Gra­đa­ni Ne­uma: “Pe­lje­ški most na­ma ne sme­ta, ali ni­ka­ko da ga sa­gra­di­te”

... pa sa­gra­di­te ga­već jed­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še: SLA­VI­CA VU­KO­VIĆ Sni­mio: GRGO JELAVIĆ/PIXSELL

UNe­umu ne­ma dvoj­be: Pe­lje­ški most do­nio bi im pu­no ko­ris­ti. Ka­žu to na­čel­nik op­ći­ne, di­rek­to­ri ho­te­la, ugos­ti­te­lji, iz­najm­lji­va­či, kul­tur­ni dje­lat­ni­ci i svi lju­di na uli­ci s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li u Ne­umu. Gu­žve ko­je se stva­ra­ju na gra­ni­ci, tu­ris­tič­ki auto­bu­si i te­ret­ni ka­mi­oni ko­ji za­kr­ču­ju sre­di­šte mjes­ta kroz ko­je pro­la­zi ma­gis­tra­la ote­ža­va­ju im ži­vot i šte­te tu­riz­mu pa bi im grad­nja mos­ta do­ni­je­la ve­li­ko ras­te­re­će­nje. – Op­ći­na Neum ni­kad ni­je bi­la pro­tiv grad­nje Pe­lje­škog mos­ta. Grad­njom mos­ta Neum ni­šta ne gu­bi. Tu­ris­ti ko­ji do­la­ze i da­lje će do­la­zi­ti. Sa­mo će se sma­nji­ti broj onih ko­ji sa­mo pro­la­ze – ka­že na­čel­nik op­ći­ne Neum dr. Živ­ko Ma­tu­ško i na­po­mi­nje ka­ko ne ula­zi u to ko­li­ka će bi­ti vi­si­na i ši­ri­na mos­ta jer to tre­ba­ju odre­di­ti struč­nja­ci. – Grad­njom mos­ta Hr­vat­ska po­ve­zu­je kop­no s Pe­lješ­cem. Za me­ne je to po­zi­tiv­no – ka­že Ma­tu­ško i na­po­mi­nje ka­ko je Neum tu­ris­tič­ko mjes­to i to će i os­ta­ti. Uz Hvar, Neum ima naj­vi­še sun­ča­nih da­na u go­di­ni, pu­no je ulo­že­no u grad­nju ho­tel­skih i os­ta­lih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, ugos­ti­telj­ska je po­nu­da do­bra. – Neum i okol­na mjes­ta pro­met­no su za­gu­še­ni. To je za­to što se na­la­zi u kri­lu Hr­vat­ske – s jed­ne i dru­ge stra­ne su gra­ni­ce. Ve­li­ki nam je pro­blem što pre­ma unu­traš­njos­ti BiH imamo ja­ko sla­be ces­te – ka­že Ma­tu­ško i do­da­je ka­ko su ne­ki ma­lo­gra­nič­ni pri­je­la­zi pre­tvo­re­ni u me­đu­dr­žav­ne

Ne­će­mo iz­gu­bi­ti tu­ris­te, a sma­njit će se gu­žve ko­je nam blo­ki­ra­ju grad

pa se i pre­ko njih mo­že pro­la­zi­ti, što je Ne­umu do­ni­je­lo olak­ša­nje, ali gu­žve su i da­lje ve­li­ke. Uvje­ri­li smo se i sa­mi. U Neum smo uš­li u 9 sa­ti, bez ve­li­kog če­ka­nja, oko 10 mi­nu­ta, gu­žve na gra­ni­ci još ni­su po­če­le, ali kroz sre­di­šte gra­da vi­ju­ga­la je ne­pre­gled­na ko­lo­na vo­zi­la u oba smje­ra. Ho­te­li su za oko 30 pos­to po­ve­ća­li proš­lo­go­diš­nji re­zul­tat. Proš­li vi­kend bio je re­kor­dan, bi­lo je vi­še od 30.000 gos­ti­ju. – Imamo si­gur­no mi­li­jun gos­ti­ju go­diš­nje i od to­ga ne­ma­mo ni­šta. Ko­ris­ti ima­ju žu­pa­ni­ja i Fe­de­ra­ci­ja. Bi­li bi­smo Ame­ri­ka ka­da bi pris­toj­ba os­ta­ja­la na­ma – ka­že na­čel­nik Ma­tu­ško. Me­đu tu­ris­ti­ma ne­ma kru­zer­skih gos­ti­ju jer Neum ne­ma lu­ku, a su­de­ći pre­ma ras­po­lo­že­nju u Op­ći­ni, ne­će je ni bi­ti, ia­ko se bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke vlas­ti na nju po­zi­va­ju ka­da se do­go­va­ra­ju ga­ba­ri­ti Pe­lje­ško­ga mos­ta.

