Sis­te­ma­ti­čan ta­lent na pu­tu je da pos­ta­ne ve­li­ki tre­ner

Cvi­ta­no­vić je ra­dio s Ći­rom Bla­že­vi­ćem, po­ma­gao Igo­ru Štim­cu i Ni­ki Ko­va­ču...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Po­če­tak ra­da s pr­vom mom­ča­di je obe­ća­va­ju­ći, us­pje­šan mo­že pos­ta­ti ako do­is­ta ta­ko mis­li i nas­ta­vi ra­di­ti kao do­sad

Ma­rio Cvi­ta­no­vić na klu­pi Di­na­ma kre­nuo je od­lič­no, pro­šao je, do­du­še te­ško, u če­t­vr­to pret­ko­lo Europ­ske li­ge, u do­ma­ćem je pr­vens­tvu po­bi­je­dio sve, tek je ‘za­šte­kao’ u Osi­je­ku, ali iz se­ri­je der­bi­ja, s Osi­je­kom, Haj­du­kom i Ri­je­kom, uzeo je se­dam bo­do­va i na­kon pet odi­gra­nih ko­la na pr­vom je mjes­tu.

Bio je bli­zu ot­ka­zu u Di­na­mu

Ve­li­ka ve­ći­na no­vo­us­to­li­če­nih tre­ne­ra po­nu­dit će vam pri­ču ka­ko još pu­no tre­ba­ju ra­di­ti, ka­ko će mom­čad iz­gle­da­ti još bo­lje. Slič­no nam je go­vo­rio i Ma­rio Cvi­ta­no­vić na­kon svih do­sa­daš­njih utak­mi­ca, ni­je mi­je­njao svo­ja iz­la­ga­nja ni na­kon po­bje­de nad Haj­du­kom, pa ni na­kon što je pos­tao pr­vi tre­ner ko­ji je sru­šio Ri­je­ku na Ru­je­vi­ci. Na­kon tog 2:0 slav­lja, po­nov­no je po­vu­kao ‘ruč­nu koč­ni­cu’. – Ne­ma eufo­ri­je, sa­mo rad, tre­ba os­ta­ti čvr­sto na zem­lji i vje­ro­va­ti – po­ru­čio je mla­di struč­njak. E sad, u če­mu je raz­li­ka nje­go­ve pri­če i broj­nih tre­ne­ra ko­ji su proš­li kroz Di­na­mo (i dru­ge klu­bo­ve). On to do­is­ta i mis­li, Cvi­ta­no­vić dr­ži da je tek na po­čet­ku, da ova mom­čad mo­že još bo­lje. To još, na­rav­no ne zna­či da će us­pje­ti, ali ako do­is­ta u se­bi no­si ta­kav stav, on­da se Di­na­mo ima če­mu na­da­ti. Za­sad mu ide do­bro, oči­to je i mom­čad pre­poz­na­la svog tre­ne­ra, pri­hva­ti­la ga. Pr­vo što je tra­žio od svo­jih igra­ča ka­da je pos­tao tre­ner pr­ve mom­čad bi­la je emo­ci­ja. I do­bio ju je, vi­dje­li smo na Ru­je­vi­ci is­tin­sku emo­ci­ju kod igra­ča Di­na­ma, ni­kak­vo is­hi­tre­no ili od­glum­lje­no slav­lje, vi­dje­li smo sre­ću ko­ju je Cvi­ta­no­vić i tra­žio od svo­jih igra­ča pri­je utak­mi­ce, ka­ko bi se on­da ve­se­li­li i na­kon nje. Vje­ru­je­mo da do­is­ta mis­li ka­ko s tom mom­ča­di tre­ba još pu­no ra­di­ti jer to je na­učio kao igrač. Pu­no je to­ga na­učio od po­koj­nog Zdrav­ka Jur­či­ća Mi­ša ko­ji je rad­ne na­vi­ke, pre­da­nost

