Kre­nu­li smo od nu­le i u tri go­di­ne us­pje­li stvo­ri­ti dva res­to­ra­na i hos­tel

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Ana-Ma­ria Ke­ze­rić

U Šri Lan­ki su bi­li pro­gla­še­ni za naj­bo­lje me­na­dže­re. Kad se to­mu vi­še ni­su ve­se­li­li, od­lu­či­li su do­ći u Zagreb, a s nji­ma je sti­gla i biv­ša mi­si­ca Ta­ma­ra grad­ska@ve­cer­nji.net – Hrvatska, a oso­bi­to Zagreb, pu­ni su po­ten­ci­ja­la ko­ji tre­ba is­ko­ris­ti­ti. Na pro­pu­to­va­nju Eu­ro­pom to smo uo­či­li i od­lu­či­li is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku. Znam da je pu­no ne­za­pos­le­nih ov­dje i da je eko­nom­ska si­tu­aci­ja te­ška, ali mis­lim da se Hr­va­ti tre­ba­ju os­ta­vi­ti te­ma iz proš­los­ti i tra­ži­ti po­zi­tiv­ne stva­ri, a ne sa­mo ne­ga­tiv­ne – za­po­či­nje pri­ču ugos­ti­telj Bri­an Se­na­rat­ne, ko­ji je u Zagreb sti­gao pri­je ne­pu­ne tri go­di­ne iz da­le­ke Šri Lan­ke.

Bi­ro­kra­ci­ja? Što je to?

S njim je do­šao i brat Cle­ment te nje­go­va že­na Ta­ma­ra, biv­ša miss Šri Lan­ke. U ko­lo­vo­zu 2015. za­jed­no su po­kre­nu­li biz­nis i u tje­dan da­na po­du­ze­li sve ko­ra­ke po­treb­ne za otva­ra­nje res­to­ra­na Cur­ry Bowl u Tkal­či­će­voj uli­ci. – Svi nas uvi­jek pi­ta­ju ka­ko se no­si­mo sa sil­nom bi­ro­kra­ci­jom i pa­pi­ro­lo­gi­jom. Ja vam mo­ram re­ći da ne znam o če­mu go­vo­re, iz na­še per­s­pek­ti­ve, dr­žav­ni apa­rat funk­ci­oni­ra sa­vr­še­no. Od pr­vog tre­nut­ka svi su nam bi­li volj­ni po­mo­ći, i pri­li­kom do­bi­va­nja vi­ze, zah­tje­va za te­ra­su... Jed­nos­tav­no smo ih pi­ta­li što od pa­pi­ra tre­ba­mo do­ni­je­ti, oni su rek­li što i mi smo to ri­je­ši­li – po­ma­lo za­ču­đe­no go­vo­ri Bri­an, ko­ji je 13 godina radio kao re­gi­onal­ni šef pro­da­je i mar­ke­tin­ga u Mi­cro­sof­tu. On i brat svo­je­dob­no su pro­gla­še­ni me­na­dže­ri­ma go­di­ne u rod­noj zemlji, ali tom se pos­lu vi­še ni­su ve­se­li­li pa su od­lu­či­li pro­na­ći no­vi ko­ji će ih is­pu­nja­va­ti.

Ni­su se su­sre­li s ra­siz­mom

Osim res­to­ra­na na Tkal­či­će­voj uli­ci u Za­gre­bu, nji­ho­va juž­no­azij­ska ku­hi­nja mo­že se is­pro­ba­ti i u res­to­ra­nu na Obo­nja­nu, a ne­dav­no su u Za­gre­bu otvo­ri­li i hos­tel. – Mi smo do­kaz da se ov­dje mo­že us­pje­ti, i to bez ko­rup­ci­je. Kre­nu­li smo dos­lov­no od nu­le. Ni­smo mi ni­kak­vi po­seb­ni lju­di, ni­smo dje­ca po­li­ti­ča­ra, ni­ti smo ov­dje doš­li s vre­ćom nov­ca. I da­lje ra­di­mo po ci­je­le da­ne jer mis­li­mo da je to re­cept za us­pjeh. To i či­nje­ni­ca da mo­raš vo­lje­ti po­sao ko­ji ra­diš – ka­že Cle­ment Se­na­rat­ne, ko­ji s bra­tom za­poš­lja­va 18 lju­di, ve­ći­nom Hr­va­ta. To što ne ski­da­ju osmi­jeh s li­ca mo­žda se mo­že pri­pi­sa­ti či­nje­ni­ci da ne­ma­ju do­ti­ca­ja ni s hr­vat­skom po­li­ti­kom. – Tek uči­mo je­zik i ne pra­ti­mo po­li­ti­ku pre­vi­še u me­di­ji­ma – priz­na­ju Bri­an i Cle­ment. Sma­tra­ju da je ne­re­al­no što se lo­kal­no sta­nov­niš­tvo uvi­jek us­po­re­đu­je s Nje­mač­kom, ko­ja je jed­na od naj­ja­čih europ­skih eko­no­mi­ja. – Tra­va je uvi­jek ze­le­ni­ja u su­sjed­nom dvo­ri­štu. Na­rav­no da nije sve sa­vr­še­no, ali nije ni lo­še. Lju­di se stal­no ža­le na fon­ta­ne, umjes­to da vi­de li­je­pe stva­ri. Hej, pa ima­li ste naj­ljep­ši Advent u Eu­ro­pi! – ka­žu ugos­ti­te­lji. Ia­ko im ma­ne ne pa­da­ju na pa­met, naj­vi­še su pro­ble­ma ima­li s pro­na­la­skom za­pos­le­ni­ka. Osim ras­tu­ćeg biz­ni­sa, Zagreb ih odu­šev­lja­va svo­jim iz­gle­dom, a lju­di lju­baz­noš­ću. – Lju­di, po­go­to­vo dje­voj­ke, ja­ko su sre­đe­ni i li­je­po odje­ve­ni. Svi su dra­gi i dru­že­lju­bi­vi, go­vo­re en­gle­ski, a grad je iz­ra­zi­to čist. Za raz­li­ku od ne­kih dru­gih gra­do­va u Eu­ro­pi, ov­dje se ni jed­nom ni­smo su­sre­li s ra­siz­mom. Za raz­li­ku od Šri Lan­ke, ov­dje mo­gu no­ću ho­da­ti uli­com bez stra­ha. Za­to je za me­ne ovo pra­vi raj – is­ti­če Ta­ma­ra Se­na­rat­ne.

Za­grep­ča­ni su uvi­jek li­je­po odje­ve­ni i sre­đe­ni, a grad je ja­ko si­gu­ran, is­ti­če Ta­ma­ra Se­na­rat­ne Tra­va je uvi­jek ze­le­ni­ja u su­sjed­nom dvo­ri­štu. Na­rav­no da nije sve sa­vr­še­no, ali tre­ba vi­dje­ti li­je­pe stva­ri. Re­ci­mo, ima­li ste naj­ljep­ši Advent u Eu­ro­pi Bo­rim se za svo­ju tvrt­ku i stal­no di­zaj­ni­ram ne­što no­vo. Narudžbe su uglav­nom ma­nje, ali ide. Vo­lim ovaj po­sao i baš sam se pro­na­šao u nje­mu. Pro­izvo­dim sve osim oruž­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.