Tre­ba nam ces­ta za Mos­tar

– Kru­ze­ra ne­ma. Za­pra­vo je naš za­ljev vr­lo ma­li i pli­tak pa ih ne mo­že ni bi­ti. Ne pos­to­je ni pla­no­vi o grad­nji lu­ke, to su po­li­tič­ke pro­vo­ka­ci­je. Op­ći­na i gra­đa­ni Ne­uma su pro­tiv lu­ke, ka­že na­čel­nik. Neum ima 4310 sta­nov­ni­ka, a Druš­tvo Ne­um­lja­na u Du­brov­ni­ku ima dvos­tru­ko vi­še čla­no­va. Dva Ne­uma su se is­e­li­la u Du­brov­nik. Lju­di uglav­nom ži­ve od tu­riz­ma, a lje­ti im ne­dos­ta­je kva­li­tet­ne rad­ne sna­ge, jed­na­ko kao i u Hr­vat­skoj. Vi­še od Pe­lje­škog mos­ta za njih bi zna­či­lo kad bi se sa­gra­di­la ces­ta pre­ma unu­traš­njos­ti BiH, ova­ko i u Mos­tar idu pre­ko Hr­vat­ske jer su ces­te lo­še. Od­lu­ka da se Neum po­ve­že ma­gis­tral­nom ces­tom do Sto­ca i Mos­ta­ra do­ne­se­na je još 1983. Na­prav­lje­no je pri­je ra­ta ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od Sto­ca, a na­kon 2000. po­če­la je grad­nja od Ne­uma. Me­đu­tim, zad­nje tri go­di­ne, go­vo­re na­ši su­go­vor­ni­ci, ne gra­di se ni­šta ia­ko Fe­de­ra­ci­ja stal­no obe­ća­va nas­ta­vak ra­do­va. – Ces­ta se po­če­la gra­di­ti dav­no. Oče­ku­je­mo da će po­če­ti nas­ta­vak grad­nje, obe­ća­nja su tu, ali ne po­či­nje, ia­ko bi taj pra­vac svi­ma olak­šao ži­vot. Bi­lo bi lak­še pu­to­va­ti, iz­bje­gli bi se gra­nič­ni pri­je­la­zi, ubr­zao bi se pro­met i olak­šao pro­laz kroz Neum – ka­že Ma­tu­ško ko­ji pra­vo rješenje vi­di u grad­nji ja­dran­sko-jon­ske ces­te. Kad se uđe u Neum, u gus­to ur­ba­ni­zi­ra­nom pros­to­ru is­ti­če se no­va cr­k­va, sa­gra­đe­na pri­je dvi­je go­di­ne. Na­prav­lje­na je i no­va šet­ni­ca uz mo­re. Pla­že su u sa­mom mjes­tu, pješ­ča­ne i pu­ne ku­pa­ča. – Na­ma vaš most ne sme­ta, ali ne vje­ru­jem da će­te ga ika­da sa­gra­di­ti. Ko­li­ko ste pu­ta sa­mo stav­lja­li ka­me­ne te­melj­ce – za­dir­ku­je nas Bo­ko Kre­šić, ko­ji je pre­uzeo ulo­gu na­šeg vo­di­ča kroz Neum, a mi mu od­go­va­ra­mo da se ne bri­ne jer će­mo na­pra­vi­ti to­li­ki most da će kru­ze­ri bez pro­ble­ma uplov­lja­va­ti u ne­um­sku lu­ku čim je sa­gra­de. – Kak­vu lu­ku, kak­vi kru­ze­ri? Naš je za­ljev du­bi­ne 18 me­ta­ra. Jed­nom je za­lu­tao ame­rič­ki rat­ni brod i po­la se da­na vr­tio po­ku­ša­va­ju­ći se iz­vu­ći – uoz­bi­ljio se Bo­ko vo­de­ći nas no­vom šet­ni­com uz mo­re. – Ovo u pr­vom re­du do mo­ra bi­le su ku­će biv­ših ju­gos­la­ven­skih po­li­ti­ča­ra, da­nas ve­ći­nom ima­ju no­ve vlas­ni­ke i iz­ras­le su u ho­te­le i apart­ma­ne – doz­na­je­mo u ka­fi­ću na pla­ži. U Ne­umu 24 ki­lo­me­tra oba­le, ko­li­ko je ima­ju, nas­to­je do­bro is­ko­ris­ti­ti. – Ja sam za most, on tre­ba Hr­vat­skoj, a do­bro će do­ni­je­ti i Ne­umu. Bit će­mo bli­že Pe­lješ­cu – ka­že Kre­šo Zov­ko, vlas­nik ugos­ti­telj­skog objek­ta “Co­pa­ca­ba­na”. Pro­čel­nik za gos­po­dar­stvo Vic­ko Jo­gu­ni­ca sma­tra da Hr­vat­ska ima pra­vo po­ve­za­ti svoj te­ri­to­rij. – To je po­vi­jes­no, tra­di­ci­onal­no, po­li­tič­ko, gos­po­dar­sko i sva­ko dru­go pra­vo Hr­vat­ske da po­ve­že svoj te­ri­to­rij. Što se ti­če Ne­uma, nit­ko ni­je ra­dio ni­kak­vu an­ke­tu, ali ve­ći­na lju­di je za most. Ve­ći­na Ne­um­lja­na sma­tra da će te­ret­ni i sav os­ta­li pro­met, od ko­je­ga ne­ma­mo ni­kak­vog fi­nan­cij­skog efek­ta već nam sa­mo uni­šta­va ces­tu i za­ga­đu­je zrak, oti­ći na most. Od nje­ga doz­na­je­mo da je op­ći­na for­mi­ra­na 1978. i u to do­ba sa­gra­đe­ni su naj­ve­ći ho­te­li. Pr­vi ho­tel je “Neum” ko­ji je u po­čet­ku imao sa­mo 200 so­ba, a da­nas ras­po­la­že s 800 kre­ve­ta. Da­nas ima­ju če­ti­ri ve­ća ho­te­la, ne­kad druš­tve­na, ko­ji za­jed­no ima­ju oko 2000 kre­ve­ta. Uz njih, mo­gu se po­hva­li­ti i s tri­de­se­tak obi­telj­skih ho­te­la ko­ji mo­gu pri­mi­ti od 50 do 100 gos­ti­ju, te s pri­vat­ni­ci­ma ko­ji iz­najm­lju­ju apart­ma­ne i so­be. Ve­ći­na se lju­di iz­van tu­ris­tič­ke se­zo­ne ba­vi po­ljo­pri­vre­dom.

