-par­ti­zan­skm tra­di­ci­ja­ma, u ko­ji­ma po­li­tič­ki pro­tiv­nik nije po­li­tič­ki tak­mac ne­go me­ta za od­strel. Na­kon što je Si­ni­ša Haj­daš-Don­čić ra­sis­tič­ki smak­nuo Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća kao “po­tu­ri­cu go­reg od Tu­ra­ka”, An­ti­fa­šis­tič­ki vjes­nik je na vi­jest o bo­les­ti nad­bi­sku­pa Jo­si­pa Bo­za­ni­ća us­klik­nuo – “Umri, Jo­si­pe, ti to mo­žeš”, a u ko­men­ta­ru je biv­ši sa­bor­ski za­sup­nik SDP-a Da­mir To­mić kar­di­na­la os­ta­vio na ži­vo­tu, jer – “Ne­će grom u ko­pri­ve”. Od Fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je, ili od te­melj­nog do­ku­men­ta cr­ve­nih “Ko­mu­nis­tič­kog ma­ni­fes­ta”, na­si­lje i smrt kons­tan­ta su u lje­vi­čar­skom so­to­ni­zi­ra­nju ne­pri­ja­te­lja, pa i Cr­k­ve, a ra­si­zam nije bio stran ni iko­ni ko­mu­niz­ma Kar­lu Marxu ko­ji je ci­je­le na­ro­de pro­gla­ša­vao “his­to­rij­skim ot­pa­dom”. Ta umiš­lje­nost lje­vi­ča­ra da su je­di­no oni ne­vi­ni, da je­di­no oni ima­ju pra­vo na sud i pre­su­du, da ne­ma uvre­da i ra­si­za­ma ko­ji nji­ma ni­su do­pu­šte­ni, da su svi dru­gi “ot­pad”, pri­rod­no zna­či i da sa­mo oni tre­ba­ju ima­ti vlast. Ra­sis­tič­ki is­pa­di i mrž­nja esde­pe­ova­ca i an­ti­fa­šis­ta nas­ta­li su iz oča­ja što je ne­ma­ju.

Sr­bi­jan­ski po­li­tič­ki i vjer­ski pr­va­ci u pri­go­da­ma go­vo­re o do­bro­su­sjed­stvu, ali uvi­jek mis­le u mi­tu

te pri­go­de vra­ća­ju se mi­to­vi­ma o zlo­či­nač­koj Olu­ji, pro­gla­ša­va­ju­ći ta­ko zlo­či­nač­kim i ci­je­li hr­vat­ski na­rod za ko­ji je Olu­ja spa­so­nos­ni pot­hvat u ne­duž­noj obra­ni do­mo­vi­ne. Zlob­ni­ci bi rek­li – Sr­bi i lo­gi­ka ne­pri­rod­na su kom­bi­na­ci­ja. će­ve snim­ke mo­ra mje­sec da­na u za­tvor ili od sr­di­tih ro­di­te­lja is­kam­či­ti 15-ak tisuća ku­na ko­je će u dr­žav­ni pro­ra­čun da ne bi po­nes­ta­lo za du­pe Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Kad se Hrvatska zbog ma­te­ri­jal­ne bi­je­de i bi­je­de vlas­ti ma­sov­no is­e­lja­va i na­ci­ja nes­ta­je, ta kaz­na, mo­lim li­je­po, dr­ža­vi da­je ne­ki smi­sao i per­s­pek­ti­vu!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.