Spark – ma­li dron ko­jim se uprav­lja po­kre­tom ru­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/i Q - (T. Ivančić)

Ako ste lju­bi­te­lji fo­to­gra­fi­ja i vi­dea, ma­li dron Spark i Osmo mo­gu vam pos­lu­ži­ti i za­ba­vi­ti vas, a jed­nos­tav­ni su za uprav­lj­nje Spark je mi­ni­dron iz ki­ne­ske ra­di­oni­ce od­nos­no re­la­tiv­no mla­de tvrt­ke DJI. Za­ba­van je i jed­nos­ta­van. Uz­li­je­će s dla­na, i za­pra­vo mu ne tre­ba da­ljin­ski, prem­da ga mo­že­te na­ba­vi­ti, a mo­že­te ko­ris­ti­ti i mo­bi­tel. Po­kre­ti­ma ru­ku mo­že­te uprav­lja­ti dro­nom, po­treb­no je sa­mo ma­lo vjež­be da se usu­gla­si­te i uhva­ti­te “mot” a po­tom je sve iz­nim­no jed­nos­tav­no. Ka­ko su nam po­jas­ni­li iz DJI-a, na­mi­je­njen je svi­ma ko­ji že­le ima­ti ori­gi­nal­ne sel­fi­eje i krat­ka vi­dea za druš­tve­ne mre­že, ali je ko­ris­tan i za ne­ke jed­nos­tav­ni­je pro­duk­cij­ske za­hva­te. U sva­kom slu­ča­ju, Spark te­ži sa­mo 300 gra­ma, ima 12 me­ga­pik­sel­nu ka­me­ru i op­tič­ki sta­bi­li­zi­ra sli­ku u re­zo­lu­ci­ji HD 1080p. Po­seb­no je prak­tič­no što taj dron ko­ji pod­sje­ća na igrač­ku mo­že­te ko­ris­ti­ti u za­tvo­re­nim pros­to­ri­ma. A ka­da se ra­di o vanj­skim pros­to­ri­ma, gdje su pra­vi­la ma­hom stro­ga, sof­tver dro­na pa­zit će da se ne za­igra­te. Od­bit će po­le­tje­ti u zrač­noj lu­ci ili u bli­zi­ni ne­kih voj­nih obje­ka­ta i os­ta­lih zo­na gdje je stro­go za­bra­nje­no sni­ma­nje. Umjes­to vas znat će što se i gdje smi­je ili ne. Ci­je­na Spar­ka ta­ko­đer je pri­mam­lji­va, ko­šta oko 5000 ku­na, dak­le, po­put ne­kog bo­ljeg smar­t­fo­na. Osim Spar­ka, Osmo mo­bi­le je još je­dan pro­izvod DJI-a ko­ji mo­že iz­vr­s­no pos­lu­ži­ti za sni­ma­nje vi­dea, pri­mje­ri­ce blo­ge­ri­ma. Mo­bi­tel pos­ta­vi­te u Osmo i u kom­bi­na­ci­ji s apli­ka­ci­jom DJI GO do­bit će­te fo­to­gra­fi­je i vi­dea pro­fe­si­onal­ne kva­li­te­te ko­ji se mo­gu pri­ka­zi­va­ti uži­vo ili di­je­li­ti na druš­tve­nim mre­ža­ma.

DJI os­no­va­li su kre­ativ­ci ko­ji­ma su strast da­ljin­ski uprav­lja­ni he­li­kop­te­ri

Za uprav­lja­nje Spar­kom ni­je vam po­tre­ban ni da­ljin­ski uprav­ljač

Do­met: s da­ljin­skim uprav­lja­čem do 500 m, s mo­bi­te­lom do 100 m, vi­si­na do 50 m Br­zi­na: do 50 km/h Osmo Mo­bi­le Pos­ta­vi­te mo­bi­tel u Osmo i do­bit će­te vi­deo pro­fe­si­onal­ne kva­li­te­te iz kuć­ne ra­di­nos­ti

Vid­lji­vi Pixe­li: 12 MP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.