Sve vi­še Ko­re­ja­ca

– Tu­ris­tič­ka se­zo­na oni­ma uz mo­re tra­je i pet-šest mje­se­ci, a oni­ma uz ma­gis­tra­lu 20 da­na. Ša­ro­li­ko je, ali sta­nje se po­bolj­ša­va. Ove go­di­ne do­la­zi nam sve vi­še Ko­re­ja­ca ko­ji pu­ne ho­te­le uz ma­gis­tra­lu – ka­že Jo­gu­ni­ca. I lju­di s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ko­ji iz­najm­lju­ju apart­ma­ne uz ma­gis­tra­lu, po ko­joj gmi­že ko­lo­na, ne mis­le da im gu­žve či­ne po­sao bo­ljim. – Lju­di odu u Du­brov­nik i vra­te se u Neum jes­ti i spa­va­ti. Jef­ti­ni­je je. Ta­ko će i os­ta­ti i vje­ru­jem da će tu­ris­ti i da­lje do­la­zi­ti – ka­že nam dje­voj­ka iz “Zim­mer Fre­ia” uz ma­gis­tra­lu. Me­đu­tim, od nje

Kak­va lu­ka? Kak­vi kru­ze­ri? Naš je za­ljev du­bi­ne 18 me­ta­ra. Jed­nom je za­lu­tao ame­rič­ki rat­ni brod i vr­tio se po­la da­na po­ku­ša­va­ju­ći se iz­vu­ći Imamo si­gur­no mi­li­jun gos­ti­ju go­diš­nje i od to­ga ne­ma­mo ni­šta. Ko­ris­ti ima­ju žu­pa­ni­ja i Fe­de­ra­ci­ja. Bi­li bi­smo Ame­ri­ka ka­da bi pris­toj­ba os­ta­ja­la na­ma

doz­na­je­mo da Neum vi­še ni­je školj­ka­ški raj. – Pr­sta­ci su sad i kod nas za­bra­nje­ni. Ako baš ho­će­te, mo­glo bi se na­ći ne­kih grč­kih, ali či­ni mi se da kod vas ras­tu – ka­že smi­ju­ći se iz­najm­lji­va­či­ca. An­te Ko­nje­vod di­rek­tor je “Grand ho­te­la Neum”, naj­ve­ćeg u mjes­tu, ob­nov­lje­nog pri­je če­ti­ri go­di­ne. Ima 380 so­ba i je­dan je od naj­ve­ćih i naj­bo­ljih u BiH. Ima kon­gres­nu dvo­ra­nu, ba­zen, wel­l­ness i sve os­ta­le sa­dr­ža­je ko­je gos­ti tra­že za ugo­dan bo­ra­vak. Se­zo­na im je bo­lja od lanj­ske. Za­tva­ra­ju sre­di­nom stu­de­no­ga, do ta­da ima­ju gos­te, a ra­dit će i za No­vu go­di­nu. Za­poš­lja­va­ju 150 lju­di. Što se ti­če mos­ta, i Ko­nje­vod is­ti­če da ga Hr­vat­ska ima pra­vo sa­gra­di­ti, ali mis­li da će ti­me dio tu­ris­ta za­obi­ći Neum, a ina­če bi mo­žda i os­ta­li. – Pe­lje­ški most bio bi dru­gi put pre­ma ju­gu i taj gost do­bio bi mo­guć­nost iz­bo­ra ho­će li pre­ko mos­ta ili pre­ko Ne­uma. Au­to­mat­ski, po­ten­ci­jal Ne­uma se na ne­ki na­čin sma­nju­je jer će dio put­ni­ka ko­ris­ti­ti most i za­obi­la­zi­ti Neum. Ipak, gra­nič­ni pri­je­la­zi će se ras­te­re­ti­ti. Gu­žva na gra­ni­ca­ma stra­šan je pro­blem za mje­šta­ne, ali i za tu­ris­te, ko­ji ve­ći­nom bo­ra­vak u Ne­umu ko­ris­te za iz­le­te u Du­brov­nik, Me­đu­go­rje, Mos­tar, na Pe­lje­šac..., na­bra­ja do­bre i lo­še stra­ne Ko­nje­vod, a nje­gov ko­le­ga Lu­ka Pr­ka­čin, di­rek­tor ne­što ma­njeg ho­te­la “Sun­ce”, na­po­mi­nje da su pu­ni. Do­la­ze im Slo­ven­ci, Po­lja­ci, Aus­tri­jan­ci, Mal­te­ža­ni... – Mis­lim da ne­ma sta­nov­ni­ka Mal­te ko­ji ni­je bio u Ne­umu, stal­no ih imamo 50 do 100 u ho­te­lu. Gos­ti­ju iz Hr­vat­ske i BiH je ma­lo, ali ima dos­ta Hr­va­ta iz di­jas­po­re – go­vo­ri Pr­ka­čin, ko­je­mu je cilj cje­lo­go­diš­nji rad. Si­tu­aci­ja je slič­na kao kod nas.

