Ne­dje­lja 6. ko­lo­vo­za Ri­je­či pa­tri­jar­ha Iri­ne­ja uvi­jek imaj­mo na umu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ob­ljet­ni­cu Olu­je pra­ti­le su, na­rav­no, i pot­pu­no opreč­ne iz­ja­ve u Za­gre­bu i Be­ogra­du. Hr­va­ti mo­gu bi­ti sa­mo po­nos­ni što je nji­ho­va pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić rek­la da “že­li kao pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke, ali i kao Hr­va­ti­ca i maj­ka, iz­ra­zi­ti ža­lje­nje zbog svih stra­da­lih Sr­ba” te da “hr­vat­ski na­rod ni­kad nije že­lio ni za­po­čeo rat i ne ve­se­li se ni­či­jem stra­da­nju”. Sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Vu­čić “uz­vra­tio” je op­tuž­bom da je Olu­ja “gro­zan i stra­šan zlo­čin” i obe­ćao da se vi­še ni­kad ne­će po­no­vi­ti. Pa­tri­jarh SPC-a Iri­nej re­kao je ne­što što bi Hva­ti tre­ba­li stal­no ima­ti na umu i zbog če­ga mo­ra­ju bi­ti na opre­zu, jer ri­ječ je o traj­nom ne­pri­ja­telj­stvu Sr­ba pre­ma Hr­vat­skoj. Po nje­mu, hr­vat­ski na­rod ko­ji “ba­zi­ra po­vi­jest na kr­vi i zlo­či­nu, ne mo­že oče­ki­va­ti ni­šta do­bro u bu­duć­nos­ti.” Kak­va je to lo­gi­ka po ko­joj sr­bi­jan­ski po­li­tič­ki i vjer­ski pr­va­ci u pri­go­da­ma go­vo­re o do­bro­su­sjed­stvu, o to­me ka­ko za­jed­no “mo­že­mo pla­ni­ne po­kre­ta­ti”, o sprem­nos­ti Sr­bi­je da iz­i­đe iz mi­to­va, a već su­tra pos­li­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.