Is­ko­ris­ti­te pros­tor, ulo­ži­te u smoč­ni­cu – ku­hi­nja će vam bi­ti ured­na

Ako ne­ma­te mjes­ta, is­ko­ris­ti­te or­mar ili ne­ko­li­ko po­li­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Ma­ja Po­sa­vec ma­ja.po­sa­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ako vam kva­dra­tu­ra sta­na ne do­pu­šta za­seb­nu pros­to­ri­ju, od­lu­či­te se za iz­ra­du or­ma­ra za ču­va­nje hra­ne i po­hra­nu sit­ni­ca ko­je ne ko­ris­ti­te

Smoč­ni­ce se sve ma­nje upo­treb­lja­va­ju, što je ve­li­ka šte­ta, sto­ga vam pred­la­že­mo da pro­na­đe­te pros­tor za po­hra­nu ma­kar u or­ma­ru ko­ji će glu­mi­ti smoč­ni­cu. Jer smoč­ni­ca će vam, osim što će ras­te­re­ti­ti ku­hi­nju i pri­do­ni­je­ti nje­zi­noj ured­nos­ti, omo­gu­ći­ti lak­še i br­že sna­la­že­nje kad vam hit­no za­tre­ba odre­đe­na na­mir­ni­ca. Ide­al­no je mjes­to u do­mu na ko­jem bi tre­ba­la bi­ti smje­šte­na smoč­ni­ca u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ku­hi­nje ka­ko bi sve na­mir­ni­ce bi­le na do­hvat ru­ke. No, ako nis­te me­đu onim sret­ni­ci­ma ko­ji ima­ju za­seb­nu pros­to­ri­ju za po­hra­nji­va­nje hra­ne te šte­di­te sva­ki cen­ti­me­tar pros­to­ra, pos­to­ji rje­še­nje u obli­ku po­seb­nog or­ma­ra. – Ako vam kva­dra­tu­ra sta­na i ras­po­red pros­to­ri­ja ipak ne do­pu­šta­ju za­seb­nu pros­to­ri­ju, od­lu­či­te se za iz­ra­du po­seb­nog or­ma­ra za ču­va­nje hra­ne. Ide­al­no je mjes­to za or­mar-smoč­ni­cu, da­ka­ko, ku­hi­nja. Ako vam kva­dra­tu­ra ku­hi­nje to ne do­pu­šta, or­mar mo­že­te smjes­ti­ti čak u hod­nik ili na bal­kon – sa­vje­tu­je An­ki­ca Ju­ri­če­vić i na­po­mi­nje: – Mak­si­mal­nu is­ko­ris­ti­vost sva­kog kut­ka va­še pros­to­ri­je za po­hra­nji­va­nje hra­ne pos­ti­ći će­te po­li­ca­ma i la­di­ca­ma ko­je se mo­gu pre­mje­šta­ti. Ako je pros­to­ri­ja pre­uska, na jed­nom zi­du pos­ta­vi­te po­li­ce od po­da do stro­pa du­bi­ne 40 do 50 cm, a na su­prot­nom pos­ta­vi­te vr­lo plit­ke po­li­ce, čak i one od 8 do 10 cm ko­je će vam do­bro do­ći za ma­nje te­gli­ce, bo­či­ce i slič­no. Dub­lje po­li­ce ko­ris­ti­te za na­mir­ni­ce sor­ti­ra­ne po gru­pa­ma. Njih mo­že­te dr­ža­ti u ko­ša­ra­ma ili pro­zir­nim plas­tič­nim ku­ti­ja­ma ra­di lak­šeg sna­la­že­nja. Do­nje po­li­ce ne­ka vam slu­že za dr­ža­nje na­mir­ni­ca ko­je češ­će ko­ris­ti­te i ko­je vam tre­ba­ju bi­ti uvi­jek pri ru­ci. Osim što u ovu pros­to­ri­ju mo­že­te spre­mi­ti svu hra­nu, smoč­ni­ca do­bro do­đe i za od­la­ga­nje po­su­đa ko­je ri­jet­ko ko­ris­ti­te. – Ve­li­ki lon­ci i ma­li ku­hinj­ski apa­ra­ti ko­je ne ko­ris­ti­te čes­to ne­ka svo­je mjes­to na­đu na vi­šim po­li­ca­ma. Smoč­ni­ca je pros­to­ri­ja u ko­joj je te­ško pos­ti­ći vi­zu­al­ni sklad s ob­zi­rom na to da go­mi­la raz­li­či­te am­ba­la­že na jed­nom mjes­tu da­je ša­re­ni­lo. Sto­ga bi bi­lo do­bro da su zi­do­vi i po­li­ce bi­je­li. Ku­ti­je, ko­ša­re i te­gli­ce za zim­ni­cu, ako je mo­gu­će, ne­ka bu­du jed­na­ke ka­ko bi se ba­rem do­nek­le pos­ti­gao vi­zu­al­ni sklad u pros­to­ru – pre­po­ru­ču­je di­zaj­ne­ri­ca in­te­ri­je­ra.

Or­ga­ni­zi­raj­te se - stva­ri ko­je ri­jet­ko ko­ris­ti­te spre­mi­te u kut, a dru­ge ne­ka vam bu­du bli­že

Na­mir­ni­ce po­di­je­li­te po sku­pi­na­ma ra­di lak­šeg sna­la­že­nja

Nije sa­mo za hra­nu Po­su­đe ko­je ri­jet­ko ko­ris­ti­te ta­ko­đer po­hra­ni­te u smoč­ni­ci i ta­ko ras­te­re­ti­te ku­hi­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.