Ivan Kla­rin: Sad svi vi­de da Ber­nar­dić ne mo­že vo­di­ti SDP

Da je pa­me­ti, ve­li­ča­nje us­taš­tva nig­dje ne bi tre­ba­lo bi­ti nor­mal­no

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

SDP-ov na­čel­nik op­ći­ne Tis­no naj­a­vio je tuž­bu pro­tiv Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja zbog utro­še­nog nov­ca za pri­pre­mu po­re­za na ne­kret­ni­ne Na­čel­nik op­ći­ne Tis­no i zas­tup­nik SDP-a Ivan Kla­rin naj­a­vio je tuž­bu pro­tiv Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Raz­go­va­ra­li smo o mo­ti­vi­ma, ali i sta­nju u dr­ža­vi i SDP-u.

Tra­ži­te po­vrat nov­ca utro­še­nog za pri­pre­mu po­re­za na ne­kret­ni­ne. Za­što je to ba­čen no­vac ako se po­rez tek od­ga­đa i ko­li­ko ste po­tro­ši­li?

Na­še ba­ze po­da­ta­ka za ko­mu­nal­nu nak­na­du i po­rez na ku­će za od­mor, kao i u ve­ći­ni oz­bilj­ni­jih je­di­ni­ca lo­kal­nih sa­mo­upra­va, sa­vr­še­no su evi­den­ti­ra­ne te ih re­do­vi­to i re­vi­di­ra­mo. Po­rez na ne­kret­ni­ne pro­pi­sao je do­dat­ni kri­te­rij bo­do­va­nja sta­nja ne­kret­ni­na, a to je tra­ži­lo obi­la­zak sva­kog objek­ta, što je iz­i­ski­va­lo ja­ko pu­no vre­me­na. Na­še fi­nan­cij­ske služ­be ra­de pro­cje­nu tro­ška, ko­ji je si­gur­no ve­ći od 100.000 kn te će­mo tra­ži­ti po­vrat tih sred­sta­va s ob­zi­rom na to da no­va evi­den­ci­ja u slu­ča­ju od­go­de ili uki­da­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne na­ma ni­je po­treb­na.

Jes­te li kao so­ci­jal­de­mo­krat za uvo­đe­nje po­re­za?

Pro­tiv sam ovak­vog na­či­na uvo­đe­nja po­re­za na ne­kret­ni­ne ko­ji je ne­pra­ve­dan pre­ma broj­nim hr­vat­skim gra­đa­ni­ma, a ko­ji po­go­du­je oni­ma ko­ji ima­ju ne­ko­li­ko ne­kret­ni­na, po­go­to­vo onih ek­s­klu­ziv­ni­jih. Uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne tre­ba­lo je pro­ći pu­no ši­ru jav­nu ras­pra­vu, a ne da smo o ovom po­re­zu ras­prav­lja­li u stu­de­nom, u 22 sa­ta u Sa­bo­ru.

Pri­je ne­ki dan za­bra­ni­li ste u op­ćin­skim pros­to­ri­ja­ma aka­de­mi­ku Pe­ča­ri­ću pro­mo­ci­ju knji­ge zbog poz­dra­va „za dom sprem­ni“, a dvi­je go­di­ne pri­je nas­tup no­go­met­nom klu­bu Us­ta­nik zbog us­ta­ške iko­no­gra­fi­je na dre­so­vi­ma. U Tis­nom ve­li­ča­nje us­taš­tva ne pro­la­zi?

Da je pa­me­ti, ve­li­ča­nje us­taš­tva nig­dje u Hr­vat­skoj ne bi tre­ba­lo bi­ti nor­mal­na po­ja­va. A po­go­to­vo ne u Dal­ma­ci­ji, gdje su fa­šis­ti i na­cis­ti na­pra­vi­li gnjus­ne rat­ne zlo­či­ne. Da­nas ne­ki nas­to­je po­nov­no pro­ci­je­ni­ti ili re­in­ter­pre­ti­ra­ti do sa­da od ve­ći­ne priz­na­tu spoz­na­ju o an­ti­fa­šis­tič­koj bor­bi te da je Hr­vat­ska s par­ti­zan­skim po­kre­tom bi­la na pra­voj, po­bjed­nič­koj stra­ni. U ci­je­loj ovoj pri­či ža­los­no je to što je je­dan žup­ni ured bio po­kro­vi­telj i or­ga­ni­za­tor ovak­vih us­ta­ških der­ne­ka.

Ka­ko gle­da­te na po­na­ša­nje vla- sti po tom pi­ta­nju?

Tre­nu­tač­na vlast u slu­ča­ju obra­ne an­ti­fa­šis­tič­kih vri­jed­nos­ti u RH po­na­ša se kraj­nje za­bri­nja­va­ju­će i to ni­je sa­mo slu­čaj u Slu­nju, gdje je us­ta­ški poz­drav „za dom sprem­ni“pos­tao ne­što naj­nor­mal­ni­je. Za me­ne je pu­no ve­ći pro­blem plo­ča u Ja­se­nov­cu, po­kraj lo­go­ra u ko­jem su se do­ga­đa­la naj­g­njus­ni­ja uboj­stva dje­ce, že­na i sta­ra­ca. Ta­mo imamo plo­ču ko­ja za­vr­ša­va us­ta­škim poz­dra­vom, i iz­gle­da da ni­ko­ga u Vla­di to baš ni­je pu­no bri­ga.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te ko­ali­ci­ju HDZ-HNS, va­šeg biv­šeg part­ne­ra?

