Dva sta­na u pe­de­set kva­dra­ta i po­gled za ko­ji se “umi­re”!

Mla­di po­du­zet­nik adap­ti­rao je i pre­na­mi­je­nio stan u sta­roj zgra­di na za­gre­bač­kom Gor­njem gra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Mar­ti­na Strukić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ka­da go­vo­ri­mo o ure­đe­nju, ono jest jed­nos­tav­no, pri­la­go­đe­no zgra­di u ko­joj se na­la­zi pa ta­ko prev­la­da­va­ju jed­nos­tav­ne i čis­te li­ni­je U svi­je­tu je tre­nu­tač­no ap­so­lut­ni hit sta­no­va­nje u ma­lim sta­no­vi­ma i ku­ća­ma, po­se­bi­ce kad je ri­ječ o mla­di­ma. Na­ime, ova­kav na­čin sta­no­va­nja po­ka­zao se iz­nim­no prak­tič­nim – ma­nji su ra­ču­ni, lak­še je odr­ža­va­nje, pre­du­vjet je do­bra or­ga­ni­za­ci­ja i ne­ma pu­no pos­la s čiš­će­njem, ukrat­ko winwin si­tu­aci­ja u ko­joj šte­di­te i no­vac i vri­je­me. Upra­vo na ta­kav na­čin sta­no­va­nja – eko­no­mi­čan, a bez odri­ca­nja – od­lu­čio se i mla­di po­du­zet­nik An­te Vu­čić, ko­ji je u sa­mom sr­cu Za­gre­ba, na Gor­njem gra­du, od­lu­čio svo­jim po­tre­ba­ma pri­la­go­di­ti sta­ri, za­pu­šte­ni stan.

Po­sve no­ve ins­ta­la­ci­je

– Pr­vo je na­prav­ljen pro­jekt i plan za stan od 40 kva­dra­ta u ko­jem sam ja tre­bao ži­vje­ti, no ti­je­kom pre­ure­đe­nja, ko­je je bi­lo iz­nim­no op­sež­no jer je ri­ječ o zgra­di iz 1860., pri ču­pa­nju ins­ta­la­ci­ja i pos­tav­lja­nju no­vih ro­di­la se ideja o iz­najm­lji­va­nju. I ta­ko sam ja os­tao bez sta­na i pos­tao po­du­zet­nik s dva stu­dio apart­ma­na – objaš­nja- va kroz smi­jeh vlas­nik te do­da­je: – Bu­du­ći da u sta­nu nije bi­lo ra­do­va mi­ni­mal­no 50 godina, bi­la je po­treb­na pot­pu­na re­kons­truk­ci­ja (stru­ga­nje zi­do­va, ču­pa­nje ins­ta­la­ci­ja...) pa sam se do­go­vo­rio s ar­hi­tek­ti­com da sve iz­va­di­mo, ogo­li­mo stan i da će­mo ga, kad vi­di­mo u kak­vom je sta­nju, pro­jek­ti­ra­ti ka­ko bi­smo bi­li si­gur­ni da ne­će bi­ti ne­kih ne­pre­dvi­đe­nih pre­pre­ka i iz­ne­na­đe­nja. I, na­rav­no, na­iš­li smo na pro­blem – dim­njak, ko­ji nije ucr­tan u tlo­crt zgra­de. No, pri iz­vo­đe­nju po­čet­nih ra­do­va shva­ti­li smo da pos­to-

ji mo­guć­nost da se na­pra­ve dva ma­la sta­na jer stan ima pet ve­li­kih pro­zo­ra i dva ula­za. Na­kon uvi­da u pra­vo sta­nje, po­kre­nu­li smo pro­jekt za iz­ra­du dva ma­la apart­ma­na za dnev­ni naj­am – objaš­nja­va Vu­čić. Da­naš­nji re­zul­tat – ma­li, ali iz­u­zet­no funk­ci­onal­ni apart­ma­ni mo­der­nog sti­la oprem­lje­ni svim teh­no­lo­škim ču­di­ma nuž­ni­ma da­naš­njem čo­vje­ku. No to je zah­ti­je­va­lo op­sež­ne ra­do­ve.

