Mrav ru­ši Zi­da­nea: Pro­tiv Re­al Ma­dri­da po­či­nju pra­ve stva­ri

Ko­va­čić bi tre­bao za­mi­je­ni­ti sus­pen­di­ra­no­ga Mo­dri­ća ia­ko kod Zi­zo­ua ne­ma kra­ljev­ski sta­tus

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naj­ja­či špa­njol­ski klu­bo­vi vo­de ti­hi rat oko igra­ča. Re­al Ma­drid že­li Bar­ce­lo­ni pred no­som pre­ote­ti sjaj­nog Dem­be­lea iz Bo­ru­ssi­je

Ia­ko je mo­tor Re­alo­ve igre Lu­ka Mo­drić sus­pen­di­ran zbog cr­ve­nog kar­to­na iz Su­per­ku­pa 2014., hr­vat­ski dvo­boj u pr­vom Cla­si­cu se­zo­ne ne bi tre­bao iz­os­ta­ti, Ivan Ra­ki­tić pro­tiv Ma­tea Ko­va­či­ća. Bit će ovo i pr­va na­tje­ca­telj­ska utak­mi­ca no­vo­ga tre­ne­ra, 53-go­diš­njeg Er­nes­ta Val­ver­dea na klu­pi Bar­ce­lo­ne. Taj je Špa­njo­lac, na­dim­ka Mrav, kao igrač s Bar­ce­lo­nom osvo­jio dva tro­fe­ja (Kra­ljev kup 1990. i Kup po­bjed­ni­ka ku­po­va 1989.), a kao tre­ner At­hle­ti­ca Bil­baa ima sa­mo je­dan tro­fej – upra­vo ovaj u Su­per­ku­pu, u ko­je­mu je 2015. go­di­ne raz­bio moć­nu Bar­cu s ukup­nih 5:1. – Ima­li smo do­bre re­zul­ta­te u pri­prem­nim utak­mi­ca­ma, ali tek u ne­dje­lju po­či­nju pra­ve stva­ri – ka­zao je Val­ver­de, tre­ner­ski de­bi­tant u Cla­si­cu.

