Pot­krov­lje bez kli­me ne mo­ra bi­ti noć­na mo­ra

Do­bra iz­o­la­ci­ja, kva­li­tet­na sto­la­ri­ja, pri­je sve­ga ona na kro­vu, i pa­me­tan oda­bir bo­ja za in­te­ri­jer pre­tva­ra­ju pot­krov­lje u naj­ljep­ši pros­tor za ugo­dan ži­vot. Pi­še Mar­ti­na Strukić

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Pri opre­ma­nju, pred­nost daj­te prak­tič­nom na­mje­šta­ju ko­ji mo­že pos­lu­ži­ti i kao do­dat­ni pros­tor za od­la­ga­nje stva­ri Da bi ži­vot u pot­krov­lju bio ugo­dan i funk­ci­ona­lan, važ­no je za­do­vo­lji­ti ne­ka pra­vi­la ko­ja se ne od­no­se na kla­si­čan stan. To pri­je sve­ga, dik­ti­ra­ju ko­si­ne i vi­si­na pros­to­ra te ras­po­red pro­zo­ra. Ti kri­te­ri­ji ključ­ni su i pri oda­bi­ru bo­ja, a pre­ma vi­si­ni pros­to­ra bi­ra se i pos­tav­lja ra­s­vje­ta. Da bi stan u pot­krov­lju bio funk­ci­ona­lan, ja­ko je bit­no pro­vje­ri­ti u kak­vom je sta­nju krov i kak­va je iz­o­la­ci­ja, ka­da ste si­gur­ni da je kro­vi­šte u do­brom sta­nju, a iz­o­la­ci­ja kva­li­tet­na, mo­že­te kre­nu­ti s onim naj­sla­đim di­je­lom – ure­đe­njem. Ka­ko bis­te mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­li (čes­to ogra­ni­če­ni) pros­tor, opre­mi­te dom u pot­krov­lju na­mje­šta­jem ra­đe­nim po mje­ri, ko­ji mak­si­mal­no ko­ris­ti pros­tor. Naj­ni­že di­je­lo­ve sta­na, po­pu­lar­ne ko­si­ne, naj­bo­lje je is­ko­ris­ti­ti za gar­ni­tu­re, kre­ve­te, rad­ne sto­lo­ve ili ugrad­be­ne la­di­ča­re za po­hra­nu stva­ri. U di­je­lo­vi­ma ni­žim od 170 cen­ti­me­ta­ra iz­bje­ga­vaj­te funk­ci­ju pro­la­za, već ih or­ga­ni­zi­raj­te u atrak­tiv­ne kut­ke za de­ta­lje, po­li­ce i stal­ke za TV, po­su­de s cvi­je­ćem, kut­kom za dje­cu. Na ugrad­be­ne or­ma­re sva­ka­ko pos­ta­vi­te kliz­na vra­ta ka­ko bi pros­tor bio mak­si­mal­ni is­ko­ri­šten. Ma ko­li­ko pros­to­ra ima­li, u pot­krov­lju iz­bje­ga­vaj­te te­ški i glo­maz­ni na­mje­štaj i na­đi­te je­dan stil ko­ji će se pro­te­za­ti kroz ci­je­li pros­tor. Ako je pros­tor sku­čen, miks sti­lo­va uči­nit će ga još ma­njim. Pri opre­ma­nju, pred­nost daj­te prak­tič­nom, mul­ti­funk­ci­onal­nom na­mje­šta­ju ko­ji mo­že pos­lu­ži­ti i kao do­dat­ni pros­tor za od­la­ga­nje stva­ri. Ka­da go­vo­ri­mo o oda­bi­ru bo­ja za zi­do­ve, njih ta­ko­đer dik­ti­ra pros­tor. Ako ima­te ma­lo dnev­nog svje­tla i ogra­ni­čen broj kva­dra­ta, bi­raj­te svje­tli­je ni­jan­se zi­do­va. Ona pot­krov­lja ko­ja ima­ju pu­no svje­tla do­pu­šta­ju vam da se po­igra­te bo­ja­ma, da je­dan zid obo­ji­te u tam­ni­ji ni­jan­su, či­me će­te pros­to­ru da­ti du­bi­nu. Do­bar iz­bor za pos­ti­za­nje di­na­mič­nos­ti u pros­to­ru sva­ka­ko su i ta­pe­te raz­li­či­tih bo­ja i uzo­ra­ka. Mo­tiv ver­ti­kal­nih pru­ga stvo­rit će ilu­zi­ju vi­šeg stro­pa. Ako vi­zu­al­no ci­lja­te pro­du­bi­ti pros­tor, fo­to­ta­pe­ta je naj­prak­tič­ni­ji