AN­TIČ­KA JE­LA NA STO­LU RIM­SKOG CA­RA DI­OK­LE­CI­JA­NA

No ovaj car voj­nik ni­je za­bo­ra­vio ni jed­nos­tav­ni­ja je­la od ku­pu­sa, ko­ji je uz­ga­jao na po­lji­ma oko svo­je pa­la­če, ječ­me­nih ka­ša, ži­ta­ri­ca i gra­ho­ri­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Gas­tro­ku­tak -

Uju­go­is­toč­nom di­je­lu sklo­pa po­dru­ma Di­ok­le­ci­ja­no­ve pa­la­če u Spli­tu, u pros­to­ri­ji is­pod mjes­ta gdje se jed­nom na­la­zio car­ski bla­go­va­onik, is­ti­če se fi­no kle­sa­na mra­mor­na men­sa, stol na ko­ji su se jed­nom dav­no iz­no­si­le ra­skoš­ne jes­tvi­ne. Kak­vog su bi­le oku­sa i mi­ri­sa te­ško je na­sum­ce od­go­net­nu­ti. Ipak, pr­vi ni­zo­vi bit će sas­tav­lje­ni od grč­ke hra­ne iz kla­sič­nog raz­dob­lja. Kao i pos­li­je u Ri­mu, gos­ti bi ovjen­ča­ni le­gli po re­du važ­nos­ti i je­li pr­sti­ma ili pra­te­ći hra­nu ko­rom od kru­ha. Jed­nu tak­vu goz­bu opi­sao je Fi­lok­sen iz Le­uka­de: “Pr­vo su iz­ni­je­li ko­ša­re pu­ne ječ­me­nih fri­tu­la, po­tom raz­na je­la od ri­be i ra­ko­va u me­du. Pa su pos­lu­ži­li ko­si­će i pje­vi­ce u ti­jes­tu, dok je do­ma­ćin već na­re­đi­vao da se do­ne­se pe­če­na koz­le­ti­na i ja­nje­ti­na, pa ko­ba­si­ce, pje­tli­ći, go­lu­bo­vi i ja­re­bi­ce. Pe­ci­va su se slu­ži­la s mla­dim ko­zjim si­rom, a na­kon ko­la­ča opet su uš­li ro­bo­vi, mla­di i na­oči­ti, opra­li gos­ti­ma ru­ke i po­su­li ih lju­bi­ca­ma. Ta­da bi ot­po­čeo sym­po­si­on, pra­va goz­be­na pi­jan­ka kak­ve su vo­lje­li i So­krat i Pla­ton. Ras­prav- lja­lo se na­dah­nu­to o uzvi­še­nim te­ma­ma, igra­lo igre, pa bi druš­tvo sta­lo po­zor­ni­je slu­ša­ti pje­va­če ko­ji su ih za­bav­lja­li i svat­ko je već mi­lo­vao ono­ga tko mu se svi­dio, a oni ko­ji ni­su naš­li dru­ga ili dru­ži­cu, uz sjaj zu­ba­lja kre­nu­li su po gra­du i ne­po­zva­no ula­zi­li u ku­će gdje bi još ko­je ve­se­lo druš­tvo bi­lo na oku­pu.“O tak­vim goz­ba­ma, u ko­ji­ma je naj­važ­ni­je ku­li­nar­sko mjes­to za­uzi­ma­la mor­ska ri­ba, tih uz Fe­ni­ča­ne naj­vje­šti­jih mo­re­plo­va­ca an­tič­kog svi­je­ta, pi­sa­li su stras­no i He­ro­dot i Te­ofrast, Kse­no­fan i Pla­ton, ili pra­vi gas­tro­no­mi od Ar­hes­tra­ta, Lin­ke­ja, Mi­ta­ika i Ate­ne­ja iz Na­ukra­ti­sa. Ra­no bi uju­tro do­ma­ćin u re­pu­bli­kan­skom Ri­mu po­jeo ien­ta­cu­lum do­ru­čak, od ne­što kru­ha s vi­nom, si­ra, me­da i da­tu­lja i pri­pre­mio se za na­po­ran dan. Oko šes­tog sa­ta na­kon svi­ta­nja bi­lo je vri­je­me za pran­di­um, kad su se slu­ži­la la­ga­na i to­pla je­la, slič­na na­šim ma­ren­din­skim ili ga­bla­škim je­li­ma, tek da se za­do­vo­lji glad, a oko rim­skog de­ve­tog sa­ta, dak­le po­pod­ne, za­jed­nič­ka ve­če­ra. Ta­da bi Rim­lja­ni le­gli na svo­je tr­pe­zar­ske le­žalj­ke i sta­li ku­ša­ti sva do­bra svo­jih po­lja i paš­nja­ka. Jer za raz­li­ku od Gr­ka, Rim­lja­nin sta­ro­ga ko­va, u os­no­vi se­ljak po po­dri­je­tlu, vi­še je bio okre­nut zem­lji i je­li­ma od po­vr­ća zva­ni­ma fru­ges, kao i oni­ma od me­sa, per­fru­ges, a po­seb­no od sil­no omi­lje­ne svi­nje­ti­ne. O tim su je­li­ma pi­sa­li i Ka­ton i Ko­lu­me­la, i Pli­ni­je i Opi­jan, i Ci­ce­ron i Mar­ci­jal, a po­naj­vi­še to­li­ko ci­ti­ra­ni Api­ci­je, pi­sac pr­ve cje­lo­vi­te za­pad­ne ku­ha­ri­ce. Prem­da će se naj­do­s­ljed­ni­ji od rim­skih si­no­va upor­no bo­ri­ti pro­tiv ra­sko­ši ko­ja je pris­ti­za­la s bo­gat­stvom, ni sa­mi ni­su osje­ti­li da se ona uvuk­la i na nji­hov ne­koć skrom­ni stol. Onaj is­ti za ko­jim je sto­lje­će kas­ni­je za­le­gao Di­ok­le­ci­jan, na kra­ju svog ži­vo­ta po­leg­nut uz onu split­sku mra­mor­nu men­su i či­tav inven­tar ti­pič­no rim­skih slat­ko­ki­se­lih de­li­ci­ja ko­je će pre­ži­vje­ti upra­vo u ve­ne­ci­jan­skoj i dal­ma­tin­skoj ku­hi­nji. No taj car voj­nik sa­svim si­gur­no ni­je za­bo­ra­vio ni jed­nos­tav­ni­ja je­la od ku­pu­sa ko­ji je uz­ga­jao na po­lji­ma oko svo­je pa­la­če, ječ­me­nih ka­ša, ži­ta­ri­ca i gra­ho­ri­ca sku­ha­nih u le­gi­onar­skim ko­tlo­vi­ma. Sto­ga, ako po­gle­da­mo una­trag, split­ska je Di­ok­le­ci­ja­no­va men­sa mi­ris­ni i okus­ni stol po­kri­ven us­po­me­na­ma na dav­ne je­lov­ni­ke od Grč­ke do Ri­ma iz­lo­že­ne na gas­tro­nom­skom zr­ca­lu iz po­dru­ma car­ske pa­la­če.

Ra­no uju­tro jeo se do­ru­čak od ne­što kru­ha s vi­nom, si­rom, me­dom i da­tu­lja­ma. Šest sa­ti kas­ni­je slu­ži­la su se la­ga­na je­la, a na­ve­čer bi Rim­lja­ni ku­ša­li sva do­bra sa svo­jih po­lja i paš­nja­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.