Zbog ne­sre­ća i ki­še gu­žve na auto­ces­ta­ma u svim smje­ro­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na iz­la­zu s oto­ka Kr­ka ko­lo­na je bi­la du­gač­ka 20 ki­lo­me­ta­ra, a ve­će su gu­žve bi­le na Luč­kom te svim ve­ćim iz­la­zi­ma s auto­ces­ta Ci­je­lu su­bo­tu go­to­vo da ni­je bi­lo ve­ćeg iz­la­za na auto­ces­ta­ma Ri­je­ka – Split i Ri­je­ka – Zagreb na ko­ji­ma ni­su prev­la­da­va­le gu­žve i ki­lo­me­tar­ske ko­lo­ne, i to i u smje­ru mo­ra i u smje­ru unu­traš­njos­ti. Na Luč­kom je ko­lo­na u smje­ru Za­gre­ba ti­je­kom da­na do­se­gla 12 ki­lo­me­ta­ra, na obi­laz­ni­ci su ko­lo­ne u oba smje­ra bi­le oko se­dam ki­lo­me­ta­ra, a auto­mo­bi­li su se prak­tič­ki ci­je­lom di­oni­com od Luč­kog pa do Bo­si­lje­va spo­ro kre­ta­li u jed­noj ko­lo­ni ko­ja je čes­to i sta­ja­la na mjes­tu. Uz či­nje­ni­cu da je ovo i ina­če je­dan od udar­nih vi­ken­da, ve­li­kim gu­žva­ma sva­ka­ko su do­pri­ni­je­li i ki­ša te ne­ko­li­ko pro­met­nih ne­sre­ća ko­je su se do­go­di­le na auto­ces­ti, od ko­jih se is­ti­če ona u tu­ne­lu Bre­zik iz­me- đu čvo­ro­va Pe­ru­šić i Oto­čac, zbog ko­je je na toj di­oni­ci nas­ta­la ko­lo­na od osam ki­lo­me­ta­ra. Če­lič­ni živ­ci tre­ba­li su i vo­za­či­ma ko­ji su iš­li s Kr­ka i kroz Uč­ku, gdje su se, uz one na Luč­kom, stva­ra­le naj­ve­će ko­lo­ne. Na Kr­ku je ko­lo­na pre­ma kop­nu bi­la du­gač­ka 20 ki­lo­me­ta­ra. Na auto­ces­ti Zagreb – Ma­celj pred na­pla­tom Tra­koš­ćan u smje­ru Slo­ve­ni­je ko­lo­na je ju­čer u ne­kim tre­nu­ci­ma bi­la oko pet ki­lo­me­ta­ra, po­vre­me­no su se vo­zi­la is­klju­či­va­la na čvo­ru Kra­pi­na, a ko­lo­na je bi­la oko ki­lo­me­tar. Pre­ma gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma Ka­štel i Plo­va­ni­ja ko­lo­na je bi­la oko se­dam ki­lo­me­ta­ra, pre­no­si Hi­na, a di­je­lom se pro­te­za­la na Is­tar­ski ip­si­lon. Zbog ja­kog vje­tra na Ja­dran­skoj ma­gis­tra­li iz­me­đu Se­nja i Kar­lo­ba­ga vri­je­di­la je za­bra­na pro­me­ta za auto­bu­se na kat, vo­zi­la s kamp-pri­ko­li­ca­ma i mo­to­cik­le.

Zbog smje­ne tu­ris­ta i obil­ne ki­še, na auto­ces­ti se stva­ra­ju ko­lo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.