Mak­si­mal­no is­ko­ri­šten

– Stan smo pot­pu­no re­no­vi­ra­li, bi­lo je po­treb­no na­pra­vi­ti kom­plet­nu ob­no­vu svih zi­do­va ko­je smo dos­lov­no “tuk­li” do ci­gle, pos­ta­vi­ti pre­grad­ne zi­do­ve da bi­smo do­bi­li dva apart­ma­na i pro­ves­ti ins­ta­la­ci­je da bi sva­ki od apart­ma­na imao za­seb­nu ku­pa­oni­cu s tuš-ka­bi­nom, za­hod­skom školj­kom... – objaš­nja­va vlas­nik. Ia­ko kva­dra­tu­rom ma­li, apart­ma­ni os­tav­lja­ju do­jam ve­ćih i iz­nim­no funk­ci­onal­nih pros­to­ra. To je ta­ko jer je pros­tor mak­si­mal­no is­ko­ri­šten pa­met­nim pro­miš­lja­njem. – Ku­hi­nje i ugrad­be­ni or­ma­ri ra­đe­ni su po mje­ri, na­prav­ljen je pro­jekt za elek­trič­ne ins­ta­la­ci­je jer smo uve­li sen­zo­re za svje­tlo na ula­zu i elek­trič­no otva­ra­nje vra­ta na kar­ti­ce, sve su ins­ta­la­ci­je pro­vu­če­ne kroz pod ko­ji smo po­di­gli 20 cm i sa­mim ti­me do­bi­li još bo­lju iz­o­la­ci­ju i čvr­sti­nu (sta­ri par­ke­ti dos­ta su “di­sa­li” s ob­zi­rom na to da je zgra­da sta­ra), pos­tav­ljen je kva­li­te­tan la­mi­nat kao imi­ta­ci­ja par­ke­ta. Pos­tav­lje­na su pro­tu­pro­val­na vra­ta da bi se na­ši gos­ti osje­ća­li što si­gur­ni­je, pro­zo­ri i gri­lje re­no­vi­ra­ni su u skla­du sa zah­tje­vi­ma Grad­skog ure­da za za­šti­tu kul­tu­re i ta­ko smo za­dr­ža­li duh sta­rog gra­da – po­nos­no na­bra­ja vlas­nik na­gla­ša­va­ju­ći ka­ko uz apart­ma­ne pos­to­ji i spre­mi­šte u ko­jem su smje­šte­na dva boj­le­ra ka­ko bi sva­ki apart­man bio neo­vi­san što se ti­če gri­ja­nja i do­vo­da to­ple vo­de, a u spre­mi­štu je pos­tav­lje­na i jed­na ve­li­ka vanj­ska je­di­ni­ca kli­me iz ko­je su u sva­ki apart­man pro­ve­de­ne nje­zi­ne ins­ta­la­ci­je. Ka­da go­vo­ri­mo o ure­đe­nju, ono jest jed­nos­tav­no, pri­la­go­đe­no zgra­di u ko­joj se na­la­zi pa su se ta­ko jed­nos­tav­ne i čis­te li­ni­je na­met­nu­le kao lo­gič­no rje­še­nje. Osim to­ga, ri­ječ je o do­broj pod­lo­zi za dalj­nje ure­đe­nje. Na­ime, zbog pot­pu­no bi­je­lih zi­do­va, nji­ho­vim bo­je­njem ili pos­tav­lja­njem ta­pe­ta mo­gu­će je br­zo i efek­t­no udah­nu­ti no­vi ži­vot apart­ma­ni­ma. Za kraj smo pak os­ta­vi­li ono što ove apart­ma­ne či­ni bit­no druk­či­ji­ma od svih os­ta­lih – pre­di­van po­gled na Gor­nji grad i nje­go­ve pi­to­re­sk­ne uli­ce i kro­vo­ve.

Po­gled na sta­re kro­vo­ve i ci­je­li Zagreb, glav­ni je adut ovih sta­ni­či­ća

Na­mje­štaj po mje­ri Ka­ko bi se pros­tor mak­si­mal­no is­ko­ris­tio sav je na­mje­štaj ra­đen po mje­ri

De­cent­ni to­no­vi Ka­ko ne bi doš­lo do za­gu­še­nja pros­to­ra, vlas­nik je pa­zio i pri ure­đe­nju ko­ris­tio ne­utral­ne svi­je­tle to­no­ve

Sve što vam tre­ba Ma­la ku­hi­nja oprem­lje­na je svim ure­đa­ji­ma, a u pro­du­žet­ku je bla­go­va­on­ski stol ko­ji omo­gu­ću­je uži­va­nje u po­gle­du i hra­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.