Uto­rak 8. ko­lo­vo­za Zar će ti­su­će hek­ta­ra zem­lje u ma­đar­ske ru­ke?!

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Na­vod­no su se, kur­to­az­no, sas­ta­li naj­bo­ga­ti­ji Ma­đar San­dor Csanyi i Vla­din po­vje­re­nik za Agro­kor An­te Ram­ljak. Pa je, na­rav­no, kur­to­az­no, Ma­đar iz­ra­zio že­lju da ku­pi PIK Be­lje i PIK Vr­bo­vec. Da­ka­ko, kur­to­az­no, Csanyi je ja­ko za­peo za to da do­bi­je, ka­ko ka­že vi­jest, i “obra­di­ve po­vr­ši­ne ko­je kon­tro­li­ra Be­lje” ka­ko bi tu zem­lju “spo­jio sa svo­jom pre­ko gra­ni­ce u Ma­đar­skoj”. Ne znam ima li Hr­va­ta ko­jeg, kad či­ta tekst o toj mo­gu­ćoj pro­da­ji, ne bi obu­zeo gnjev, po­go­to­vo zbog po­gi­be­lji da ti­su­će hek­ta­ra hr­vat­ske zem­lje pri­je­đe u ma­đar­ske ru­ke, da se prak­tič­ki dr­ža­va Ma­đar­ska pro­ši­ri na hr­vat­ski te­ri­to­rij. Bu­du­ći da smo se u po­s­ljed­njih dva­de­se­tak godina la­ko odri­ca­li i ba­na­ka (Za-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.