Ni Fran­ko, ni Ris­to... Ve­šo­vić je fa­lio, Ri­je­ka s njim pro­mi­je­ni ćud

Pr­vak tri me­ča “pos­ti” i mo­ra iz­vu­ći pu­no vi­še ina­ta iz se­be. Za­to je Pi­rej po­zor­ni­ca za Cr­no­gor­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mladen Miletić

Ke­ko­vi igra­či du­gu­ju naj­vi­še na­vi­ja­či­ma ko­ji im plješ­ću i na­kon 0:2. Ali ni naj­vjer­ni­ji ne­će du­go tr­pje­ti utak­mi­ce bez po­go­da­ka Ho­će li bi­ti bo­lje, pi­ta­li smo na­pu­šta­ju­ći Ru­je­vi­cu Vje­ku Mi­le­ti­ća, pr­vog po­moć­ni­ka Ri­je­ki­na tre­ne­ra Ma­tja­ža Ke­ka. – Pa zar ni­je do­bro? – od­go­vo­rio je u kla­sič­nom ri­ječ­kom fleg­ma sti­lu čo­vjek ko­ji uz Ke­ka već če­ti­ri i pol go­di­ne pro­la­zi broj­ne us­po­ne i po­ne­ke pa­do­ve, ka­kav se do­go­dio u po­s­ljed­njih de­se­tak da­na. Za­jed­no su od 2013. sva­ki put iz­aš­li na pra­vi put, pa je vje­ro­va­ti da će i sa­da us­pje­ti ri­je­ši­ti kri­zu pred ko­jom, na­rav­no, ne­će za­tvo­ri­ti oči. Kad tri utak­mi­ce ne za­bi­ješ gol, on­da znaš da si u pro­ble­mu ko­li­ko god do­bri bi­li su­par­ni­ci. I Ke­ku to ni­kad ni­je bio pro­blem priz­na­ti, pa ni sa­da.