pos­lu, sis­te­ma­tič­nost pre­nio na nje­ga kao i na Kru­nu Jur­či­ća, na Da­ri­ja Ši­mi­ća. Cvi­ta­no­vić je mlad tre­ner, tek su mu 42 go­di­ne, ovo mu je pr­vi sa­mos­tal­ni tre­ner­ski po­sao u pr­voj mom­ča­di, ali ni­je ne­isku­san. U Za­gre­bu je asis­ti­rao Ći­ri Bla­že­vi­ću, bio je ska­ut iz­bor­ni­ci­ma Igo­ru Štim­cu i Ni­ki Ko­va­ču, a on­da je do­šao u Di­na­mo i vo­dio ju­ni­ore. Igrao je s nji­ma Li­gu pr­va­ka, pro­šao sku­pi­nu, bio je pr­vim is­pred Ar­se­na­la, Olym­pi­ako­sa i Bayer­na, u če­t­vr­t­fi­na­lu su proš­li i An­der­lec­ht, u Zagreb je tre­ba­la po­tom do­ći i Bar­ce­lo­na, ali su pla­vi iz­ba­če­ni jer je za­igrao kar­to­ni­ra­ni Matija Fin­tić. No, u toj sjaj­noj ge­ne­ra­ci­ji Cvi­ta­no­vić je ra­dio od­li­čan po­sao, po­tom je pre­uzeo dru­gu mom­čad Di­na­ma, a on­da, kad se već pri­ča­lo da će do­bi­ti ot­kaz u Di­na­mu, ot­kaz je do­bio Ivaj­lo Pe­tev i Cvi­ta­no­vić je do­bio ži­vot­nu pri­li­ku, klu­pu pr­ve mom­ča­di Di­na­ma. Tu je pri­li­ku za­sad is­ko­ris­tio, is­ko­ris­tit će ju i bo­lje ako os­ta­ne pri svojoj de­vi­zi ka­ko je tek na po­čet­ku. I to ne sa­mo mom­čad ne­go i on, s pos­lom tre­ne­ra Di­na­ma valj­da se zna­ti no­si­ti, Cvi­ta­no­vić je kao igrač du­go bio u Di­na­mu, pa sad već i kao tre­ner i zna da dva, tri kri­va ko­ra­ka mo­gu pro­mi­je­ni­ti tu sli­ku us­pješ­nos­ti.

Der­bi­ji su mu otvo­ri­li put

Uos­ta­lom, već smo rek­li da je bio bli­zu ot­ka­zu u dru­goj mom­ča­di. Za­sad je po­ka­zao da zna svojoj mom­ča­di sta­vi­ti ‘gla­ve skup’, pla­vi sve vi­še pos­ta­ju mom­čad, a po­bje­de pro­tiv Haj­du­ka i Ri­je­ke va­žan su ko­rak, ne čak u bo­dov­nom smis­lu, za Di­na­mo. Mo­že ih to još di­ći, još vi­še sje­di­ni­ti, pa sva­ki igrač ko­ji bu­de ula­zio u igru že­ljet će se još vi­še do­ka­za­ti. I za­to je važ­na i ta utak­mi­ca u če­t­vr­tak sa Sken­der­be­uom, tu tre­ba po­ka­za­ti da pla­vi u kon­ti­nu­ite­tu mo­gu do­bro igra­ti. Po­ka­zao je i da ima tak­tič­ke vi­zi­je, da ima ide­ju, i da zna vo­di­ti utak­mi­cu, ima re­ak­ci­ju. Ovaj us­pje­šan po­če­tak i Cvi­ta­no­vi­ću je do­bra od­skoč­na da­ska na pu­tu da pos­ta­ne pra­vi tre­ner, po­gri­je­šit će ako mis­li da to već jest.

Pu­no je na­učio od Zdrav­ka Jur­či­ća Mi­ša ko­ji mu je usa­dio sus­tav­nost, pre­da­nost... Sku­pio je ‘gla­ve’ igra­ča i vra­tio im osmi­jeh, ima tak­tič­ke vi­zi­je, do­bro vo­di utak­mi­ce... Važ­no je da su igra­či pri­hva­ti­li Cvi­ta­no­vi­ća, mo­že­te bi­ti Eins­te­in, ali ako vas ne pri­hva­ti mom­čad .... MIR­KO BARIŠIĆ pred­sjed­nik Di­na­ma

Ma­rio Cvi­ta­no­vić ja­ko je emo­ti­van, to u tre­ner­skom pos­lu mo­že bi­ti ve­li­ki plus, ali i mi­nus ako se s pri­ti­skom ne bu­de znao no­si­ti

Cvi­ta­no­vić do­bio emo­ci­ju že­lio je Di­na­mov tre­ner da nje­go­vi igra­či igra­ju s emo­ci­jom, i u Ri­je­ci smo vi­dje­li is­kre­no slav­lje, za­jed­niš­tvo i mom­čad­ski duh. A to je ve­lik ko­rak za pla­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.