Ani­ma­tor i tu­ri­zam

– Što god pri­ča­li, sve se sve­de na po­li­ti­ku, ko­ja se već umi­je­ša­la pa se sve mje­ri raz­li­či­tim ar­ši­ni­ma. Ali, re­al­no, mis­lim da 90 pos­to sta­nov­niš­tva Ne­uma ne­ma ni­šta pro­tiv mos­ta. Iz­gu­bit će oni res­to­ra­ni i pro­da­va­oni­ce uz ma­gis­tra­lu, ali s dru­ge stra­ne, do­bit će­mo ne­mjer­lji­vo, a to je sma­nje­nje pro­met­nih gu­žva. Gra­vi­ti­ra­mo Čap­lji­ni, Mos­ta­ru, Sa­ra­je­vu, Met­ko­vi­ću, Du­brov­ni­ku, a ko­lo­ne su od pet mi­nu­ta do sat vre­me­na. To je pat­nja, ne­si­gur­nost za na­še gos­te. Ne­um­ski ho­te­li mos­tom ni­šta ne­će iz­gu­bi­ti – po­ru­ču­je Pr­ka­čin. Ju­rin­ko Ra­jič sa suprugom i dvi­je kće­ri ži­vi na re­la­ci­ji Zagreb - Neum. Za­hva­lju­ju­ći nje­mu Neum je pos­tao cen­tar ani­ma­ci­je u ko­jem se već 12 go­di­na odr­ža­va Fes­ti­val ani­mi­ra­nog fil­ma na ko­ji do­la­ze vo­de­ći ame­rič­ki ani­ma­to­ri. – Su­pru­ga, ja i dvi­je kće­ri ba­vi­mo se cr­ta­nim fil­mom. Obje stu­di­ra­ju, jed­na en­gle­ski i po­vi­jest umjet­nos­ti, a mla­đa pra­vo. Ja cr­tam i re­ži­ram, že­na mon­ti­ra, sta­ri­ja ra­di već svoj tre­ći film... – pred­stav­lja nam Ra­jič svo­ju ne­sva­ki­daš­nju obi­telj. U Za­gre­bu je na pro­jek­ti­ma Cro­atia fil­ma “Čud­no­va­ta šu­ma”, “Ča­rob­nja­kov še­šir”, “Čud­no­va­te zgo­de še­gr­ta Hla­pi­ća” ra­dio layo­ut i ani­ma­ci­ju. To što je da­nas dis­lo­ci­ran ni­je mu pro­blem. – Ov­dje smo u ži­ži. Ka­da smo kre­nu­li iz Za­gre­ba, svi su mis­li­li da sam bu­da­la i go­vo­ri­li – što ćeš u Ne­umu ra­di­ti. Pri­ja­te­lji mi svi do­đu, na fes­ti­val su doš­li svi ko­ji se ba­ve cr­ta­nim fil­mom – ka­že Ra­jič ko­ji or­ga­ni­zi­ra i Me­đu­na­rod­ni kamp cr­ta­nog fil­ma u Ne­umu. Pre­da­va­či su uglav­nom iz Za­gre­ba. Fes­ti­val se odr­ža­va po­s­ljed­njeg tjed­na u lip­nju. Ove go­di­ne ima­li su 800 fil­mo­va iz 55 dr­ža­va. Po­sje­ti­li su ih iz Za­gre­ba Jo­ško Ma­ru­šić, Mi­lan Bla­že­ko­vić, Bo­ri­voj Dov­ni­ko­vić Bor­do i svi os­ta­li, iz