Ogra­ni­če­na ak­ci­ja ni­je op­ci­ja. Mo­guć je je­di­no žes­to­ki rat

I Ja­pan se pri­pre­ma – raz­mjes­ti­li su pro­tu­ra­ket­ni sus­tav na­kon pri­jet­nje na­pa­da na Gu­am

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

U Wa­shin­g­to­nu se ubr­za­no ana­li­zi­ra­ju mo­gu­ći sce­na­ri­ji i si­mu­la­ci­je ono­ga što bi mo­glo us­li­je­di­ti iz­me­đu SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je Pri­jet­nje i zvec­ka­nje oruž­jem ne vo­de iz­rav­no u rat. Žes­to­ka re­to­ri­ka mo­že za­pa­li­ti fi­tilj su­ko­ba, ali i sma­nji ten­zi­je s obje stra­ne. U tom osjet­lji­vom pro­cje­pu, kad se i rat i al­ter­na­ti­ve jed­na­ko ana­li­zi­ra­ju, na­la­zi se SAD.

Vi­še op­ci­ja

I dok ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump, uz ne­go­do­va­nje nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, pri­je­ti Sje­ver­noj Koreji i ta­moš­njem čel­ni­ku Kim Jong-unu “va­trom i bi­je­som” po­ru­ču­ju­ći da su “voj­ne op­ci­je pot­pu­no sprem­ne” te da će po­ža­li­ti na­pad­ne li ame­rič­ki te­ri­to­rij Gu­am, a to­mu se na­do­ve­zu­ju i pri­jet­nje Ve­ne­zu­eli, u Wa­shin­g­to­nu se na no­ge di­gla in­dus­tri­ja prog­nos­ti­ča­ra – ana­li­ti­ča­ra, think tan­ko­va, kon­zul­ta­na­ta – ko­ji iz­vla­če pro­jek­ci­je i si­mu­la­ci­je slje­de­ćeg ko­ra­ka iz­me­đu SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je, pi­še Wa­shin­g­ton Ti­mes. Na sto­lu su če­ti­ri op­ci­je – voj­ni su­kob, za­mr­za­va­nje sta­nja, ja­če sank­ci­je na Kim Jong-unov re­žim ili ob­no­va pre­go­vo­ra. Dio struč­nja­ka, a me­đu nji­ma je biv­ši mi­nis­tar obra­ne Ro­bert Ga­tes za­la­žu se do­vo­đe­nje Sje­ver­ne Ko­re­je za pre­go­va­rač­ki stol ko­ris­te­ći se tak­ti­kom “za­mr­za­va­nje za za­mr­za­va­nje”. Wa­shin­g­ton bi tre­bao obe­ća­ti Pyon­gyan­gu pre­kid voj­nih vjež­bi u re­gi­ji, sank­ci­ja ili odus­ta­ja­nje od pro­mje­ne režima u za­mje­nu za pre­kid ra­zvi­ja­nja nuk­le­ar­nog pro­gra­ma. No po­moć­ni­ca dr­žav­nog taj­ni­ka za is­toč­nu Azi­ju i Pa­ci­fik Su­san Thorn­ton ka­za­la je ka­ko Trum­po­va ad­mi­nis­tra­ci­ja pot­pu­no od­ba­cu­je tu ide­ju. Dru­ga je op­ci­ja pri­hva­ti­ti Sje­ver­nu Ko­re­ju u klub nuk­le­ar­nih si­la – do­sad je to bio pre­te­žak ko­rak za mno­ge po­li­ti­ča­re, no da­nas je to za­pra­vo pri­hva­ća­nje re­al­nog sta­nja. – Ne vje­ru­jem da će­mo pos­ti­ći de­nuk­le­ari­za­ci­ju. Zbog to­ga bi ih mo­žda tre­ba­li pri­hva­ti­ti i os­lo­ni­ti se na te­ori­ju od­vra­ća­nja. Sje­ver­na Ko­re­ja ni­je iz­ve­la inva­zi­ju na Juž­nu Ko­re­ju sa­mo iz jed­nog: bo­je se žes­to­kog od­go­vo­ra SAD-a – sma­tra biv­ši ko­or­di­na­tor za sank­ci­je u ad­mi­nis­tra­ci­ji Oba­me Ric­hard Nep­hew. No i on priz­na­je da je voj­ni su­kob “priv­lač­na ide­ja za rje­ša­va­nje pro­ble­ma jed­nom za­uvi­jek”. Voj­ni su­kob mo­že nas­ta­ti i ako SAD po­ku­ša na­met­nu­ti pro­mje­nu režima ili ako SAD po­ku­ša ogra­ni­če­ni na­pad na sje­ver s na­mje­rom da se uni­šte nuk­le­ar­na pos­tro­je­nja jer za Sj. Ko­re­ju ne pos­to­ji op­ci­ja ogra­ni­če­nog na­pa­da – za njih je to obja­va ra­ta. – Te­ško je za­mis­li­ti da bi se taj sce­na­rij mo­gao dru­ga­či­je ra­zvi­ti ne­go da Sje­ver­no­ko­rej­ci za­pa­le Se­ul. I ni­sam si­gu­ran da bi se Juž­na Ko­re­ja, ako je SAD bu­de pi­tao za miš­lje­nje, prik­lo­ni­la upo­tre­bi si­le – ka­že Nep­hew. Pre­ma si­mu­la­ci­ja­ma voj­nih ins­ti­tu­ta iz Wa­shin­g­to­na, čak i ma­nji su­kob mo­gao bi eska­li­ra­ti nuk­le­ar­nim na­pa­dom. Po jed­nom mo­de­lu, ako atom­ski pro­jek­til po­go­di Se­ul, bit će 180 ti­su­ća mr­tvih i 160 ti­su­ća oz­li­je­đe­nih, uz pot­pu­ni ko­laps po­ret­ka i ma­sov­ni eg­zo­dus iz juž­no­ko­rej­ske me­tro­po­le. Ne tre­ba ni za­bo­ra­vi­ti broj­ne ame­rič­ke dr­žav­lja­ne u Juž­noj Koreji – njih je pri­je dvi­je go­di­ne bi­lo vi­še od 150 ti­su­ća.

