Ka­ko da gra­di­mo sta­di­one ka­da ne­ma­mo ni za vr­ti­će

Ma­nji mi je pri­ti­sak sa­da kao tre­ne­ru West Ha­ma ne­go kad sam bio u Haj­du­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Us­pje­si hr­vat­skih klu­bo­va ove se­zo­ne u Eu­ro­pi po­ka­zu­ju da nam li­ga ni­je lo­ša. Pa mi imamo pet do­brih klu­bo­va, a Škot­ska sa­mo je­dan!

Sla­ven Bi­lić, tre­ner no­go­me­ta­ša West Ha­ma, u prat­nji glas­no­go­vor­ni­ka klu­ba, sti­gao je toč­no u se­kun­du na dru­že­nje s no­vi­na­ri­ma uoči po­čet­ka se­zo­ne i pr­ve utak­mi­ce pro­tiv Man­c­hes­ter Uni­te­da na Old Traf­for­du, ko­ja je na ras­po­re­du da­nas u 17 sa­ti. Sti­gao je s tre­nin­ga ko­ji je odra­dio u tre­ning-kam­pu ko­ji je od Lon­do­na uda­ljen dva­de­se­tak mi­nu­ta vož­nje auto­mo­bi­lom. Sla­ven je u ino­zem­s­tvu od 2012. go­di­ne ka­da je pre­uzeo no­go­me­ta­še Lo­ko­mo­ti­va iz Mo­sk­ve. Na­kon jed­ne se­zo­ne u Ru­si­ji, pro­veo je dvi­je se­zo­ne u Beşik­taşu, a u West Ha­mu po­či­nje već svo­ju tre­ću se­zo­nu. No, ima pot­pi­san ugo- vor sa­mo na go­di­nu da­na. Osje­ća li pri­ti­sak uoči no­ve se­zo­ne? – Ne, ne­ma pri­ti­ska. Pos­to­ji pri­ti­sak ko­ji sam se­bi sam na­met­nuo. Ni­je to kao kod nas. Kad sam bio tre­ner Haj­du­ka i re­pre­zen­ta­ci­je Hr­vat­ske, on­da je pri­ti­sak bio ne­vje­ro­jat­no ve­lik. Kad si tre­ner do­ma, on­da to pu­no vi­še utje­če i na mo­ju obi­telj, dje­cu, oni to dru­ga­či­je pro­živ­lja­va­ju ne­go kad si tre­ner neg­dje va­ni. Ne­vje­ro­ja­tan po­da­tak je da sam saz­nao ka­ko sam pod ve­li­kim pri­ti­skom u West Ha­mu či­ta­ju­ći na­še no­vi­ne i por­ta­le ko­ji su me smje­nji­va­li iz ko­la u ko­lo. En­gle­ski me­di­ji ni­su ni­jed­nom pos­ta­vi­ti to pi­ta­nje. Jer, ni West Ham ni ja ni­smo glav­na te­ma en­gle­skih no­vi­na. To su Chel­sea, Man­c­hes­ter Uni­ted, Man­c­hes­ter City, Ar­se­nal i Li­ver­po­ol. To su Mo­urin­ho, Con­te, Gu­ar­di­ola, Wen­ger i Klopp. Ne ja. Mi smo do­bar klub, ali ne pi­še se o na­ma ta­ko pu­no kao što se pi­še u na­šim me­di­ji­ma – ka­že Sla­ven.

Za­nim­ljiv mi je Vla­šić

West Ham je ove se­zo­ne do­veo ne­ko­li­ko za­is­ta ve­li­kih ime­na kao što su Ja­vi­er Her­nan­dez, Mar­ko Ar­na­uto­vić, Joe Hart, Pa­blo Za­ba­le­ta. Jes­te li za­do­volj­ni ka­ko ste tr­ži­li? – Je­sam, za­do­vo­ljan sam. Ali, sve su to po­ja­ča­nja za­sad sa­mo na pa­pi­ru. Svi ti igra­či bi­li su mo­ja že­lja , i za­do­vo­ljan sam što smo ih do­ve­li – re­kao je Bi­lić. Jes­te li raz­miš­lja­li da do­ve­de­te ne­kog na­šeg igra­ča? – Na­ši igra­či me­ni su bi­li ja­ko za­nim­lji­vi. No ove naj­bo­lje po­put Mo­dri­ća, Ra­ki­ti­ća, Ko­va­či­ća, Pe­ri­ši­ća ni­sam mo­gao do­ves­ti jer su za nas jed­nos­tav­no pre­sku­pi. Pa čak i da mo­že­mo pla­ti­ti, nji­ma naš klub vje­ro­jat­no ne bi bio za­nim­ljiv. Si­gur­no je da tak­vi igra­či ne bi že­lje­li do­ći, ka­ko se ka­že, s ko­nja na ma­gar­ca. Mo­gao sam ri­ski­ra­ti i uze­ti dva, tri igra­ča iz HNL-a. Jer, ima tu pu­no za­nim­lji­vih igra­ča, pri­mje­ri­ce Nikola Vla­šić. No, on i ne­ki dru­gi igra­či ne mo­gu do­ći jer, da bi do­bi­li rad­nu do­zvo­lu, mo­ra­ju igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju. A kad već za­igra­ju za re­pre­zen­ta­ci­ju, on­da že­le ići u ja­če i bo­ga­ti­je klu­bo­ve – is­tak­nuo je tre­ner West Ha­ma. Ko­li­ki je hen­di­kep što igra­te na olim­pij­skom sta­di­onu ko­ji je go­lem i ne­ma pri­ti­ska na­vi­ja­ča ka­kav je bio na sta­rom sta­di­onu Up­ton Park? – La­ni nam je to bio ve­li­ki hen­di­kep. Ja to ni­sam htio na­gla­ša­va­ti ta­da jer bi svi shva­ti­li ka­ko si stva­ram ali­bi. Na na­šem sta­rom sta­di­onu nit­ko ni­je mo­gao sa si­gur­noš­ću od­ni­je­ti bo­do­ve i sve mom­ča­di ne­volj­ko su do­la­zi­le u gos­te. U dru­gom di­je­lu proš­le se­zo­ne već smo se na­vik­nu­li na pu­no ve­ći sta­di­on, doš­li su i do­bri re­zul­ta­ti. Još ta pri­la­god­ba još na ža­lost ni­je go­to­va, ali mis­lim da će bi­ti bo­lje ne­go la­ni – is­tak­nuo je. Do­la­ze­ći k va­ma na raz­go­vor, San­dra Per­ko­vić po­ru­či­la je da vas poz­dra­vim i da vam ka­žem ka­ko ima­te li­jep sta­di­on...