iz­bor. Iza­be­ri­te ne­ku od mno­go­broj­nih sce­na iz pri­ro­de, pla­že, šu­me, pa­no­ra­mu gra­da... Ima­te li vi­so­ko pot­krov­lje, vrh is­ko­ris­ti­te za pos­tav­lja­nje ga­le­ri­je – mo­že vam pos­lu­ži­ti, ovis­no o vi­si­ni, za rad­ni ku­tak, pros­tor za spa­va­nje, kao ku­tak za či­ta­nje... Gre­de u pot­krov­lju mno­gi­ma sme­ta­ju, no one za­pra­vo mo­gu bi­ti ja­ko za­nim­ljiv na­gla­sak u pros­to­ru. Naj­bo­lje će­te ih is­tak­nu­ti ako ih obo­ji­te kon­tras­t­no u od­no­su na bo­ju zi­da. Ako ko­si­ne obo­ji­te u bi­je­lo, gre­de u bo­ji dr­va dat će pros­to­ru to­plu at­mo­sfe­ru, ali i do­zu rus­ti­ke. Za pot­pu­ni vi­zu­al­ni sklad, po­ku­šaj­te us­kla­di­ti bo­ju gre­da s os­tat­kom sto­la­ri­je. Za do­dat­nu pro­dub­lje­nost pros­to­ra naj­bo­lje je iz­a­bra­ti svje­tli­ji pod. Mno­gi su i danas, u eri pa­met­nih ma­te­ri­ja­la, skep­tič­ni gle­de sta­na u pot­krov­lju. Pre­dra­su­de ve­za­ne za pot­krov­lje naj­češ­će se od­no­se na lo­šu kva­li­te­tu iz­ved­be objek­ta i strah, pri­je sve­ga, od ošte­će­nih kro­vo­va i mo­gu­ćeg pro­kiš­nja­va­nja. Me­đu­tim, da­naš­nja gra­đe­vin­ska in­dus­tri­ja poz­na­je no­ve efi­kas­ne ma­te­ri­ja­le i pra­vil­nim ula­ga­njem mo­gu­će je pri­li­kom adap­ta­ci­je ot­klo­ni­ti even­tu­al­ne ne­dos­tat­ke sta­rih kons­truk­ci­ja te pot­krov­lje na­či­ni­ti udob­nim i atrak­tiv­nim. Do­bra ven­ti­la­ci­ja i iz­o­la­ci­ja ta­ko­đer su im­pe­ra­tiv! Ne bi tre­ba­lo bi­ti kom­pro­mi­sa pri oda­bi­ru kli­ma-ure­đa­ja ili iz­o­la­cij­skog ma­te­ri­ja­la – ia­ko su oni skup­lji, du­go­roč­no će se si­gur­no is­pla­ti­ti! Osim ven­ti­la­ci­je, u pot­krov­nom sta­nu iz­u­zet­no je važ­na do­bra ra­s­vje­ta – osim pri­rod­nog svje­tla ko­je u ta­van­skim pros­to­ri­ma ve­ći­nom ne­ri­jet­ko, a po­neg­dje i u pra­vi­lu, do­la­zi s ko­si­na zi­da, bit­no je osi­gu­ra­ti adek­vat­na ra­s­vjet­na ti­je­la za ci­je­li pros­tor. I za kraj, ako pla­ni­ra­te ure­đe­nje svog ta­va­na ili pot­krov­lja, na­kon što za­do­vo­lji­te iz­o­la­cij­ske uvje­te, sva­ka­ko ra­ču­na vo­di­te o ne­kim stav­ka­ma. Vi­si­na ni­ža od 100 cen­ti­me­ta­ra prik­lad­na je sa­mo i je­di­no za skla­di­šte­nje, ako na ras­po­la­ga­nju ima­te zid pu­ne vi­si­ne, pre­po­ru­ka je na taj zid smjes­ti­ti ku­hinj­ske ele­men­te i or­ma­re, na ko­si­na­ma i ni­žim di­je­lo­vi­ma smjes­ti­te atrak­tiv­ne ko­mo­de za TV i od­la­ga­nje sit­ni­ca, otvo­re­ne po­li­ce mo­gu se pri­la­go­di­ti ta­ko da sta­nu u kut ka­ko bi se prak­tič­no is­ko­ris­ti­li i kut­ni pros­to­ri. Do­bit­na su kom­bi­na­ci­ja za opu­šten i la­go­dan ži­vot.

Pro­du­bi­te pros­tor oda­bi­rom svje­tli­jeg po­da, pos­tav­lja­njem fo­to­ta­pe­te i ra­s­vje­tom

Ima­te li vi­sok strop, is­ko­ris­ti­te pros­tor za do­da­va­nje ga­le­ri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.