Po­ne­dje­ljak 7. ko­lo­vo­za Bo­ži­no­vi­će­va kon­tro­la pi­vom ohra­bre­nih kli­na­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Ka­ri­je­ru u dr­žav­nim hi­je­rar­hi­ja­ma sa­daš­nji mi­nis­tar po­li­ci­je Da­vor Bo­ži­no­vić po­čeo je u ko­mu­niz­mu, u Se­kre­ta­ri­ja­tu za na­rod­nu obra­nu. Me­ta­fo­rič­ki go­vo­re­ći, sva­ki dan kad bi do­la­zio na po­sao, na ula­sku u ured, kli­cao je – Za Ti­ta i Ju­gos­la­vi­ju sprem­ni! Tko zna, mo­žda je iz nos­tal­gi­je za tim vre­me­ni­ma, ka­ko danas pi­šu no­vi­ne, na­re­dio da se – u ud­ba­škom sti­lu – pre­gle­da snim­ka Thom­p­so­no­va kon­cer­ta s pros­la­ve ob­ljet­ni­ce Olu­je u Slu­nju ne bi li se, uz tro­je već kaž­nje­nih, ot­krio još ko­ji zli­ko­vac ko­ji je uzvi­ki­vao “Za dom sprem­ni” ili slič­no. Za­mis­li­te ne­kog klin­ca, ohra­bre­nog s pi­vom-dvi­je, ili opi­je­nog ju­naš­tvom ko­je ju­ri­ša na za­bra­nje­no, ka­ko uzvi­ku­je ne­ke ne­po­ćud­ne ri­je­či, ne mis­le­ći baš ni na kak­vo zlo i oce­ani­ma uda­ljen od okol­nos­ti u ko­ji­ma su nas­ta­le. On­da za­mis­li­te ka­ko pos­li­je Bo­ži­no­vi­gre­bač­ke,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.