Ši­ro­ki Bri­jeg WH Fes­tom i Me­di­te­ran Film Fes­ti­va­lom kon­ku­ri­ra mo­ru usred lje­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ni­je važ­no tko u ko­jem vo­zu sje­di, pu­to­va­nje je div­na stvar”, na­pi­sao je 1976. Goran Bre­go­vić u pje­smi “Ni­šta mu­dro”. Is­ti­ni­to, a po­go­to­vo u ovim ljet­nim mje­se­ci­ma kad broj­ni fes­ti­va­li po oba­li ma­me tu­ris­te da, ovis­no o pro­gra­mi­ma, na­đu svoj “cilj” pu­to­va­nja ba­rem za ne­ko­li­ko da­na. Ali ako bi u ko­lo­vo­zu s nes­nos­nim že­ga­ma tre­ba­lo is­tak­nu­ti jed­nu još ne pot­pu­no ot­kri­ve­nu des­ti­na­ci­ju za ma­sov­ni tu­ri­zam, a ni­je na mo­ru, bez dalj­njeg bio bi to Ši­ro­ki Bri­jeg u Her­ce­go­vi­ni. Dva ta­moš­nja fes­ti­va­la ko­ja se odr­ža­va­ju u ko­lo­vo­zu pri­mjer su spo­ja lo­kal­nih pred­nos­ti nad glo­bal­nim pro­ble­mi­ma, spoj od­lič­ne or­ga­ni­za­ci­je, priv­lač­nih pro­gra­ma, atrak­tiv­nih sport­sko-iz­let­nič­kih lo­ka­ci­ja, gas­tro­no­mi­je i – naj­važ­ni­je – sjaj­ne lo­kal­ne eki­pe lju­di, or­ga­ni­za­to­ra i druš­tva.

