Je­le­na: Do­la­zi­li bi k me­ni i haj­du­kov­ci, ali ne smi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Jav­nost se sje­ća afe­re u ko­joj je, ne svo­jom kri­vi­com, bi­la i Je­le­na. Na­ime, Hr­vat­ski ta­ekwon­do sa­vez je, umjes­to nje, za na­gra­du pri­ja­vio taj­ni­cu! Njih tro­je su ne­raz­dvoj­ni u Lon­do­nu – San­dra Per­ko­vić, Edis El­ka­se­vić i Je­le­na Ga­be­li­ca. Za San­dru i Edi­sa zna ci­je­li svi­jet, no tko je Je­le­na? A mla­da Spli­ćan­ka je fi­zi­ote­ra­pe­ut­ki­nja ko­ja je u atle­ti­ci još od 2009. go­di­ne, a sa San­drom su­ra­đu­je od 2016. go­di­ne. – Moj pr­vi su­sret s atle­ti­kom bio je na Ku­pu na­ci­ja 2009. go­di­ne. Na po­ziv Iva­na To­ma­sa i San­dra De­ak do­la­zim u tek­van­do gdje sam se bri­nu­la o ses­tra­ma Za­ni­no­vić. No, ta su­rad­nja tra­ja­la je krat­ko pa sam se 2015. go­di­ne po­nov­no vra­ti­la atle­ti­ci. Osim San­dre kod me­ne na tret­ma­ne do­la­ze Sti­pe Žu­nić, Blan­ka Vla­šić i Sa­ra Ko­lak ka­da je na pri­pre­ma u Spli­tu – rek­la je Je­le­na. Bo­lji poz­na­va­te­lji spor­ta sje­tit će se nje­zi­ne afe­re s Hr­vat­skim ta­ekwon­do sa­ve­zom. Na­ime, na­kon što su ses­tre Za­ni­no­vić osvo­ji­le me­da­lje na se­ni­or­skom SP u Pu­ebli 2013. i na se­ni­or­skom EP u Ba­kuu 2014. go­di­ne, dr­žav­nu na­gra­du kao fi­zi­ote­ra­pe­ut­ki­nja do­bi­la je Mi­ha­ela Štrok ko­ja je ina­če glav­na taj­ni­ca Sa­ve­za. Je­le­na je tu­ži­la Sa­vez jer, ako je net­ko tre­bao do­bi­ti na­gra­du, on­da je to bi­la ona. – Ne bih vi­še na tu te­mu. Bi­lo je dav­no – is­tak­nu­la je Je­le­na, ko­joj je ovo pr­vo ve­li­ko atlet­sko na­tje­ca­nje na ko­je je iš­lo kao služ­be­ni dio re­pre­zen­ta­ci­je. – Tre­ba­la sam ići i na Igre u Ri­ju, ali eto od­lu­če­no je u Hr­vat­skom olim­pij­skom od­bo­ru da idu ne­ki dru­gi. Ne­ma ve­ze, ima vre­me­na za Igre – rek­la je Je­le­na, ko­ja je u ruj­nu proš­le go­di­ne otvo­ri­la i svoj pri­vat­ni stu­dio Fi­zio sport. K njoj do­la­ze mno­gi spor­ta­ši, ne­kad ona ode po po­tre­bi i do Za­gre­ba. – Ne do­la­ze sa­mo no­go­me­ta­ši Haj­du­ka. Do­la­zi­li bi, ali ima­ju klup­ske fi­zi­ote­ra­pe­ute. Za sa­da ra­dim sa­ma, na ras­po­la­ga­nju sam go­to­vo od 0 do 24. To je ključ­no za us­pjeh u ovom pos­lu. Su­ra­đu­je s broj­nim li­ječ­ni­ci­ma s ko­ji­ma iz­mje­nju­je is­kus­tva, po­put dr. Jan­ko­vi­ća i dr. Vaj­de.

Je­le­na Ga­be­li­ca Za us­pjeh je po­treb­no bi­ti uvi­jek dos­tu­pan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.