Ki­ber­ne­tič­ki na­pad

Sje­ver­na Ko­re­ja bi mo­gla, na­rav­no, pro­vo­ci­ra­ti, bi­lo pro­jek­ti­li­ma – kao što su već naj­a­vi­li za ame­rič­ki te­ri­to­rij Gu­am, ili ki­ber­ne­tič­kim na­pa­dom na Ja­pan, ili su­ko­bom na gra­ni­ci s Juž­nom Ko­re­jom. Čak i bez nuk­le­ar­ne si­le, mo­gla bi po­ku­ša­ti odvo­ji­ti SAD od sa­vez­ni­ka. Ka­ko bi, na pri­mjer, re­agi­rao Ja­pan na cyber na­pad ili ne­ku vr­stu hi­brid­nog na­pa­da – bi li se udru­žio sa su­sje­di­ma i ra­dio pri­ti­sak da se s Pyon­gyan­gom ipak na­đe do­go­vor, pi­ta­ju se. Za­sad se To­kio ipak pri­pre­ma na “čvr­sti” na­pad – ju­čer je objav­lje­no ka­ko je raz­mjes­tio pro­tu­ra­ket­ni sus­tav Pa­tri­ot u Shi­ma­ni, Hi­ro­ši­mi i Koc­hi­ju, na za­pa­du zem­lje. Na­kon obja­ve Pyon­gyan­ga o pla­nu lan­si­ra­nja ra­ke­ta u prav­cu Gu­ama, ti bi se lo­ka­li­te­ti mo­gli na­ći na pu­ta­nji sje­ver­no­ko­rej­skih ra­ke­ta.

Dio struč­nja­ka že­li da se Sj. Ko­re­ju do­ve­de za stol tak­ti­kom “za­mr­za­va­nje za za­mr­za­va­nje” U Juž­noj Koreji, ko­ja bi bi­la na uda­ru, ži­vi vi­še od 150 ti­su­ća ame­rič­kih dr­žav­lja­na

Žes­to­ka re­to­ri­ka mo­že za­pa­li­ti fi­tilj su­ko­ba, ali i sma­nji­ti ten­zi­je s obje stra­ne – i Sje­ver­ne Ko­re­je i SAD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.