Hla­đe­nje u ri­je­ci Li­šti­ci

Go­vo­ri­mo o rock-fes­ti­va­lu West Her­ze­gowi­na Fest i Me­di­te­ran Film Fes­ti­va­lu ko­ji se “je­dan do dru­gog” odr­ža­va­ju od 3. do 5. te od 22. do 26. kolovoza, a po­sje­ti­te­lji­ma nu­de “kom­ple­tan uči­nak”, udar na sva ču­la i ne­ko­li­ko da­na ko­ji se ne za­bo­rav­lja­ju ta­ko br­zo. Go­vo­rim iz is­kus­tva jer sam po­sje­tio oba fes­ti­va­la, a West Her­ze­gowi­na Fest i Me­di­te­ran Film Fes­ti­val Ši­ro­ki Bri­jeg uči­ni­li su bri­je­gom ko­ji us­pješ­no kon­ku­ri­ra mor­skom tu­riz­mu usred lje­ta, omi­lje­nom ljet­nom des­ti­na­ci­jom pok­lo­ni­ci­ma roc­ka i fil­ma ko­ja kom­pa­ra­tiv­nim pred­nos­ti­ma za­sje­nju­je pu­no ra­zvi­ka­ni­je fes­ti­va­le. Pred­nost bli­zi­ne Mos­ta­ra, Me­đu­gor­ja, Bla­ga­ja, Tre­bi­ža­ta, Ma­ri­ća ga­ja i os­ta­lih atrak­tiv­nih lo­ka­ci­ja uz ri­je­ke gos­ti­ma omo­gu­ća­va ši­ro­ki (jer on­dje je sve ši­ro­ko) ras­pon iz­le­ta i pre­gle­da lo­kal­nih zna­me­ni­tos­ti, a vo­ze­ći se iz­me­đu njih ne mo­že­te se ote­ti doj­mu da ste neg­dje na, re­ci­mo, Kor­ču­li; is­ta me­di­te­ran­ska kli­ma, vi­no­gra­di, mas­li­ne i bre­žulj­ci oko vas. Ako vam je pro­blem tem­pe­ra­tu­ra od 39 stup­nje­va, mo­že­te se za­va­li­ti uz hla­do­vi­nu ri­je­ke Li­šti­ce u Ši­ro­kom Bri­je­gu i na ma­njoj tem­pe­ra­tu­ri kon­tem­pli­ra­ti uz lo­kal­ne gas­tro­nom­ske spe­ci­ja­li­te­te iz­le­ti­šta Bo­rak. Uz ko­je se na par sto­ti­na me­ta­ra ho­da odr­ža­va i WH Fest – vo­de ga već pet­na­es­tak go­di­na glu­mac Goran Bog­dan i Nikola Ga­lić iz gru­pe Zos­ter – či­ji je pro­gram ove go­di­ne bio su­pe­ri­oran ve­ći­ni do­ma­ćih fes­ti­va­la. Jer uz lo­kal­ne pred­nos­ti upra­vo su pro­gra­mi ono či­me dva fes­ti­va­la u Ši­ro­kom kon­ku­ri­ra­ju mno­go­broj­nim ljet­nim fe­šta­ma. Kao što sam re­kao i s po­zor­ni­ce pri­li­kom pro­gla­še­nja po­bjed­ni­ka me­đu de­vet mla­dih rock-sas­ta­va ko­ji su nas­tu­pi­li u tri ve­če­ri (po­bi­je­di­li su osječ­ki Har­vo Jay), fes­ti­val na ko­jem na is­toj po­zor­ni­ci svi­ra­ju ja­ki pr­vo­li­ga­ši De­to­ur, Jinx, TBF i Psi­ho­mo­do pop, uz do­da­tak stand-up nas­tu­pa Želj­ka Per­va­na, ne­mo­gu­će je na­ći i u Za­gre­bu, Spli­tu i dru­gim ve­ćim gra­do­vi­ma. Pri­bro­ji­mo li im, osim mla­dih ben­do­va, i kon­ku­ren­ci­ju krat­kih fil­mo­va i knji­žev­nos­ti s ja­kim ime­ni­ma po ži­ri­ji­ma, te li­kov­ne i ki­par­ske ra­do­ve (u dr­vu) ko­je uži­vo iz­ra­đu­ju po­laz­ni­ci li­kov­ne aka­de­mi­je Ši­ro­kog Bri­je­ga, sli­ka uklju­če­nih “žan­ro­va” pos­ta­je još ši­ra. Zbog to­ga i or­ga­ni­za­to­ri na­gla­ša­va­ju da WH Fest ni­je ni is­klju­či­vo film­ski ni glaz­be­ni, a ni­ti fes­ti­val knji­žev­nos­ti, ne­go fes­ti­val stva­ra­laš­tva. Slič­no je i s Me­di­te­ran Film Fes­ti­va­lom ko­ji vo­de To­mis­lav To­pić - Ci­ma i ve­čer­nja­ko­vac Ro­bert Bu­ba­lo, a ove go­di­ne pos­ta­je pu­no­lje­tan, odr­ža­va se 18. put, od 23. do 26. kolovoza. Služ­be­ni pro­gram po­di­je­ljen je na dva di­je­la, du­go­me­traž­ni do­ku­men­tar­ni film i krat­ki do­ku­men­tar­ni film. Ove go­di­ne u kon­ku­ren­ci­ji su 22 fil­ma, 12 du­gih i 10 krat­kih, me­đu ko­ji­ma je i do­ku­men­tar­ni pr­vi­je­nac Pe­ne­lo­pe Cruz. Fil­mo­vi na Me­di­te­ran Film Fes­ti­val do­la­ze s raz­nih stra­na svi­je­ta, ali iz me­di­te­ran­skog ba­ze­na, kao i film­ske eki­pe ko­je ko­ris­te sve spo­me­nu­te kom­pa­ra­tiv­ne pred­nos­ti. Ove go­di­ne fil­mo­vi u kon­ku­ren­ci­ji pri­jav­lje­ni su iz Egip­ta, Fran­cu­ske, Grč­ke, Hr­vat­ske, Ita­li­je, Li­ba­no­na, Si­ri­je, Špa­njol­ske, Tur­ske, s raz­li­či­tim ko­pro­duk­ci­ja­ma, od Ru­si­je, Bje­lo­ru­si­je, Bel­gi­je, Nje­mač­ke, Ni­zo­zem­ske, Švi­car­ske, Sr­bi­je, Ir­ske, do Ka­ta­ra i UAE. U po­prat­nim pro­gra­mi­ma nu­di se ne­ko­li­ko do­dat­nih re­vi­ja fil­mo­va, pro­gram Do­ma­ći auto­ri s če­ti­ri fil­ma nas­ta­la u do­ma­ćoj pro­duk­ci­ji, pro­gram BH film s 9 krat­kih fil­mo­va iz BiH. Me­di­te­ran Film Fes­ti­val je pri­je dvi­je go­di­ne za­po­čeo i su­rad­nju s HBO-om, pa u sklo­pu fes­ti­va­la pred­stav­lja i naj­no­vi­je do­ku­men­tar­ce iz HBO pro­duk­ci­je. Uz pro­gram za naj­mla­đe MFF Fo­ra, ko­ji u ju­tar­njim sa­ti­ma pri­ka­zu­je je­dan cr­ta­ni film i je­dan dje­čji igra­ni film, tu su i dva bloc­k­bus­te­ra, te glaz­be­ni do­ku­men­ta­rac “The Be­atles: Eig­ht Days A We­ek”.

