RJEŠENJE KRIZE U KOREJI ILI RAKETAMA ILI RUŠENJEM REŽIMA

Vecernji list - Hrvatska - - News - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Rat iz­me­đu SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je vo­di se, za­sad, sa­mo oruž­jem re­to­ri­ke i ri­je­či. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump i sje­ver­no­ko­rej­ski dik­ta­tor Kim Jong-un pu­ca­ju sa­mo ri­je­či­ma. Tko će is­pa­li­ti ve­ći iz­a­zov, tko ima ja­če oruž­je, tko mo­že ko­me is­pa­li­ti. Ka­da se ne bi ra­di­lo i o nuk­le­ar­noj opas­nos­ti, već sa­mo o ver­bal­nom pre­pu­ca­va­nju, on­da bi ta sva­đa dvo­ji­ce tvr­do­gla­vih vla­da­ra bi­la vi­še ne­go ko­mič­na. Ova­ko bi mo­gla pos­ta­ti i tra­gič­na. Pyon­gyang je dao do zna­nja ka­ko će na Ve­li­ku Gos­pu bi­ti spre­man is­pa­li­ti ra­ke­tu u mo­re na oko 30 do 40 ki­lo­me­ta­ra od ame­rič­kog oto­ka Gu­am u Ti­hom oce­anu gdje se na­la­ze i ame­rič­ke voj­ne ba­ze. Trum­po­va Ame­ri­ka pri­je­ti “va­trom i pla­me­nom” Sje­ver­noj Koreji, ko­ja od­go­va­ra ka­ko će “bez ikak­ve mi­los­ti iz­bri­sa­ti sa zem­lji­ne ku­gle pro­vo­ka­to­re (či­taj Trum­pa) ko­ji očaj­nič­ki po­ku­ša­va­ju ugu­ši­ti so­ci­ja­lis­tič­ku dr­ža­vu”. “Voj­ne mje­re su sprem­ne u slu­ča­ju da Sje­ver­na Ko­re­ja bu­de neo­prez­no dje­lo­va­la. Na­da­mo se da će Kim Jong-un pro­na­ći dru­gi put”, po­ru­čio je

Što ako ame­rič­ka ra­ke­ta pre­sret­ne sje­ver­no­ko­rej­sku? To bi bio uda­rac za Ki­ma

Trump pre­ko Twit­te­ra. Tu bi se mo­gao “pro­či­ta­ti” po­mir­lji­vi­ji ton. Ako Pyon­gyang ne bu­de lan­si­rao ra­ke­tu, Wa­shin­g­ton bi to mo­gao shva­ti­ti kao po­ku­šaj na­la­že­nja di­plo­mat­skog iz­la­za iz ver­bal­nog ra­ta. Ho­će li mla­di na­do­bud­ni Kim Jong-un odus­ta­ti od lan­si­ra­nja ra­ke­ta? Te­ško je po­vje­ro­va­ti da bi se mo­gao po­vu­ći. Ra­di­je će po­vu­ći oki­dač ra­ke­te i vi­dje­ti re­ak­ci­ju Trum­pa. SAD je dao do zna­nja da po­sje­du­je ra­ke­te za ru­še­nje ra­ke­ta. Dak­le ako sje­ver­no­ko­rej­ska ra­ke­ta bu­de po­le­tje­la pre­ma Gu­amu, mo­glo bi se do­go­di­ti da je pre­sret­ne i sru­ši ame­rič­ka ra­ke­ta. To bi on­da bio uda­rac za Kim Jong-una. Pi­ta­nje je do ko­je gra­ni­ce se on spre­man otis­nu­ti. Šef Pen­ta­go­na Ja­mes Mat­tis po­zvao je Pyon­gyang da pres­ta­ne s ak­ci­ja­ma ko­je bi mo­gle do­ves­ti do “okon­ča­nja sje­ver­no­ko­rej­skog režima i uni­šte­nja lju­di”. Ta se iz­ja­va mo­že tu­ma­či­ti na vi­še na­či­na. Pr­vo, SAD bi mo­gao ne­kom “in­te­li­gent­nom” ra­ke­tom po­go­di­ti sje­di­šte Kim Jong-una. Dru­go, pos­to­ji plan ru­še­nja režima Kim Jong-una.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.