Do­bi­la sam de­set­ke od­bi­je­ni­ca, ali čvr­sto sam od­lu­či­la li­je­či­ti Hr­va­te i – us­pje­la

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić grad­ska@ve­cer­nji.net

Li­ječ­ni­ca op­će me­di­ci­ne iz Ki­je­va u Zagreb sti­gla pri­je šest godina u po­tra­zi za pos­lom, sad u Bje­lo­va­ru spe­ci­ja­li­zi­ra oto­ri­nu Dva­de­set pos­la­nih mol­bi za po­sao u jed­nom od za­gre­bač­kih do­mo­va zdrav­lja i još tri­put to­li­ko za hit­ne služ­be u Kar­lov­cu, Pu­li, Ko­priv­ni­ci i Za­gre­bu. Uz da­ka­ko, jed­na­ko to­li­ko od­bi­je­ni­ca. Re­zi­me je to pos­lov­nog pu­ta li­ječ­ni­ce op­će me­di­ci­ne Sne­ža­ne Vo­ro­ne ko­ja se iz Ki­je­va u Hr­vat­sku do­se­li­la još pri­je šest godina u po­tra­zi za pos­lom.

Doš­la od­mah na­kon di­plo­me

– Sti­gla sam u Zagreb od­mah na­kon za­vr­še­nog fa­kul­te­ta. Odra­di­la sam pri­prav­nič­ki staž, 2013. po­lo­ži­la struč­ni is­pit i če­ka­la još po­la go­di­ne do ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju da mi nos­tri­fi­ci­ra­ju di­plo­mu – pre­pri­ča­va 30-go­diš­nja li­ječ­ni­ca na do­brom hr­vat­skom je­zi­ku. Una­toč svim pre­pre­ka­ma na ko­je je na­iš­la, bi­la je od­luč­na u to­me da na­đe po­sao baš u Li­je­poj Na­šoj. U stan u Za­gre­bu do­ve­la je i su­pru­ga, ta­ko­đer Ukra­jin­ca. Sre­ća joj se na­po­kon na­smi­je­ši­la 2015. go­di­ne ka­da je do­bi­la po­sao li­ječ­ni­ce na Hit­noj u Čaz­mi. Proš­log je mje­se­ca us­pje­la do­bi­ti i spe­ci­ja­li­za­ci­ju za oto­ri­no­la­rin­go­lo­gi­ju pa je Čaz­mu za­mi­je­ni­la bje­lo­var­skom bol­ni­com. – To mi je bi­lo ja­ko neo­bič­no, ali po­sre­ći­lo mi se jer sam bi­la je­di­na oso­ba ko­ja se pri­ja­vi­la na na­tje­čaj – objaš­nja­va nam Sne­ža­na, ko­ja je u jed­nom tre­nut­ku po­mis­li­la da je naj­bo­lje da odus­ta­ne, spa­ki­ra ko­fe­re i vra­ti se u Ukra­ji­nu. Prem­da sva­ki dan do pos­la i na­trag pu­tu­je naj­ma­nje dva sa­ta, to joj ne pred­stav­lja pro­blem. – I mo­ja je maj­ka, ta­ko­đer li­ječ­ni­ca, pri­je 15 godina doš­la u Hr­vat­sku. U Ukra­ji­ni je dos­ta te­ža si­tu­aci­ja, li­ječ­ni­ci­ma se te­ško pro­bi­ti, a ot­ka­ko je po­čeo rat na is­to­ku, pla­će su im po 100 eura. Sve ko­ji se ža­le da je ov­dje lo­še, pos­la­la bih na dva tjed­na u Ukra­ji­nu pa da vi­de gdje je bo­lje – is­kre­no ka­že Sne­ža­na Vo­ro­na, ro­dom s Kri­ma.

Sme­ta­ju joj ‘ru­pe’ u za­ko­nu

Ov­dje joj se svi­đa što je mir­no i što je ri­ječ o ma­njoj dr­ža­vi ko­ja je, ka­ko ka­že, na do­broj lo­ka­ci­ji, slič­nog je­zi­ka i kul­tu­re kao i nje­zi­na rod­na do­mo­vi­na. Za Hr­va­te pak ka­že da su na “pr­vu” otvo­re­ni, ali i ja­ko sum­nji­ča­vi pa pra­va pri­ja­telj­stva te­ško skla­pa. – Mi smo po­sve otvo­re­ni i nor­mal­no nam je da se po­sje­ću­je­mo i kod ku­će. Ov­dje kad ne­ko­ga zo­veš do­ma, mo­raš ga na­go­va­ra­ti, nitko ne že­li – kroz smi­jeh objaš­nja­va per­s­pek­tiv­na li­ječ­ni­ca. Sme­ta­ju je pak ne­ra­zjaš­nje­ne toč­ke, od­nos­no “ru­pe” u za­ko­nu i ne­prav­da s ko­jom se vi­še pu­ta su­sre­la. – Kad že­liš ne­što na­pra­vi­ti, sus­tav i ins­ti­tu­ci­je ubi­ju ti že­lju za ti­me i uop­će že­lju da se ra­zvi­jaš. Dok sam tra­ži­la po­sao, bi­lo je lju­di ko­ji su mi go­vo­ri­li da ga ne mo­gu do­bi­ti ako ni­sam u ne­koj po­li­tič­koj stran­ci ili ne­mam ve­zu. Sve mi je to bi­lo ja­ko te­ško – ka­za­la je Sne­ža­na Vo­ro­na, za­do­volj­na što su ti pro­ble­mi na­po­kon iza nje. Nas­ta­vak na 28. stra­ni­ci

Li­ječ­ni­ci u Ukra­ji­ni, is­ti­če Vo­ro­na, iz­ra­zi­to su pot­pla­će­ni. Mje­seč­no do­bi­va­ju oko 100 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.