Otvo­ri­li smo u Si­sku fast fo­od s ori­jen­tal­nom hra­nom i od­lič­no nam ide

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Da­ni­jel Pre­rad

Sti­be­li su proš­le go­di­ne shva­ti­li da opas­nos­ti i tri sa­ta stru­je na dan ni­su bu­duć­nost pa su se do­se­li­li u Hr­vat­sku. Svi ima­ju i na­še dr­žav­ljans­tvo da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net Čak 11 čla­no­va obi­te­lji Sti­bel u ruj­nu proš­le go­di­ne do­se­li­lo se u Sisak iz pa­les­tin­ske Ga­ze. Pri­je mje­sec da­na po­kre­nu­li su Ori­en­tal Ro­ots, fast fo­od s ori­jen­tal­nom hra­nom ko­ju su Siš­ča­ni od­lič­no pri­hva­ti­li. A od­lu­ka za po­vra­tak u Hr­vat­sku, na­kon što se pri­je 30 godina pre­se­li­la u Ga­zu, Su­za­ni Sti­bel nije bi­la la­ga­na. – U bi­ti mla­di su me­ne na­go­vo­ri­li na po­vra­tak. Imam dva si­na i tri kće­ri i zbog njih smo se od­lu­či­li vra­ti­ti, oni su i po­ti­ca­li od­la­zak i, da je sa­mo net­ko od njih od­lu­čio os­ta­ti – os­ta­li bi­smo svi. Ra­to­vi, opas­nos­ti i stva­ri po­put tri sa­ta stru­je na dan, ni­su bu­duć­nost za njih – go­vo­ri nam Su­za­na, ko­ja je ro­dom iz Hr­vat­ske Kos­taj­ni­ce. Svog su­pru­ga Ham­di­ja upoz­na­la je u Za­gre­bu za vri­je­me nje­go­va stu­di­ja sto­ma­to­lo­gi­je 1985. go­di­ne. Na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja otiš­la je za njim u Ga­zu, gdje su se ro­di­li Ha­ni (30), Ra­na (29), San­dra (24), Mo­ham­mad (23) i Žak­li­na (19). Svi oni ima­ju hr­vat­sko dr­žav­ljans­tvo, a s nji­ma je u Sisak la­ni sti­glo i dvo­je unu­ka i sna­ha. Ubr­zo se još jed­na unu­ka ro­di­la u Si­sku, kao 12. član obi­te­lji, no zet je za­peo na gra­ni­ci Ga­ze i Egip­ta pa ga još po­ku­ša­va­ju do­ves­ti u Hr­vat­sku. – Ima­la sam fri­zer­ski sa­lon u Ga­zi, sve smo on­dje ras­pro­da­li i od­lu­či­li do­ći u Sisak gdje imam rod­bi­nu. Pla­ti­la sam uči­te­lja hr­vat­skog je­zi­ka za svu dje­cu, priz­na­li su im sred­njo­škol­ske di­plo­me, ali na ža­lost Mi­nis­tar­stvo ne priz­na­je nji­ho­ve fa­kul­tet­ske di­plo­me. Svi su stu­di­ra­li u Ga­zi, ali im sa­da ne priz­na­ju te go­di­ne uče­nja – go­vo­ri Su­za­na ko­ja is­ti­če ka­ko je u po­čet­ku ima­la dos­ta pos­la oko pa­pi­ra, no “sa­da se na­po­kon sve po­la­ko sla­že na svo­je mjes­to“. U res­to­ra­nu ra­de ona, su­prug i je­dan sin, a još jed­na kći se u me­đu­vre­me­nu za­pos­li­la. I os­ta­li po­ma­žu oko res­to­ra­na jer ima pu­no pos­la. – Sve ra­di­mo od svje­žih na­mir­ni­ca i s iz­vor­nim za­či­ni­ma. Iz­ne­na­di­la me re­ak­ci­ja lju­di jer ni­sam zna­la da zna­ju ta­ko do­bro za shwar­mu, fa­tush ili fa­la­fel. Sve na­mir­ni­ce ti­je­kom no­ći pri­pre­ma­mo, a da­nju pos­lu­žu­je­mo i za sa­da stvar­no ide do­bro. Ima pu­no pos­la, ali na­da­mo se ši­re­nju i je­lov­ni­ka, a mo­žda i ne­kom no­vom res­to­ra­nu – ka­že nam glas­no­go­vor­ni­ca obi­te­lji Su­za­na. – Vi­dim da je mo­joj dje­ci ov­dje do­bro. I vi­dim da će im i da­lje bi­ti do­bro. Nije nji­ma on­dje ni­šta ne­dos­ta­ja­lo, osim mi­ra i slo­bo­de. Ov­dje će i to ima­ti – ka­že nam 57-go­diš­nji Ham­di, ko­ji je u po­ja­su Ga­ze os­ta­vio maj­ku i bra­ta s ko­jim se sa­da re­do­vi­to ču­je pu­tem in­ter­ne­ta.

Bi­lo je dos­ta pos­la oko pa­pi­ra, ali sa­da sve sje­da na svo­je mjes­to. Iz­ne­na­di­la me re­ak­ci­ja lju­di, ni­sam zna­la da zna­ju ta­ko do­bro za shwar­mu, fa­tush ili fa­la­fel Su­za­na se ža­li što su dje­ci priz­na­li sred­njo­škol­ske svje­dodž­be, a fa­kul­tet­ske di­plo­me ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.