Rat za tro­fe­je, ali i igra­če

Ina­če, Mrav je uoči sra­za s Re­al Ma­dri­dom odu­čio pro­vje­tri­ti svla­či­oni­cu i ot­pi­sao čak pe­to­ri­cu igra­ča: Tur­či­na Ar­du Tu­ra­na, Bra­zil­ca Do­ugla­sa, vje­či­to oz­li­je­đe­no­ga Bel­gij­ca Ver­ma­ele­na, te Špa­njol­ce Mu­ni­ra i Sam­pe­ra. Na­ma je po­seb­no za­nim­ljiv slu­čaj Ar­de Tu­ra­na, tur­ske me­ga­zvi­jez­de ko­ja je upra­vo ovo­ga tjed­na naj­a­vi­la po­vra­tak u re­pre­zen­ta­ci­ju uoči su­da­ra s Hr­vat­skom (5. ruj­na), a do­če­kat će je bez ijed­ne na­tje­ca­telj­ske utak­mi­ce. Val­ver­dea s dru­ge stra­ne če­ka ga Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, tek 45-go­diš­njak, ali već če­t­vr­ti naj­tro­fej­ni­ji Re­alov tre­ner. Zi­zou ima dva nas­lo­va europ­skog pr­va­ka, dva Su­per­ku­pa Eu­ro­pe, te po jed­nu ti­tu­lu u Pri­me­ri i Svjet­skom klup­skom pr­vens­tvu. Le­gen­dar­ni Vi­cen­te del Bosque bje­ži Zi­da­neu za je­dan tro­fej, Lu­is Mo­lov­ni ima ih osam, a re­kor­der Mi­gu­el Mu­noz čak 14. – Sa­mo že­li­mo nas­ta­vi­ti osva­jač­ki niz ia­ko će ovo bi­ti ja­ko te­ška go­di­na. U ne­dje­lju imamo vr­lo kom­pli­ci­ra­nu utak­mi­cu – na­gla­sio je Zi­da­ne, ko­ji ima ču­dan pris­tup pre­ma Ma­teu Ko­va­či­ću. Pri­mje­ri­ce, ni­je mu dao ni mi­nu­te u europ­skom Su­per­ku­pu pro­tiv Man­c­hes­ter Uni­te­da, ni­ti ga je uvo­dio u igru u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka pro­tiv Ju­ven­tu­sa. Kod Zi­da­nea još uvi­jek bo­lji sta­tus od Ma­tea ima­ju Lu­cas Vazqu­ez i Mar­co Asen­sio, a sa­da se kao kon­ku­ren­ci­ja na­še­mu igra­ču po­ja­vio i Da­ni Ce­bal­los, do­ve­den iz Be­ti­sa za 17 mi­li­ju­na eura. U pre­dve­če­rje pr­ve utak­mi­ce Su­per­ku­pa, po­ja­vi­la su se na­ga­đa­nja ka­ko su dva klu­ba već u ti­hom ra­tu oko po­ja­ča­nja. Bar­ce­lo­na još uvi­jek že­li Co­utin­ha, ko­ji je sam od Li­ver­po­ola za­tra­žio tran­sfer, a kom­pli­ci­ra joj se i si­tu­aci­ja s 20-go­diš­njim Dem­be­le­om iz Bo­ru­ssi­je Dort­mund. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Bar­ca je za Dem­be­lea po­nu­di­la iz­me­đu 120 i 130 mi­li­ju­na eura, što je u Dort­mun­du glat­ko od­bi­je­no. I ta­da se u po­sao po­čeo mi­je­ša­ti Re­al Ma­drid, ta­ko­đer za­in­te­re­si­ran za Dem­be­lea, čak i spre­man po­nu­di­ti Bo­ru­ssi­ji i ne­ko­li­ko igra­ča kao dio tran­sfe­ra. Pred­sjed­nik Flo­ren­ti­no Pe­rez na­vod­no je već kon­tak­ti­rao s pr­vim čo­vje­kom Bo­ru­ssi­je Re­in­har­dom Ra­ubal­lom s po­nu­dom da Bar­ci pred no­som pre­ot­me fran­cu­sku zvi­jez­du. Špa­njol­ski Su­per­kup na­tje­ca­nje je u ko­je­mu Bar­ce­lo­na ima vi­še tro­fe­ja od Re­al Ma­dri­da (12-9), kao i u Kra­lje­vu ku­pu (29-19), dok je Re­al Ma­drid uvjer­lji­vo us­pješ­ni­ji u bro­ju nas­lo­va pr­va­ka Špa­njol­ske (33-24) i Eu­ro­pe (12-5).

Ni Šu­ker ni­je us­pio za­bi­ti

Re­al je bo­lji od Bar­ce­lo­ne i u me­đu­sob­nim sra­zo­vi­ma u Su­per­ku­pu, 5-1, a, za­nim­lji­vo, u tim ogle­di­ma ni­ka­da se u stri­jel­ce ni­je upi­sao ni je­dan hr­vat­ski no­go­me­taš, čak ni Da­vor Šu­ker. Po­s­ljed­nji naš stri­je­lac u Su­per­ku­pu bio je Ma­rio Man­džu­kić pri­je če­ti­ri go­di­ne, ka­da je nje­gov po­go­dak za 1:0 do­nio nas­lov Atle­ti­co Ma­dri­du. Oče­ki­va­ni sas­tav Bar­ce­lo­ne za ve­če­raš­nju utak­mi­cu: Ter Ste­gen; Vi­dal, Um­ti­ti, Pique, Al­ba; Ra­ki­tić, Busqu­ets, Ini­es­ta; Me­ssi, L. Su­arez, De­ulo­feu. Re­al Ma­drid: Na­vas; Car­va­jal, Va­ra­ne, Ra­mos, Mar­ce­lo; Ko­va­čić, Ca­se­mi­ro, Kro­os; Is­co, Ben­ze­ma, Ro­nal­do. Uz­vrat­na utak­mi­ca igra se 16. kolovoza u Ma­dri­du.

Zi­da­ne: Sa­mo že­lim nas­ta­vi­ti osva­jač­ki niz ia­ko će ovo bi­ti ja­ko te­ška go­di­na za Re­al

Ma­teo Ko­va­čić u du­elu s naj­bo­ljim igra­čem Bar­ce­lo­ne Le­om Me­ssi­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.