Plje­sak čak i Ma­te­iju

Na­rav­no da se mo­že na­ći pu­no ali­bi­ja za pr­vi po­raz na Ru­je­vi­ci ko­ji je mo­rao do­ći pri­je ili pos­li­je jer ne pos­to­ji na svi­je­tu neo­svo­ji­vi sta­di­on. I da je ne­dos­ta­ja­lo vi­še od po­la šam­pi­on­ske pos­ta­ve, i da je Ri­je­ka za­pra­vo stvo­ri­la vi­še iz­ra­zi­tih pri­li­ka u der­bi­ju od Di­na­ma, či­ji je mla­di vra­tar u vr­hun­skoj for­mi, i da je bi­lo i pu­no pe­ha s vrat­ni­ca­ma, a pla­vi za­bi­ja­li “ni iz če­ga”. Ali u svje­tlu ve­li­kih iz­a­zo­va ko­ji do­la­ze, to ne bi bi­lo do­bro. U jed­no­me Di­na­mo još uvi­jek mo­že po­za­vi­dje­ti ak­tu­al­nom pr­va­ku – po­dr­ška ko­ju Ke­ko­vi igra­či ima­ju od na­vi­ja­ča ri­je­dak je pri­mjer u na­šim are­na­ma. Ni­su duž­ni ni me­di­ji­ma ni še­fo­vi­ma, već na­vi­ja­či­ma za nak­lon ko­ji su do­bi­li i pos­li­je po­ra­za. Di­na­mo je, pri­mje­ri­ce, u Mak­si­mi­ru na­kon po­bje­de nad Od­dom is­pra­ćen zvi­ždu­ci­ma. Ru­je­vi­ca je plje­ska­la čak i Ma­te­iju kad je iz­la­zio ia­ko se u der­bi­ju po­t­vr­di­lo da tre­ner ni­je bez raz­lo­ga u šam­pi­on­skoj se­zo­ni gu­rao dru­ge u pr­vih 11. Ru­munj je umjet­nik s lop­tom, no u naj­ja­čim utak­mi­ca­ma pos­ta­je “ma­za­lo”, ta­ko je bi­lo i u der­bi­ju. Sva­ko strp­lje­nje ima svo­je gra­ni­ce, pa ni naj­vjer­ni­je na­vi­ja­če ne­će du­go ra­do­va­ti utak­mi­ce bez go­lo­va. I za­to već u Pi­rej Ri­je­ča­ni mo­ra­ju po­ni­je­ti – ba­zu­ke. “Osva­ja­nje Olim­pa” sa­da se mo­žda či­ni pre­zah­tjev­na mi­si­ja, ne sa­mo zbog for­me, no Ke­ko­vi igra­či, tko god is­tr­či, iz se­be mo­ra­ju iz­vu­ći pu­no ina­ta, dr­skos­ti i bez­o­bra­šti­ne. Za­to je ta utak­mi­ca u vru­ćem oz­ra­čju kao stvo­re­na za Mar­ka Ve­šo­vi­ća. Kad je mak­si­mal­no fo­ku­si­ran, Ri­je­ka s njim mi­je­nja ćud, pos­ta­je Rje­či­na. – Ni­smo bi­li do­volj­no agre­siv­ni ni­ti smo do­bro na­pa­da­li. Šte­ta mo­je šan­se. U no­go­me­tu ne­maš pra­vo na po­gre­šku. Vje­ru­jem da se mo­že­mo di­ći za Olym­pi­acos. Tre­ba­mo sku­pi­ti gla­ve, imamo pu­no to­ga pred so­bom, li­ga je otvo­re­na. Ide­mo tra­ži­ti ta­mo što bo­lji re­zul­tat – re­kao je Ma­tej Je­lić ko­ji je pr­vi put od 1. mi­nu­te kre­nuo umjes­to Ga­vra­no­vi­ća či­ji je ter­min po­vrat­ka ja­ko upi­tan. I nje­mu kao i svim os­ta­lim igra­či­ma ko­ji su no­vi ili “re­zer­vis­ti” tre­ba ja­ko pu­no po­dr­ške – su­igra­ča, tre­ne­ra, lju­di u klu­bu. Jer, ni­je lako do­ći na mjes­to onih ko­ji su is­pi­sa­li po­vi­jest klu­ba. Ga­vra­no­vić će se vra­ti­ti, ali ne­će ni nje­ga jed­nog da­na bi­ti, kao ni An­dri­ja­še­vi­ća i Ris­tov­skog. Ku­ka­nja ne­ma, to je za ba­be.

Der­bi i Ris­to zak­lop­lje­ne knji­ge

E, kad smo već kod Ma­ke­don­ca či­ji je od­la­zak iz­a­zvao dos­ta re­po­va... Por­tu­gal­ski no­vi­na­ri pi­ta­li su Spor­tin­go­va tre­ne­ra ho­će li ga ko­ris­ti­ti u utak­mi­ca­ma play-of­fa Li­ge pr­va­ka pro­tiv Ste­aue. Iskus­ni struč­njak hlad­no je od­go­vo­rio: – Pro­tiv Ste­aue? Ma ne­eeee... Ris­tov­ski pr­vo tre­ba po­hva­ta­ti na­še li­ni­je kre­ta­nja. Pa tre­ba po­lo­vi­ti naš na­čin raz­miš­lja­nja. Pa kad se jed­nog da­na pri­la­go­di, po­čet će­mo ga po­la­ko ko­ris­ti­ti... Dak­le, jas­no je, tran­sfer je mo­gao pri­če­ka­ti još ta dva tjed­na, no kad za­šu­ška lo­va, me­na­dže­ri pos­ta­nu nes­trp­lji­vi. Os­tat će li­je­pe us­po­me­ne, no za Ri­je­ku je to zak­lop­lje­na knji­ga. Kao i po­raz u der­bi­ju.

Imamo pu­no to­ga pred so­bom, mo­že­mo se di­ći, mo­ra­mo bi­ti agre­siv­ni, ka­že na­pa­dač Ma­tej Je­lić

Sri­je­da u Pi­re­ju – Mar­ko Ve­šo­vić ja­ko je ne­dos­ta­jao u der­bi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.