Ko­lo­vo­za Plen­ko­vi­će­va od­go­da s ‘pljus­nut ću te opet’

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić tvr­di da porez na ne­kret­ni­ne ne­će osi­ro­ma­ši­ti gra­đa­ne, da će ma­lo ko­me bi­ti ve­ći od sa­daš­nje ko­mu­nal­ne nak­na­de a mno­gi­ma će bi­ti i ma­nji, da nije ni­ka­kav no­vi na­met ne­go “in­te­gri­ra tri pos­to­je­ća na­me­ta u je­dan”. Is­to­dob­no, no­vi­na­ri su iz­ra­ču­na­li da će porez bi­ti znat­no vi­ši za de­set­ke tisuća lju­di ko­ji ima­ju no­ve ku­će i sta­no­ve, enor­m­no vi­ši za vlas­ni­ke ne­kret­ni­na ko­ji u nji­ma po­vre­me­no sta­nu­ju ili ih iz­najm­lju­ju tu­ris­ti­ma itd. Pre­ma to­me, oči­ta je ne­is­ti­na da nije ri­ječ o no­vom na­me­tu. Sa­bor­ski zas­tup­nik i pro­fe­se­or na za­gre­bač­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu Ivan Lo­vri­no­vić ka­že da je taj porez “kaz­na svim na­šim ro­di­te­lji­ma što su svo­ju šted­nju ula­ga­li u ne­kret­ni­ne. Pri to­me su već pla­ti­li porez na pro­met i dru­ga da­va­nja. Sad ih se po dru­gi put že­li opo­re­zo­va­ti”. Svo­je­dob­no su se na za­mi­sao o po­re­zu na ne­kret­ni­ne naj­žeš­će obru­ša­va­li u HDZ-u. Ivan Šu­ker oča­ja­vao je jer će taj porez “gra­đa­ne ba­ci­ti na ko­lje­na”. A sa­daš­nji mi­nis­tar Go­ran Ma­rić re­kao je da to nije porez na bo­gat­stvo ne­go ko­rist za bo­ga­te. Za­što sa­da šu­te? Ipak, Plen­ko­vić je od­go­dio porez, u sti­lu – opros­ti što sam te pljus­nuo, ali pljus­nut ću te opet.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.