Ne­ma ‘In­di­ja­na­ca’ u HNL-u

–Ha, ha. Hva­la joj. Ma mis­lim da će taj olim­pij­ski sta­di­on sve vi­še i vi­še bi­ti na­ša pred­nost – ka­že Sla­ven. Kad smo već kod sta­di­ona, u Hr­vat­skoj ih baš ne­ma ta­ko li­je­pih po­put ono­ga u Sko­pju gdje se ne­dav­no igrao Su­per kup Eu­ro­pe. – Do­bro pi­ta­nje, ali ne znam od­go­vor. To is­to su me pi­ta­li ka­da sam pri­je de­se­tak go­di­na bio iz­bor­nik Hr­vat­ske. Ako se usko gle­da no­go­met, on­da na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja zas­lu­žu­je bo­lji, ljep­ši i ve­ći sta­di­on. I na­ši klu­bo­vi zas­lu­žu­ju bo­lje sta­di­one jer nam je li­ga

sve bo­lja i bo­lja. Ne go­vo­rim tu o sta­di­ona ka­pa­ci­te­ta 50.000 gle­da­te­lja i vi­še. Go­vo­rim tu o ma­njim sta­di­oni­ma, po­put onog u Ma­ri­bo­ru. Ti sta­di­oni po­kre­nu­li bi la­vi­nu. Opet, ka­ko oče­ki­va­ti da se gra­de sta­di­oni ka­da u Hr­vat­skoj ne­ma nov­ca ni za grad­nju vr­ti­ća – is­ti­če Bi­lić. Sva če­ti­ri hr­vat­ska klu­ba još uvi­jek igra­ju Eu­ro­pu? – To je od­lič­na stvar. To je za sva­ku po­hva­lu. To je do­kaz da nam je li­ga do­bra. Ni­je to sa­mo Di­na­mo, Haj­duk i Ri­je­ka. Tu je sve bo­lji Osi­jek, pa Sla­ven Be­lu­po. Ni ovi dru­gi ni­su “In­di­jan­ci” ko­ji se mo­gu po­bi­je­di­ti li­je­vom ru­kom. Imamo pet do­brih klu­bo­va, a Škot­ska li­ga ima sa­mo je­dan do­bar klub, Cel­tic. Mi u na­šoj re­gi­ji, ka­da se gle­da­ju zem­lje biv­še Ju­gos­la­vi­je, imamo naj­bo­lju li­gu. Usko­ro će su­sret iz­me­đu Haj­du­ka i Ever­to­na, dva klu­ba u ko­ji­ma ste igra­li... – Uh, vo­lio bih oti­ći na utak­mi­cu na Go­odi­son Park. I da Haj­duk pro­đe da­lje. Ali, bo­jim se da to ne­će bi­ti os­tva­ri­vo jer imam obve­za s klu­bom – za­klju­čio je Bi­lić. Od­la­ze­ći iz tre­ning-kam­pa, na iz­la­zu smo ugle­da­li po­ve­ću sku­pi­nu na­vi­ja­ča. Oni vre­ba­ju sva­ki auto­mo­bil s igra­či­ma ko­ji pro­la­ze kroz glav­ni iz­laz. Ima tu i sta­rih i mla­dih. – Svi se igra­či za­us­ta­ve. Ni­je­dan ni­je pro­ju­rio. Strp­lji­vo pot­pi­su­ju auto­gra­me, a na­pra­vi se tu i ta­mo ko­ji sel­fi – re­kao nam je je­dan na­vi­jač West Ha­ma. A svi na­vi­ja­či ja­ko vo­le Bi­li­ća...

Na­vi­ja­či West Ha­ma ja­ko vo­le Bi­li­ća, s kim god smo raz­go­va­ra­li, svi su ga sa­mo hva­li­li

RE­UTERS

Vo­lio bih uži­vo na Go­odi­son Par­ku na­vi­ja­ti za Haj­duk, no mis­lim da zbog obve­za u W. Ha­mu ne­ću sti­ći

RE­UTERS

Bi­lić će se i ove se­zo­ne nad­mu­dri­va­ti s tre­ner­skim ve­li­ka­ni­ma po­put Gu­ar­di­ole, Con­tea, Wen­ge­ra, Mo­urin­ha, Klop­pa...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.