Be­ogra­da prof. Maj­dak, šef ka­te­dre ani­ma­ci­je, i mno­gi dru­gi. – Su­ra­đu­je­mo i s Ame­ri­kom. Tu je bi­la oska­rov­ka Jo­an Gratz. U ocje­nji­vač­koj ko­mi­si­ji u Ne­umu bi­li su Mi­ke Re­iss, autor i pro­du­cent se­ri­je cr­ti­ća “Sim­p­so­no­vi”, i Mi­ke L. Murp­hy, je­dan od glav­nih Dis­neye­vih ani­ma­to­ra, ko­ji je ra­dio na “Gos­po­da­ru pr­ste­no­va” – go­vo­ri Ra­ič. Ve­čer­nji list je već pre­poz­nao što ra­di pa je ne­um­ski fes­ti­val ani­mi­ra­nog fil­ma do­bit­nik Ve­čer­nja­ko­va pe­ča­ta za kul­tur­ni do­ga­đaj go­di­ne, kao i nje­gov os­ni­vač Ju­rin­ko Ra­jič. U Ne­umu ra­di pu­nom pa­rom. Ba­vi se stri­pom, cr­ta­nim fil­mom, ilus­tra­ci­ja­ma... U Ne­umu, Sto­nu i Mos­ta­ru dr­ži ško­le cr­ta­nog fil­ma, or­ga­ni­zi­ra fes­ti­val, a ob­no­vio je i kamp cr­ta­nog fil­ma. – Pe­lje­ški most je naj­pa­met­ni­ja stvar ko­ja se za Neum mo­že na­pra­vi­ti. Ras­te­re­tit će nas tran­s­por­ta, ka­mi­ona i auto­bu­sa ko­ji pro­la­ze, ali ne os­tav­lja­ju ni­šta nov­ca. Pos­tat će­mo priv­lač­ni­ji tu­ris­ti­ma. Sa­gra­de li se Pe­lje­ški most i ces­ta do Sto­ca, udvos­tru­čit će­mo tu­ris­tič­ke re­zul­ta­te – tvr­di Ra­jič. Na uli­ci, lju­di na ra­čun Pe­lje­škog mos­ta zbi­ja­ju ša­le. – Ma tko nas pi­ta, ali što vi u Hr­vat­skoj ra­di­te? Sa­mo pri­ča­te i pi­še­te o Pe­lje­škom mos­tu, a ne­će­te ga ni­ka­da sa­gra­di­ti – ka­zao nam je je­dan Ne­um­lja­nin. – Ka­ko ne­će, pa gra­de ga već go­di­na­ma. Lju­di kod me­ne smje­šte­ni, sve sa­mi ro­ni­oci. To su vam po­dvod­ni ra­do­vi pa se ne vi­de – do­ba­cu­je dru­gi, a eki­pa se smi­je. – Do­bro vam ka­žu, ni­šta od mos­ta, to svi zna­ju. Po­če­lo se s vi­si­nom od 35 me­ta­ra, pa 45 i za­vr­ši­lo na 55, s ras­po­nom me­đu stu­po­vi­ma od 200 me­ta­ra. Hr­vat­ska je na sve pris­ta­la jer ga ne­će gra­di­ti! – tvr­de ka­fić­ki po­li­ti­ča­ri, ali do­da­ju da pro­tiv mos­ta ne­ma­ju ni­šta. – Mos­to­vi spa­ja­ju, ne raz­dva­ja­ju. Po­li­ti­ka raz­dva­ja – po­ru­ču­ju Ne­um­lja­ni.