Ko­ali­ci­ja HDZ-HNS do sa­da je naj­bru­tal­ni­ji oblik ku­pi – pro­daj ko­ali­ci­je za­bi­lje­žen u po­vi­jes­ti na­še mla­de de­mo­kra­ci­je. To je ne- pri­rod­na ko­ali­ci­ja ne­ko­li­ko lju­di iz HNS-a ko­ji su is­klju­či­vo tra­ži­li po­zi­ci­je za se­be. Ti is­ti da­le­ko su od bi­lo kak­vih ide­ja HNS-a, ni­ti ih je ima­lo bri­ga za HNS, već is­klju­či­vo za svoj osob­ni po­lo­žaj ili pro­bi­tak u ne­koj od dr­žav­nih tvrt­ki.

A u SDP-u, što se ta­mo do­ga­đa?

U SDP-u nam iz mje­se­ca u mje­sec pa­da rej­ting bez ob­zi­ra na ka­tas­tro­fal­ne po­te­ze pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća i nje­go­ve Vla­de. U ovak­voj bi si­tu­aci­ji glav­na opor­be­na stran­ka tre­ba­la ga­lo­pi­ra­ju­će ras­ti u is­tra­ži­va­nju jav­nog mi­je­nja, a ne iz mje­se­ca u mje­sec dras­tič­no pa­da­ti. Tu ne­što ni­je nor­mal­no.

Mo­že li SDP na­pri­jed s Ber­nar­di­ćem i nje­go­vim vod­stvom?

Mo­je miš­lje­nje o pred­sjed­ni­ku Da­vo­ru Ber­nar­di­ću već je poz­na­to i ja se zbog in­te­re­sa stran­ke ne bo­jim to jav­no ka­za­ti. Ko­le­ga Ber­nar­dić, pro­tiv ko­jeg ja osob­no ne­mam ni­šta, jed­nos­tav­no ne­ma li­der­ske spo­sob­nos­ti. To tvr­dim od po­čet­ka, a sa­da to svi vi­de. On ne mo­že bi­ti pred­sjed­nik naj­ve­će opor­be­ne stran­ke.

Ran­ko Os­to­jić os­no­vao je Po­zi­ti­vu, Mi­ran­do Mr­sić Fo­kus. Je li to pro­vo­ka­ci­ja ili po­želj­na po­ja­va?

Mis­lim da je os­ni­va­nje udru­ga do­pu­šte­no i ne vi­dim u to­me ni­kak­vu opas­nost za SDP. Kad bi ovak­ve ini­ci­ja­ti­ve iš­le u smje­ru po­li­tič­kog dje­lo­va­nja, on­da bih tu vi­dio pro­blem s ob­zi­rom na to da bi to zna­či­lo ras­ta­ka­nje SDP-a, što nit­ko od nas, po­go­to­vo u ovak­voj si­tu­aci­ji, ne smi­je do­pus­ti­ti.

Mo­že­te li za­mis­li­ti da je net­ko to ra­dio Mi­la­no­vi­ću?

Bez ob­zi­ra na to je li na če­lu SDP-a Mi­la­no­vić ili Ber­nar­dić, pot­pu­no je sve­jed­no. Po­želj­no je da se os­ni­va­ju ini­ci­ja­ti­ve ili udru­ge, me­đu­tim bez po­li­tič­kih am­bi­ci­ja da one pos­ta­nu po­li­tič­ke stran­ke.

Mno­gi i da­nas za­zi­va­ju Mi­la­no­vi­ćev po­vra­tak. Što vi mis­li­te?

Mi­la­no­vi­ćev po­vra­tak u po­li­ti­ku is­klju­či­vo je stvar nje­go­va osob­nog oda­bi­ra, o če­mu se on još ni­je jav­no iz­jas­nio. Tre­nu­tač­no, Zo­ran uži­va ve­li­ku po­pu­lar­nost, po­go­to­vo me­đu na­šim bi­ra­či­ma te, ako on to bu­de že­lio, uz do­bru i kva­li­tet­nu kam­pa­nju, vo­lio bih ga vi­dje­ti u utr­ci za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Ako pri­hva­ti bi­lo ko­ju od po­li­tič­kih duž­nos­ti u bu­duć­nos­ti, sva­ka­ko bi bi­lo po­želj­no i, po mom miš­lje­nju, pot­pu­no po­li­tič­ki is­prav­no da to bu­de unu­tar SDP-a.

GORAN GOLOVKO: S pu­nim pra­vom mis­lim da je Split­sko lje­to pos­ta­lo ko­mu­nal­na smet­nja Spli­tu, ne sa­mo ugos­ti­te­lji­ma ne­go i na dru­gim ra­zi­na­ma

Oštar pre­ma biv­šim part­ne­ri­ma Ko­ali­ci­ju HDZ-a s na­rod­nja­ci­ma na­zvao do sa­da naj­bru­tal­ni­jim obli­kom “ku­pi – pro­daj” ko­ali­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.