Film­ska ško­la za mla­de

No, mo­žda me se naj­vi­še doj­mi­la film­ska ško­la za mla­de fil­ma­še ko­ju vo­di Lucy Ea­gle­son iz San Di­ega – a na fes­ti­va­lu je du­ho­vi­to zo­vu Lu­ce Or­lo­vić – i taj od­nos pre­ma mla­đi­ma je mo­žda naj­bo­lja me­ta­fo­ra za­što na mla­di­ma svi­jet os­ta­je i za­što se po­že­li­te vra­ti­ti u Ši­ro­ki. Po­gle­daj­te ne­ki od sjaj­nih po­bjed­nič­kih fil­mo­va pod­mlat­ka na web stra­ni­ca­ma fes­ti­va­la (www.mff.ba), re­ci­mo „The Brid­ge“iz 2015., i sve će vam, ako već ni­je, bi­ti jas­no. Broj­nost mla­de in­te­li­gen­ci­je, sta­ri­jih in­te­lek­tu­ala­ca, no­vi­na­ra i pro­fe­so­ra ko­je sam on­dje upoz­nao (poz­na­ta ši­ro­ko­bri­je­ška gim­na­zi­ja od­ško­lo­va­la je mno­ge poz­na­te „is­e­lje­ni­ke“) te otvo­re­nost sre­di­ne i za za­nim­lji­ve, pro­vo­ka­tiv­ne fil­mo­ve opet mi je po­t­vr­di­la da pro­vin­ci­ja, ta­ko dra­ga te­ma Ar­se­na De­di­ća, ni­je zem­ljo­pis­ni po­jam ne­go sta­nje du­ha. Jer Ši­ro­ki je, na­rav­no, ši­rok i du­hom.

Dva fes­ti­va­la spoj su lo­kal­nih pred­nos­ti nad glo­bal­nim pro­ble­mi­ma, od­lič­ne or­ga­ni­za­ci­je, priv­lač­nih pro­gra­ma, atrak­tiv­nih iz­let­nič­kih lo­ka­ci­ja, gas­tro­no­mi­je i sjaj­ne lo­kal­ne eki­pe lju­di, or­ga­ni­za­to­ra i druš­tva

Penélo­pe Cruz će se na Me­di­te­ran Film Fes­ti­va­lu u Ši­ro­kom Bri­je­gu bo­ri­ti za na­gra­du sa svo­jim re­da­telj­skim pr­vi­jen­cem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.