NEUM Je­di­ni bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki gra­dić na mo­ru go­diš­nje po­sje­ti mi­li­jun tu­ris­ta, a i ov­dje je se­zo­na 30 pos­to bo­lja ne­go la­ni. Glav­ni su pro­blem ko­lo­ne vo­zi­la u tran­zi­tu

Ju­rin­ko Ra­jič Ani­ma­tor ko­ji ži­vi na re­la­ci­ji Zagreb - Neum ka­že da će ih most ras­te­re­ti­ti tran­s­por­ta, ka­mi­ona i auto­bu­sa ko­ji pro­la­ze, ali ne os­tav­lja­ju no­vac

Na­čel­nik Živ­ko Ma­tu­ško Grad­njom mos­ta Neum ni­šta ne gu­bi. Tu­ris­ti ko­ji do­la­ze i da­lje će do­la­zi­ti. Sa­mo će se sma­nji­ti broj onih ko­ji sa­mo pro­la­ze

Lu­ka Pr­ka­čin Gu­žve kroz Neum pra­va pat­nja

Bo­ko Kre­šić: Ne vje­ru­jem da će­te ga ika­da sa­gra­di­ti, ko­li­ko ste sa­mo pu­ta pos­tav­lja­li te­melj­ce

An­te Ko­nje­vod Di­rek­tor ho­te­la “Neum” mis­li da će s mos­tom iz­gu­bi­ti dio tu­ris­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.